18 kwietnia 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODZIEKOWANIE DLA ZARZADU WOJEWODZTWA I DLA MARSZAŁKOWI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

 

W ZWIĄZKU Z OGŁOSZENIEM PRZEZ ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO PIERWSZEJ EDYCJI KONKURSU „GRANTY MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWADLA RODZINNYCH OGRODÓW DZIAŁKOWYCH” W 2021 ROKU, OKRĘGOWY ZARZAD PZD W ELBLAGU SKŁADA PODZIĘKOWANIE ZARZĄDOWI WOJWEWÓDZTWA I MARSZAŁKOWI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO  ZA DŁUGO OCZEKIWANE    PRZEZ NASZE ŚRODOWISKO WSPARCIE I REALIZACJĘ NASZYCH WNIOSKÓW, KTÓRE  W UBIEGŁYM ROKU ZŁOŻYLIŚMY NA RĘCE PANA MARSZAŁKA, APELUJAC O UTWORZENIE PLATFORMY POMOCOWEJ DLA OGRODÓW NASZEGO WOJEWÓDZTWA ZLOKALIZOWANYCH W OKRĘGU ELBLĄSKIM I WARMIŃSKO-MAZURSKIM. JEDNAKŻE JEGO PÓŹNE OGŁOSZENIE  ORAZ BARDZO KRÓTKIE TERMINY NA SKŁADANIE WNIOSKÓW, MOGĄ SKUTECZNIE ZABLOKOWAĆ DOSTĘP DO TYCH DOTACJI  NASZYM ROD, JEŻELI WEŹMIEMY POD UWAGĘ OBECNĄ SYTUACJĘ EPIDEMIOLOGICZNĄ. W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM NAJAŁATWIEJSZĄ SYTUACJĘ MAJĄ OGRODY, KTÓRE UCHWALIŁY INWESTYCJE NA TEN  ROK, POSIADAJĄ  STOSOWNĄ DOKUMENTACJĘ WYMAGANĄ REGULAMINEM ORAZ POSIADAJĄ ZEBRANE ŚRODKI WŁASNE. DLATEGO TEŻ APELUJEMY  DO WSZSYTKICH ROD O SKORZYSTANIE Z TEJ OFERTY I JAK NAJSZYBSZE ZŁOŻENIE WNIOSKÓW DO SWOJEJ GMINY.

 

https://bip.warmia.mazury.pl/akty/15165/uchwala-w-sprawie-zatwierdzenia-regulaminu-i-ogloszenia-konkursu-pn.-granty-marszalka-wojewodztwa-dla-rodzinnych-ogrodow-dzialkowych-..html

 

 

 

 

 

PILNY APEL W SPRAWIE POMOCY GMIN DLA ROD

 

Informujemy , że o udzielenie wnioskowanej pomocy finansowej mogą ubiegać się rodzinne ogrody działkowe poprzez gminy z całego województwa warmińsko-mazurskiego. Ideą tej inicjatywy jest poprawa infrastruktury technicznej i rekreacyjnej Rodzinnych Ogrodów Działkowych (ROD) prowadzonych przez Stowarzyszenia Ogrodowe oraz promowanie działań związanych z zaspokajaniem socjalnych, wypoczynkowych i rekreacyjnych potrzeb społeczeństwa na Warmii    i Mazurach.

Środki mogą być przeznaczone na wydatki z zakresu budowy, odbudowy, przebudowy, rozbudowy, modernizacji, odnowy lub remontu na terenie danego ROD infrastruktury ogrodowej, dróg ogrodowych, parkingów, alejek, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej lub elektrycznej, oświetlenia, ogrodzenia, monitoringu, domów działkowca, hydroforni, ulepszenia ładu przestrzennego, zieleni i zadrzewienia na terenach ogólnodostępnych danego ROD (adaptacja, modernizacja, odnowa, rewitalizacja i zmiana aranżacji istniejących terenów zielonych), organizowania, budowy, odbudowy, przebudowy, rozbudowy, adaptacji, modernizacji, odnowy, rewitalizacji, remontu obiektów, miejsc, instalacji i infrastruktury na terenie danego ROD służących społeczności lokalnej, wraz z zakupem (w tym inwestycyjnym) wchodzącego w ich skład wyposażenia, które pełnią funkcje sportowe i rekreacyjne (w tym: boisk sportowych wielofunkcyjnych, siłowni zewnętrznych, ścieżek rowerowych, placów sportowo-rekreacyjnych, deptaków, skwerów, wiat rekreacyjnych, zadaszeń i placów zabaw), zagospodarowanie przestrzeni publicznej do odpoczynku wpływające na poprawę estetyki miejscowości (montowane na stałe strefy hamaków, leżaków, kompleksowe miejsca postoju dla rowerzystów, pomosty).

Samorząd województwa przeznaczył na ten cel łącznie 150 tys. zł,                              z czego na jeden projekt dofinansowanie wynosi maksymalnie 15 tys. zł. Każda gmina może złożyć tylko jeden wniosek. Nabór potrwa do 7 maja 2021 roku.

