14 marca 2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APEL

członków Okręgowego Zarządu, Okręgowej Rady oraz Okręgowej Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Działkowców w Elblągu, Prezesów Zarządów ROD i Przewodniczących ogrodowych komisji rewizyjnych w imieniu działkowców okręgu PZD w Elblągu

do

kandydatów na Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów w Elblągu, w Braniewie, w Pasłęku, w Tolkmicku, we Fromborku, w Pieniężnie, w Ornecie, w Młynarach, w Gronowie Elbląskim a także kandydatów na radnych na wszystkich poziomach samorządu terytorialnego

w sprawie: zagrożenia dla istnienia ROD wynikającego z projektowanych przepisów wykonawczych do ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw


 

Członkowie Okręgowy Zarządu, Okręgowej Komisji Polskiego Związku Działkowców w Elblągu, Prezesi Zarządów ROD i Przewodniczący ogrodowych komisji rewizyjnych zgromadzeni na naradzie instruktażowo - szkoleniowej w dniu 23 lutego 2023 roku oraz na posiedzeniu Okręgowej Rady PZD w Elblągu w dniu 01 marca, zapoznali się szczegółowo ze stanowiskami i z obszerną korespondencją Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców dotyczącą wprowadzonej w życie ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw.

W wyniku dyskusji stwierdzono, że skutki wprowadzenia zapisów ustawy bez właściwego sprecyzowania w rozporządzeniu konkretnych rozstrzygnięć w zakresie przeznaczenia terenu w planach miejscowych mogą mieć fundamentalne znaczenie dla bezpieczeństwa prawnego działkowców i przyszłości ich ogrodów. Dotyczy to głównie określenia właściwych dla naszej bytności m.in. charakterystyki stref planistycznych, w tym profilu funkcjonalnego oraz minimalnego udziału powierzchni biologicznie czynnej”. Tym samym uzasadnione jest stwierdzenie, że rozstrzygnięcia przyjęte na poziomie planu ogólnego zdeterminują decyzje o zapisach planu miejscowego. Uważamy również, że bezpieczeństwo naszych działkowców zależy od właściwych zapisów rozporządzenia nad którym pracuje Minister Rozwoju i Technologii Rządu RP.

Członkowie Okręgowego Zarządu, Okręgowej Komisji Polskiego Związku Działkowców w Elblągu, Prezesi Zarządów ROD i Przewodniczący ogrodowych komisji rewizyjnych w pełni popierają propozycje Krajowego Zarządu PZD dotyczące stosownych zapisów w zakresie poszczególnych stref planistycznych, z których wynikało będzie dopuszczenie „zieleni działkowej”, jako funkcji uzupełniającej. Uważamy, że takie rozwiązanie jest konieczne, a bez niego nowa ustawa w sposób oczywisty zagrozi interesom i prawom miliona polskich rodzin działkowych, których i my jesteśmy przedstawicielami. Dlatego też wprowadzenie przez ministerstwo do projektowanego rozporządzenia postulowanego przez KZ PZD rozwiązania, jest konieczne dla zabezpieczenia działkowców przed ryzykiem wykluczania ROD z miejscowych planów zagospodarowania już na etapie opracowywania planów ogólnych.

Podobnie jak Krajowy Zarząd PZD wyrażamy nadzieję, że postulaty naszego środowiska spotkają się ze zrozumieniem i poparciem ze strony Pana Ministra i jego resortu oraz na wszystkich poziomach samorządu terytorialnego. Pozwalamy sobie również zauważyć, że zgłoszona przez KZ PZD inicjatywa w istocie daje szansę na unikniecie sytuacji, gdzie nowa ustawa zostanie odebrana przez olbrzymią rzeszę działkowców, jako akt prawny tworzący warunki do masowej likwidacji ROD a tym samym zostaną zniweczone dziesiątki lat pracy i starań pokoleń działkowców na rzecz ochrony środowiska oraz polepszenia stanu naszego klimatu.

Trzeba zauważyć, że ROD to nie tylko wyjątkowe enklawy zieleni z której korzystają miasta. Należy podkreślić, że rodzinna działka ogrodowa często przechodzi z pokolenia na pokolenie, pełni dla użytkownika ważną rolę rekreacyjną, użytkową oraz w trudnych czasach znacząco wspiera budżety rodzin poprzez własne uprawy owoców i warzyw. ROD służą nie tylko działkowcom ale również jako obiekty użyteczności publicznej dla mieszkańców miast. Można powiedzieć, że to park a zarazem tzw. „płuca miast” utrzymywane na koszt działkowców.

W imieniu członków Okręgowego Zarządu, Okręgowej Komisji Polskiego Związku Działkowców w Elblągu, Prezesów Zarządów ROD i Przewodniczących ogrodowych komisji rewizyjnych Stowarzyszenia Ogrodowego Polskiego Związku Działkowców w okręgu elbląskim apelujemy do wszystkich samorządów o podjęcie interwencji w tej sprawie na rzecz naszego środowiska.

Prezes Okręgu PZD w Elblągu

mgr Zygmunt Wójcik


 

 

 APEL
członków Okręgowego Zarządu, Okręgowej Rady oraz Okręgowej Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Działkowców w Elblągu, Prezesów Zarządów ROD i Przewodniczących ogrodowych komisji rewizyjnych w imieniu działkowców okręgu PZD w Elblągu
do
kandydatów na Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów w Elblągu, w Braniewie, w Pasłęku, w Tolkmicku, we Fromborku, w Pieniężnie, w Ornecie, w Młynarach, w Gronowie Elbląskim a także kandydatów na radnych na wszystkich poziomach samorządu terytorialnego
w sprawie: zagrożenia dla istnienia ROD wynikającego z projektowanych przepisów wykonawczych do ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106