Informacje na temat szkoleń w okresie epidemii

 

INFORMACJE

DOTYCZĄCE SZKOLEŃ W OKRESIE EPIDEMII

 

Poniżej przedstawiamy informacje na temat przyjętego w naszym okręgu programu szkoleń nowych działkowców oraz kandydatów na działkowców w okresie obecnego zagrożenia epidemiologicznego do realizacji przez Instruktorów SSI OZ i ROD, osoby funkcyjne OZ i ROD w jednym z wybranych trybów w zależności od obowiązujących ograniczeń.

 

Zachęcamy się do zapoznania się z nowymi trybami prowadzenia wstępnych szkoleń dla nowych działkowców w ROD, gdyż stanowi to bardzo ważny element procesu edukacji działkowców i nie możemy zupełnie pozbawić nowych działkowców dostępu do wiedzy i skorzystania z doświadczenia, jakim dysponuje PZD, OZ i ROD-y. Jednocześnie zapraszamy wszystkich do dyskusji na ten temat oraz dzielenie się z nami pomysłami m.in.: Jak w obecnym stanie epidemii, należy przeprowadzić szkolenie dla nowych działkowców a także inne szkolenia, które zostały zawieszone z początkiem marca br.,

 

Załącznik Nr 2

do uchwały nr 62/2020 OZ PZD w Elblągu

z dnia 25 sierpnia 2020 roku w sprawie przyjęcia

programu szkoleń dla kandydatów na działkowców

 

Program

wstępnego szkolenia dla nowych działkowców w trybie stacjonarnym ograniczonym (I etap)

 

L.p.

Temat

Ilość godzin

Uwagi

1.

Prawo w PZD

1 godzina

Wykładowcy /Instruktor ds. ogrodniczych /Instruktorzy SSI OZ i krajowi/ wybrane osoby funkcyjne OZ

2.

Zagospodarowanie i modernizacja działek. Uprawa działki w myśl „Otwartego programu nowoczesnego zagospodarowania działek na miarę potrzeb współczesnych rodzin

1 godzina

Wykładowcy /Instruktor ds. ogrodniczych /Instruktorzy SSI OZ i krajowi/ wybrane osoby funkcyjne OZ

3.

Etyka i dobre obyczaje — zasady poprawnych kontaktów międzysąsiedzkich Źródła fachowej wiedzy

1 godzina

Wykładowcy /Instruktor ds. ogrodniczych /Instruktorzy SSI OZ i krajowi/ wybrane osoby funkcyjne OZ

 

W II etapie szkolenia dla nowych działkowców w trybie ograniczonym - cześć tematyki szkolenia stacjonarnego oraz dodatkowe specjalistyczne szkolenia zaleca się szkolonym do odbycia w tzw. trybie pracy domowej polegającym na samodzielnym zapoznaniu się z materiałami i wybranymi wydawnictwami związkowymi dot. m.in. ciecia drzew i krzewów, uprawy warzyw, agrotechniki gleb i nawożenia roślin ogrodniczych, nie chemicznych metod ochrony roślin, uprawy ziół na działce, przepisów porządkowych, i postępowania z odpadami, z przepisami bhp i ppoż. a także na zaopatrzeniu szkolonych w niezbędne materiały oraz wydawnictwa oraz wskazaniu im przydatnych linków do stron internetowych opisanych w załączniku nr 5.

 

Uwaga!!!

Szkolenie ograniczone wstępne w trybie stacjonarnym może być prowadzone w wypadku możliwości odbywania szkoleń w systemie tradycyjnym w ośrodku szkoleniowym w Elblągu w siedzibie OZ PZD w okresie niskich wartości zakażeń epidemicznych z zachowaniem obowiązujących ograniczeń międzyludzkich i ograniczeniem czasu trwania takiego szkolenia max do 3 godzin z 15 minutowymi przerwami na wietrzenie pomieszczeń.

 

 

O podjęciu realizacji ww formy szkolenia, wszystkie strony zostaną osobno powiadomione (Zarządy ROD oraz potencjalni uczestnicy szkoleń) informacją przesłaną przez OZ na emaile ogrodowe a także opublikowaną na stronie https://elblag.pzd.pl/ co najmniej na 7 dni przed jej przeprowadzeniem.

