Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L. z 2016 r. nr 119, s. 1) (dalej: RODO), informuję, że: 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polski Związek Działkowców Okręg PZD Elbląg w Elblągu z siedzibą w Elblągu przy ul. Kościuszki 106 , reprezentowany przez Zygmunta Wójcika Prezesa Okręgu Elbląg PZD w Elblągu, NIP: 578 000 94 90, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy KRS 0000293886. 2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d i f RODO w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z realizacji umowy dzierżawy działkowej, członkostwa w PZD. Prawnie uzasadniony interes Okręgu Elbląg PZD w Elblągu wynika z konieczności realizacji praw i obowiązków wynikających z umowy lub członkostwa. 3) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Polski Związek Działkowców Okręg Elbląg w Elblągu z siedzibą w Elblągu przy ul. Kościuszki 106 oraz podmioty, z których usług Okręg PZD Elbląg w Elblągu korzysta przy prowadzeniu ROD, realizacji obowiązków ustawowych i statutowych, realizacji praw i obowiązków wynikających z umowy, lub wobec których obowiązek udostępnienia wynika z przepisów powszechnie obowiązujących. 4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat od zakończenia stosunku wynikającego z umowy/członkostwa. W zakresie imienia i nazwiska oraz nr działki dane są przechowywane bezterminowo. 5) Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ich przeniesienia. 6) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi na niezgodność przetwarzania danych osobowych z przepisami prawa do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Okręg PZD Elbląg w Elblągu nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji na podstawie uzyskanych danych, w tym tzw. profilowania. 7) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych (danych działkowca) pozyskanych w związku z nabyciem prawa do działki lub członkostwa, takie jak: imię i nazwisko, PESEL, dane adresowe, nr i powierzchnia działki rodzinnej, informacje finansowe związane z umową, są konieczne m.in. do realizacji obowiązków statutowych Okręgu Elbląg w Elblągu. Dlatego ich przekazanie było i jest obowiązkowe. Ich nieprzekazanie spowoduje niemożność realizacji zadań statutowych Okręg PZD Elbląg w Elblągu.

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106