01 stycznia 2019

 

Okręgowy Zarząd PZD w Elblągu ponawia apel do Zarządów ROD oraz działkowców z ogrodów naszego okręgu o konsekwentne zastosowanie się do zapisów ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019.1579) W pracach nad ww. ustawą brał aktywny udział Związek, broniąc interesów ROD i działkowców, w szczególności w zakresie obniżenia opłat za wywóz śmieci.

 

 

W związku z powyższym, po dokonaniu interpretacji przepisów ustawy nowelizującej, Krajowy Zarząd PZD, OR i OZ proponuje zarządom ROD podjęcie następujących działań związanych że wdrożeniem zmienionych zasad gospodarowania odpadami w zależności od systemu obowiązującego w danym ROD:

 

I. w ROD, w których wywóz odpadów odbywa się na podstawie umów z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbioru odpadów komunalnych oraz z gminnymi jednostkami organizacyjnymi, odbierającymi odpady komunalne:

  1. w związku z wprowadzeniem od dnia 6.09.2019 r. obowiązkowej segregacji odpadów komunalnych, w celu zapewnienia realizacji tego obowiązku, zarządy ROD powinny podpisać aneksy do umów albo wypowiedzieć dotychczasowe umowy i zawrzeć nowe, dotyczące odbioru z terenów ROD śmieci selektywnie zbieranych, tak aby począwszy od 6 września 2019 r. była prowadzona w ROD segregacja śmieci.

 

  1. w przypadku, gdy rada miasta/gminy w drodze uchwały, o której mowa w 6c ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (zwanej dalej ustawą „śmieciową”), postanowi o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, zarządy ROD powinny pamiętać, że przystąpienie do ww. systemu odbioru odpadów komunalnych jest dobrowolne i wymaga zgody PZD (zarządu ROD) wyrażonej w formie pisemnej (zgodnie z art. 6 c ust. 2 c ustawy „śmieciowej”).

2. w ROD, w których wywóz odpadów odbywa się na podstawie deklaracji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości niezamieszkanych, na których powstają odpady komunalne, gdzie zarządy ROD same wyliczają opłatę za śmieci (art. 6j ust. 3d w zw. z 6j ust. 3 ustawy „śmieciowej”):

1) w związku z wprowadzeniem od dnia 6.09.2019 r. obowiązkowej segregacji odpadów komunalnych, w celu zapewnienia realizacji tego obowiązku, zarządy ROD powinny do 10 października 2019 r. (lub innym w terminie określonym w przepisach miejscowych) złożyć nową deklarację, w której zadeklarują, że śmieci będą zbierane selektywnie. Segregacja śmieci powinna być prowadzona w ROD od 6 września 2019 r. Począwszy od tego miesiąca zarządy ROD powinny płacić stawkę opłaty właściwą dla odpadów selektywnie zbieranych.

  1. w związku z przepisem przejściowym (art. 10 ust. 2 ustawy nowelizującej), który stanowi, że w przypadku gdy do ROD stosuje się stawkę opłaty wyższej niż stawka maksymalna określona w art. 6k ust. 2a pkt 5 ustawy „śmieciowej”, obowiązuje ona do dnia wejścia w życie uchwały ustalającej stawkę opłaty w sposób określony w art. 6k ust. 1 pkt 2 ustawy „śmieciowej”, nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (tj. do 6.09.2020 r.), zarządy powinny dokonać analizy uchwały miasta/gminy w sprawie stawek opłat za wywóz odpadów z nieruchomości niezamieszkanych, na których powstają odpady komunalne. Gdy z treści uchwały że przekraczają one maksymalne stawki opłat, nie czekając na upływ ww. terminu, zarządy ROD powinny niezwłocznie wystąpić do rady miasta/gminy o zmianę tej uchwały, poprzez obniżenie maksymalnych stawek opłat.
  2. w związku z tym, że przystąpienie do gminnego systemu odbioru odpadów komunalnych, o którym mowa w art. 6j ust. 3 ustawy „śmieciowej” jest dobrowolne i wymaga zgody PZD (zarządu ROD) wyrażonej w formie pisemnej (zgodnie z art. 6 c ust. 2 c ustawy „śmieciowej”), w przypadku zamiaru zamiany systemu gminnego na system, gdzie wywóz odpadów odbywa się na podstawie umów z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbioru odpadów komunalnych oraz z gminnymi jednostkami organizacyjnymi, zarządy ROD powinny przedstawić miastu/gminie pisemne oświadczenie o wstąpieniu z systemu obioru odpadów komunalnych, o którym mowa w art. 6j ust. 3 w zw. z art. 6 c ust. 2 c ustawy „śmieciowej”). Po ustaniu obowiązku gospodarowania odpadami komunalnymi na podstawie systemu, o którym mowa w art. 6j ust. 3 ustawy „śmieciowe”, zarządy ROD powinny zawrzeć umowy na odbiór odpadów komunalnych. Momentem, w którym ROD przestają być objęte gminnym system odbioru odpadów jest miesiąc następujący po miesiącu, w którym gminie zostało złożone oświadczenie o wystąpieniu z systemu obioru odpadów komunalnych, o którym mowa w art. 6j ust. 3 w zw. z art. 6 c ust. 2 c ustawy „śmieciowej”.