 

 

 

 

 

 

BLOK

SKRÓCONYCH FORM I TRYBÓW SZKOLEŃ DO REALIZACJI BEZPOŚREDNIO PRZEZ OSOBY FUNKCYJNE ROD I OZ

W ZALEŻNOŚCI OD RODZAJU KONTAKTU Z NOWYM DZIAŁKOWC

 

Załącznik Nr 3

do uchwały nr 62/2020 OZ PZD w Elblągu

z dnia 25 sierpnia 2020 roku w sprawie przyjęcia

programu szkoleń dla kandydatów na działkowców

 

Rodzaje

skróconych form i trybów szkolenia wstępnego dla nowych działkowców

 

  1. W ramach kontaktu telefonicznego z nowym działkowcem lub kandydatem:

 

W wypadku kontaktu telefonicznego z nowym działkowcem lub kandydatem - osoby funkcyjne ROD, OZ, pracownicy biura OZ zobowiązani są do udzielenia krótkiej informacji w formie krótkiego pouczenia o podstawowych przepisach obowiązujących w PZD, obowiązkach w ROD ze szczególnym zwróceniem uwagi na zasady budowy nowych obiektów, sprawy bhp i ppoż., stosunki międzyludzkie oraz wskazania do kogo ma się zgłosić w ROD, lub skąd i jakie powinien otrzymać materiały i wydawnictwa a tak ze wskazać linki do przydatnych stron internetowych opisane w załączniku nr 5. Jeżeli to możliwe należy pouczyć nowego działkowca o potrzebie przekazania podczas przyjęciu do ROD własnych kontaktów adresowych, telefonicznym, emali lub innych zgodnie z zasadami RODO w celu dalszego kontaktu i przyszłego doszkolenia poza czasem epidemii.

 

  1. W ramach kontaktu email/inny komunikator np. Skype z nowym działkowcem lub kandydatem:

 

W wypadku kontaktu email z nowym działkowcem lub kandydatem osoby funkcyjne ROD, OZ i pracownicy biura OZ zobowiązane są do udzielenia w odpowiedzi krótkiej informacji dotyczącej wskazania adresu kontaktu z ROD w którym chcą lub nabyli działkę np. na podstawie umowy przeniesienia prawa do działki oraz wskazanie dokumentów i materiałów, które mówią o podstawowych przepisach obowiązujących PZD , obowiązkach w ROD ze szczególnym zwróceniem na budowę nowych obiektów , bhp i ppoż. gdzie można otrzymać materiały i wydawnictwa. Jeżeli to możliwe należy pouczyć nowego działkowca o potrzebie przekazania podczas przyjęciu do ROD własnych kontaktów adresowych, telefonicznym, emali lub innych zgodnie z zasadami RODO celem przyszłego kontaktu i doszkolenia poza czasem epidemii oraz wskazać linki do przydatnych stron internetowych opisanych w załączniku nr 5.

 

  1. W ramach kontaktu bezpośredniego z nowym działkowcem

lub kandydatem:

 

W wypadku kontaktu bezpośredniego z nowym działkowcem lub kandydatem zachowując rygory epidemiologiczne, osoby funkcyjne ROD, zobowiązane są do udzielenia krótkiej informacji w formie krótkiego pouczenia o podstawowych przepisach obowiązujących w PZD oraz o podstawowych obowiązkach w ROD ze szczególnym zwróceniem na budowę nowych obiektów , bhp i ppoż. stosunki międzyludzkie oraz zobowiązane są do przekazania działkowcowi: Regulamin ROD i inne materiały i wydawnictwa związkowe, które pobrali z OZ lub otrzymali na adres ROD. Ponadto działając zgodnie z zasadami RODO są zobowiązani do zapisania przy przyjęciu do ROD kontaktów adresowych z działkowcem, telefonicznym, emali lub innych w celu przyszłego kontaktu i doszkolenia poza czasem epidemii.

 

Uwaga!

 

W ramach wyżej wskazanych form szkolenia/pouczenia należy zalecić kontaktującym się nowym działkowcom aby samodzielnie w ramach tzw. pracy domowej zapoznali się z przekazanymi w czasie kontaktu bezpośredniego materiałami i wydawnictwami związkowymi lub linkami dot. m.in. ciecia drzew i krzewów, uprawy warzyw, agrotechniki gleb i nawożenia roślin ogrodniczych, nie chemicznych metod ochrony roślin, uprawy ziół na działce, przepisów porządkowych, postępowania z odpadami, z przepisami bhp i ppoż. a także z przydatnymi dla wszystkich działkowców informacjom na stronach internetowych opisanych w załączniku nr 5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 5

do uchwały nr 62/2020 OZ PZD w Elblągu

z dnia 25 sierpnia 2020 roku w sprawie przyjęcia

programu szkoleń dla kandydatów na działkowców

 