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM ZWRACAMY SIĘ DO WSZYSTKICH ROD OKRĘGU ELBLĄSKIEGO ABY W TRYBIE PILNYM PRZEANALIZOWAŁY SWOJE POTRZEBY INWESTYCYJNE I SKIEROWAŁY JE W FORMIE PISEMNEGO ZGŁOSZENIA DO LOKALNEJ GMINY. WARUNKIEM SKORZYSTANIA Z TEJ POMOCY JEST JEDNAK POSIADANIE PRZEZ DANY OGRÓD MINIMUM 50% KWOTY, KTÓRĄ MOŻNA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO ZADANIA TAK JAK TO WCZEŚNIEJ INFORMOWALIŚMY W PIŚMIE 327/2021 Z 25.02.2021 ROKU, ZAŁĄCZAJĄC DO TEGO UCHWAŁĘ KZ PZD NR 29/2021 Z DNIA                            9 LUTEGO 2021 W SPRAWIE INWESTYCJI I REMONTÓW W ROD                  W 2021 ROKU ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH GDZIE JEST POWIEDZIANE, ŻE TAKA MOŻLIWOŚĆ WYSTĘPUJE TYLKO                                   W PRZYPADKU SPEŁNIENIA ŁĄCZNIE NASTĘPUJĄCYCH PRZESŁANEK:

  1. dotacja celowa z budżetu gminy wynosi co najmniej 50 % wartości zadania ogółem, a brak złożenia wniosku i zawarcia umowy z gminą spowoduje utratę możliwości uzyskania tych środków w 2021 roku.
  2. zarząd ROD posiada pozostałe zgromadzone środki własne na realizację zadania, a opóźnienie w jego realizacji może narazić ROD na szkodę,
  3. w 2020 roku w ROD nie mogło odbyć się zebranie, na którym winna zostać podjęta uchwała w sprawie realizacji zadania.

Ponadto, uchwała przewiduje sytuację w której konieczne jest rozpoczęcie robót z uwagi na przyznane środki zewnętrzne, przed uchwałą walnego zebrania. Przewidziane zostały jednak specjalne mechanizmy (m.in. opinia komisji rewizyjnej, uchwała zarządu ROD, uchwała OZ PZD, pełna kontrola przez OZ PZD), które mają chronić środki działkowców                             przed pochopnym dysponowaniem i wydatkowaniem przez zarządy ROD.

Krajowy Zarząd PZD zaznacza, iż realizacja zadania przed podjęciem uchwały przez walne zebranie jest możliwa tylko i wyłącznie, gdy ogród otrzymał co najmniej 50% środków z gminy, posiada pozostałe środki na Funduszu Rozwoju ROD i nie mógł z powodów epidemicznych odbyć walnego zebrania w 2020 roku.

W pozostałych sytuacjach zarząd ROD musi powstrzymać się                            z zadaniami inwestycyjno – remontowymi do czasu zwołania walnego zebrania. Powyższe ograniczenie podyktowane jest tym, aby zarządy ROD nie nadużywały danego im uprawnienia i przy dotacjach gminnych na poziomie 10 – 30 tys. zł nie znajdowały usprawiedliwienia do realizacji zadań o znacznej wartości   np. 5-krotnie przewyższających wartość uzyskanej dotacji bez wyrażenia woli wydatkowania środków na ten cel przez walne zebranie.

W związku z powyższym apelujemy o wnikliwą analizę powyższych zasad i w wypadku spełnienia tych przesłanek nie później niż                      do 29 kwietnia br. skierowanie pisma do swojej gminy z określeniem celu oraz zakresu posiadanych środków na ten cel.

Linki do informacji o programie:

https://bip.warmia.mazury.pl/akty/15165/uchwala-w-sprawie-zatwierdzenia-regulaminu-i-ogloszenia-konkursu-pn.-granty-marszalka-wojewodztwa-dla-rodzinnych-ogrodow-dzialkowych-..html

http://pzd.pl/artykuly/25193/188/Rodzinne-Ogrody-Dzialkowe-z-finansowym-wsparciem-Marszalka-Wojewodztwa-Warminsko-Mazurskiego.html

W załączeniu linki i wzory wniosków, które należy wypełnić     i skierować na adres gminy.

DO POBRANIA pod linkiem :

https://warmia.mazury.pl/obszary-wiejskie/aktualnosci/6504-rodzinne-ogrody-dzialkowe-ze-wsparciem-marszalka


- Regulamin konkursu
- Formularz wniosku
- Wzór umowy
- Procedura zmiany umowy
- Wzór sprawozdania

 

 

 

 

wzór wniosku nr 1 do Prezydenta Elbląga gmina miejska Elbląg

 

wzór wniosku nr 2 do Burmistrza Braniewo gmina miejska Braniewo

 

wzór wniosku nr 3 do Burmistrza Ornety  gmina miejsko-wiejska  Orneta

 

wzór wniosku nr 4 do Burmistrza Pieniężno gmina miejsko-wiejska  Pieniężno

 

wzór wniosku nr 5 do Burmistrza Fromborka gmina miejsko-wiejska  Frombork

 

wzór wniosku nr 6 do Burmistrza Młynar  gmina miejsko-wiejska Młynary

 

wzór wniosku nr 7 do Burmistrza gmina miejsko-wiejska Pasłęk

 

wzór wniosku nr 7 do Burmistrza Pasłęka  gmina miejsko-wiejska Pasłęk

 

wzór wniosku nr 8 do Burmistrza Tolkmicka gmina miejsko-wiejska Tolkmicko

 

wzor wniosku nr 9 do Wójta Gronowa Elbląskiego gmina wiejska Gronowo Elbląskie

 

wzór wniosku nr 10 do Wójta Elbląg gmina wiejska Elbląg

 

wzór wniosku nr 11 do Wójta Rychliki  gmina wiejska Rychliki

 

 

 

PILNE!!! ROD OKREGU PZD ELBLAG - „GRANTY MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA DLA RODZINNYCH OGRODÓW DZIAŁKOWYCH”
 – PRZECZYTAJ - ZGŁOŚ WNIOSEK DO SWOJEJ GMINY – NIE PÓŹNIEJ NIŻ DO 29 KWIETNIA BR.

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106