Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106      tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl                   

03 kwietnia 2019
Polski Związek Działkowców Stowarzyszenia Ogrodowe w Warszawie RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY » BROWAR« 82-300 Elbląg.                          OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROBOTY BUDOWLANE I: ZAMAWIAJĄCY Zarząd Rodzinnych Ogródków Działkowych „Browar" w Elblągu ul. Okrężna II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Budowa wewnętrznej instalacji energetycznej Rodzinnych Ogródków Działkowych OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ORAZ WIELKOŚCI LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana, polegająca na budowie wewnętrznej instalacji energetycznej TERMIN WYKONANIA: 2019r, III: PROCEDURA TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: pisemny przetarg nieograniczony. KRYTERIA OCENY OFERT • A. cena-100% INFORMACJE ADMINISTRACYJNE Specyfikację warunków zamówienia można uzyskać pod numerem telefonu: +48 510 697 509 Termin składania ofert upływa w dniu 27.04.2019, miejsce składania ofert: do uzgodnienia pod numerem telefonu: +48 510 697 509 (Zastrzegamy sobie prawo wyboru oferenta lub odstąpienie od przetargu bez podania przyczyny). V .
13 marca 2018
OGŁOSZENIE O  ZAMÓWIENIU   ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Rodzinnych Ogrodów Działkowych im. „T. Kościuszki” w Elblągu przy ul. Kościuszki 46c. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przebudowa zasilania elektroenergetycznego 0,4KV dla         RodzinnychOgrodówDziałkowych w części położonej przy                       ul. Kościuszki 46c, obręb 018, działka nr 229. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ORAZ WIELKOŚCI LUB ZAKRESUZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia są prace budowlane polegające na przebudowie istniejącej sieci elektroenergetycznej 0,4kV. Na przedmiot zamówienia składa się następujący zakres prac: rozbudowa rozdzielnicy głównej zlokalizowanej w budynku administracyjnym, demontaż istniejącej linii napowietrznej wraz ze stanowiskami słupowymi, demontaż oświetlenia zewnętrznego, budowa linii napowietrznej wraz ze stanowiskami słupowymi, budowa linii kablowej, montaż zestawów złączowo – pomiarowych wraz z urządzeniami pomiarowymi, (ok. 100 szt. ) budowa oświetlenia zewnętrznego, (w 3 /trzech/ miejscach uzgodnionych z Zamawiającym) TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: Zakończenie: 30.04.2018 r.   PROCEDURA: TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Pisemny przetarg nieograniczony.   KRYTERIA OCENY OFERT: Cena    -                         100% INFORMACJE ADMINISTRACYJNE: Specyfikację warunków zamówienia można uzyskać:w siedzibie Zamawiającego - ROD budynku administracyjnym ROD zlokalizowanym przy ul. Kościuszki 46c w dniach: …12.03.2018r.do 15.03.2018r., w godzinach: 15:00 ÷ 16:00. Warunkiem otrzymania specyfikacji jest wniesienie opłaty w wysokości: 50,- zł. (słownie złotych: pięćdziesiąt 00/100) gotówką w kasie ROD, lub przelewem nakonto bankowe w banku: Braniewsko-Pasłęcki BS O/Elbląg nr   78 8297 0008 0002 8916 2000 0010 Termin składania ofert upływa dnia: 28.03.2018 r. Miejsce składania ofert: w siedzibie Zamawiającego w dniu 28.03.2018r., w godzinach: 14:00 ÷ 16:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.03.2018 rok o godz. 15:00, w siedzibie Zamawiającego tj. świetlica ROD przy ul. Kościuszki 46C. Termin związania z ofertą: 30dni od dnia ostatecznego terminu składania ofert. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące (art. 22 ust. 1 PZP): posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; posiadania wiedzy i doświadczenia; dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonaniazamówienia. sytuacji ekonomicznej i finansowej Zastrzegamy sobie prawo wyboru oferenta lub odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny. Prezes Zarządu ROD                                                                                             Aniela Wiesława Grudzińska                                                           tel. kontaktowy: 506 117 365

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106         

Projekt i wykonanie © 2016 wawryn2@o2.pl