 

Wykaz

adresów podstawowych stron internetowych

z których powinny korzystać osoby szkolące i pouczające oraz nowi działkowcy lub kandydaci na działkowców w ramach szkolenia wstępnego dla nowych działkowców we wszystkich opisanych wyżej trybach

 

 

http://pzd.pl/

https://www.facebook.com/polskizwiazekdzialkowcow/

https://elblag.pzd.pl/

https://dzialkowiecsklep.pl/

https://www.dzialkowiec.com.pl/wydawnictwo/onas

https://poradnikogrodniczy.pl/

http://www.inhort.pl/files/program_wieloletni/PW_2015_2020_IO_IHAR/zadanie_1.3/2017/1.3_ZasGen_2017_artykul_36-37_winorosl.pdf

https://www.facebook.com/WSzumilesiepermakulturastrawbaledomzglinyslomy/

https://www.oczymszumilas.pl/wirtualny-spacer/

https://aleja-ogrodowa.pl/

https://zielonyogrodek.pl/tagi

https://cudowny-ogrod.blogspot.com/2019/05/ciekawe-blogi-ogrodnicze-ktore-warto.html

https://www.forumogrodnicze.info/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOWA PROPOZYCJA SZKOLENIA

W RAMACH WDROŻENIA ZGODNIE Z PONIŻSZĄ INFORMACJĄ!!!

(do 20.01.2021 roku oczekujemy na pomysły dotyczące poniższego modelu szkolenia na adres OZ PZD ul. Kościuszki 106 tel. 552338106 lub na email elblag@pzd.pl)

 

Załącznik Nr 4

do uchwały nr 62/2020 OZ PZD w Elblągu

z dnia 25 sierpnia 2020 roku w sprawie przyjęcia

programu szkoleń dla kandydatów na działkowców

Opis do projektowanego zakresu

skróconego szkolenia wstępnego dla nowych działkowców

w trybie zdalnym

 

Okręgowy Zarząd stojąc na stanowisku, iż szkolenie wstępne nowych działkowców w ROD stanowi bardzo ważny element procesu edukacji działkowców i nie można zupełnie pozbawiać nowych działkowców dostępu do wiedzy i skorzystania z doświadczenia, jakim dysponuje PZD , OZ i ROD-y, z uwagi na dotychczasowe doświadczenia i ograniczone możliwości prowadzenia szkoleń od początku epidemii, postanawia podjąć się kolejnego opracowania nowego trybu szkolenia dla nowych działkowców w formie elektronicznej, jako płaszczyznę odbywania szkoleń dla nowych działkowców w trybie zdalnym. Szkolenie to prowadzone w wersji elektronicznej będzie polegało na zdalnym logowaniu się kandydata na stronie okręgu https://elblag.pzd.pl/ gdzie wskazany będzie adres/link do platformy szkoleniowej z materiałami szkoleniowymi. Zaliczenie szkolenia będzie możliwe po wskazaniu określonej tam ilości pozytywnych odpowiedzi na podany zakres obowiązkowych pytań. Po pozytywnym zaliczeniu szkolenia kandydat na działkowca będzie mógł w zależności od możliwości technicznych OZ przekazać niezbędną dokumentację poświadczenia swojej wiedzy do danego zarządu ROD drogą elektroniczną. Okręgowy Zarząd PZD zamierza wdrożyć tą nową formę odbycia szkolenia w trybie zdalnym od 1 lutego 2021 roku o czym zostaną poinformowane wszystkie zarządy w formie poczty tradycyjnej lub email. Do tego czasu zgodnie z przekazywanymi przez OZ zaleceniami podczas sondaży telefonicznych z osobami funkcyjnymi ROD, należy każdego nowego działkowca przy przyjęciu pouczać o podstawowych jego prawach i obowiązkach statutowych, zasadach postępowania i w ROD oraz wyposażać ich przede wszystkim w Regulamin ROD oraz przekazywane przez KZ i OZ do ogrodów wydawnictwa związkowe. Przy przyjęciu nowego działkowca postępować zgodnie z RODO oraz zbierać podstawowe dane kontaktowe (adres, nr telefonu , email i itp.), które będą niezbędne do kontaktu i powiadomienia danego działkowca m.in. o uruchomieniu ww platformy szkoleniowej.

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106