09 września 2022

 

 

                                                Polski Związek Działkowców
                                  Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie
                              Rodzinny Ogród Działkowy SPÓŁDZIELCA w Elblągu
 
                                    ogłasza pisemny przetarg nieograniczony
 
               
           na budowę wewnętrznej sieci energetycznej do zasilania ogródków działkowych
 
 
Dane kontaktowe
zamawiającego:  Zarząd Rodzinnych Ogrodów Działkowych Spółdzielca w Elblągu
82-300 Elbląg ul. Okrężna
NIP - 5782647504
Regon - 007015915-32124
Bank i nr. konta:Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Pasłęku O/Elbląg ul. Zacisze14-16
88 8297 0008 0002 8903 2000 0010
 
CEL ZAMÓWIENIA:  Celem zamówienia jest budowa sieci zalicznikowej elektroenergetycznej-0,4kV dla potrzeb ogródków działkowych wraz z niezbędnymi pomiarami i odbiorami przy zastosowaniu certyfikowanych materiałów oraz przedstawieniu dokumentacji odbiorczo-powykonawczej.
 
OGÓLNE WARUNKI ZAMÓWIENIA: Wymagane wniesienie wadium w wysokości 10000 tys. złotych do dnia 26 września 2022r.
W przetargu mogą brać udział Wykonawcy, którzy złożą, w terminie kompletne i ważne oferty wymagane przez Zamawiającego oraz wykażą, że spełniają następujące warunki:
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2.Posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac budowy sieci elektroenergetycznej o przedmiotowym zakresie.
3. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz zasobami zdolnymi do wykonania zamówienia
4. Są w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację zamówienia.
 
Wykonawca przedstawi aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności o gospodarczej. Dokument należy dołączyć do złożonej oferty.
Nie dopuszcza się realizacji robót objętych umową przez inne podmioty niż wybrany wykonawca.
Wybrany wykonawca, w trakcie prowadzonych robót ( szczególnie ziemnych ) zobowiązany będzie do zabezpieczenia istniejącej infrastruktury ogrodowej ze szczególnym uwzględnieniem istniejącej sieci wodociągowej, łącznie z indywidualnymi przyłączami wodnymi do poszczególnych ogródków działkowych.
 
Dokumentacja powykonawcza winna być wykonana w trzech egzemplarzach.
Prace powinny być wykonane w zakresie objętym umową najpóżniej do dnia 31. 12. 2022r. lub terminu uzgodnionego z Zarządem  ROD ze względu na nieprzewidziane warunki atmosferyczne.
 
Gwarancja Wykonawcy na wykonane prace : 36 miesięcy od dokonania odbioru robót.
Płatność po zakończeniu i odbiorze prac z 14-dniowym terminem płatności.
Wszelkie koszty związane z pozyskaniem materiałów, sprzętu i robocizny pokrywa wykonawca.
 
ZAKRES ROBÓT: Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa, stanowiąca integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz przedmiar robót.
Dokumentacja techniczna dostępna jest w siedzibie ROD Spółdzielca po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod numerem telefonu 693 286 101 lub 509 626 682
Wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z kompletem pomiarów elektrycznych.
 
Termin realizacji: Rozpoczęcie robót 17 pażdziernik 2022r.
Zakończenie robót potwierdzone protokołem odbioru  31 grudzień 2022r.
 
Kryteria decydujące o wyborze oferty: - cena brutto
                                                                    - warunki gwarancji
                                                                 - posiadane doświadczenie i rekomendacje w realizacji
                                                               podobnych inwestycji 
                     - termin wykonania robót potwierdzający podaną datę w     terminie realizacji.
 
TERMIN SKŁADANIA ofert przetargowych do dnia 26. 09. 2022r. do godz. 14:00
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 27. 09. 2022r.
Wybór i ogłoszenie wykonawcy 28. 09. 2022r. w siedzibie zarządu ROD Spółdzielca.
 
Miejsce składania ofert: Pisemne oferty w zamkniętej kopercie z napisem "Budowa sieci energetycznej" Zarząd Rodzinnych Ogrodów Działkowych Spółdzielca w Elblągu ul. Okrężna, składać w siedzibie organizatora przetargu po uprzednim kontakcie telefonicznym 693 286 101,  509 626 682, 884 816 952 
Z dokumentacją zamówienia można zapoznać się w siedzibie Zamawiającego tj. biuro Zarządu ROD po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i celu spotkania.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert w dowolnym etapie postępowania oraz jego unieważnienia bez podania przyczyn.
Rodzinny Ogród Działkowy SPÓŁDZIELCA w Elblągu ogłasza Przetarg nieograniczony na budowę wewnętrznej sieci energetycznej do zasilania ogródków działkowych

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106