 

3. w ROD, w których wywóz odpadów odbywa się na podstawie deklaracji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości niezamieszkanych, na których powstają odpady komunalne, gdzie zarządy ROD uiszczają opłatę ryczałtową (głównie w Elblągu):

  1. w związku z wprowadzeniem od dnia 6.09.2019 r. obowiązkowej segregacji odpadów komunalnych, w celu zapewnienia realizacji tego obowiązku, zarządy ROD powinny do 10 października 2019 r. (lub innym w terminie określonym w przepisach miejscowych) złożyć nową deklarację, w której zadeklarują, że śmieci będą zbierane selektywnie. Segregacja śmieci powinna być prowadzona w ROD od 6 września 2019 r. Począwszy od tego miesiąca zarządy ROD powinny płacić stawkę opłaty właściwą dla odpadów selektywnie zbieranych.
  2. w związku z przepisem przejściowym (art. 10 ust. 1 ustawy nowelizującej), który stanowi, że w przypadku gdy do ROD stosuje się stawkę opłaty ryczałtowej, obowiązuje ona do dnia wejścia w życie uchwały (rady miasta/gminy) ustalającej stawkę opłaty w sposób określony w art. 6j ust. 3 ustawy „śmieciowej”, nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (tj. 6.09.2020 r.), zarządy powinny dokonać analizy uchwały miasta/gminy w sprawie wprowadzenia ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i sprawdzić, czy z jej treści wprost wynika, że stawką tej opłaty objęte są również ROD. Gdy z treści uchwały wynika, że dotyczy ona ROD, zarządy nie czekając na upływ terminu, powinny niezwłocznie wystąpić do rady miasta/gminy o zmianę tej uchwały poprzez wyłączenie z niej ROD.

Natomiast, gdy z treści uchwały, nie wynika, że objęte są nią również ROD, wraz z upływem okresu roku, za który została uiszczona opłata ryczałtowa (najczęściej będzie to rok kalendarzowy), w 2020 r. (do dnia 10 lutego lub w innym terminie wynikającym z przepisów miejscowych), zarządy ROD powinny złożyć deklarację opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w której zarządy same wyliczają wysokość opłaty za wywóz śmieci (zgodnie z systemem wynikającym z art. 6j ust. 3 ustawy „śmieciowej”),

  1. po przejściu na system gminny, o którym mowa w art. 6j ust. 3 ustawy „śmieciowej”), w związku z przepisem przejściowym (art. 10 ust. 2 ustawy nowelizującej), który stanowi, że w przypadku gdy do ROD stosuje się stawkę opłaty wyższej niż stawka maksymalna określona w art. 6k ust. 2a pkt 5 ustawy „śmieciowej”, obowiązuje ona do dnia wejścia w życie uchwały ustalającej stawkę opłaty w sposób określony w art. 6k ust. 1 pkt 2 ustawy „śmieciowej”, nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (tj. do 6.09.2020 r.), zarządy powinny dokonać analizy uchwały miasta/gminy w sprawie stawek opłat za wywóz odpadów z nieruchomości niezamieszkanych, na których powstają odpady komunalne. Gdy z freści uchwały wynika, że przekraczają one maksymalne stawki opłat, nie czekając na upływ M,'W. terminu, zarządy ROD powinny niezwłocznie wystąpić do rady miasta/gminy o mnianę tej uchwały, poprzez obniżenie maksymalnych stawek opłat.

 

  1. w związku z tym, że przystąpienie do gminnego systemu odbioru odpadów komunalnych, o którym mowa w art. 6j ust. 3 ustawy „śmieciowej” jest dobrowolne i wymaga zgody PZD (zarządu ROD) wyrażonej w formie pisemnej (zgodnie z art. 6 c ust. 2 c ustawy „śmieciowej”), w przypadku zamiaru zmiany systemu gminnego na system, gdzie wywóz odpadów odbywa się na podstawie umów z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbioru odpadów komunalnych oraz z gminnymi jednostkami organizacyjnymi, zarządy ROD powinny przedstawić miastu/gminie pisemne oświadczenie o wystąpieniu z systemu obioru odpadów komunalnych, o którym mowa w art. 6j ust. 3 w zw. z art. 6 c ust. 2 c ustawy „śmieciowej”). Po ustaniu obowiązku gospodarowania odpadami komunalnymi na podstawie systemu, o którym mowa w art. 6j ust. 3 ustawy „śmieciowej”, zarządy ROD powinny zawrzeć ww. umowy na odbiór odpadów komunalnych. Momentem, w którym ROD przestają być objęte gminnym system odbioru odpadów jest miesiąc następujący po miesiącu, w którym gminie zostało złożone oświadczenie o wystąpieniu z systemu obioru odpadów komunalnych, o którym mowa w art. 6j ust. 3 w zw. z art. 6 c ust. 2 c ustawy „śmieciowej”).

 

W związku z powyższym apelujemy do Zarządów ROD o jak najszybsze wdrożenie w życie zaleceń Okręgu PZD w Elblągu wynikających z wejścia tychże przepisów, bieżące kontaktowania się z gminami w miejscach swojej lokalizacji, celem wyjaśniania wszystkich wątpliwości, tak aby w wypadku podjęcia przez lokalny samorząd niekorzystnych rozwiązań dla ogrodów , Zarząd ROD  mógł pilnie wystąpić do lokalnych samorządów   o zmianę niekorzystnych przepisów w tym zakresie.

Prosimy o podjęcie pilnych działań w tym zakresie oraz o bieżące informowanie OZ PZD w Elblągu o wszystkich problemach.

 

Mając na uwadze bardzo duże znaczenie dla ROD i działkowców nowych zasad gospodarowania odpadami komunalnymi oraz konsekwencje związane z nieprawidłowym stosowaniem w ROD ustawy „śmieciowej”, prosimy potraktować poniższą sprawę bardzo poważnie.

W imieniu Okręgowej Rady PZD w Elblągu

Prezes Okręgu Elbląskiego

PZD w Elblągu

 

Zygmunt Wójcik

 

APEL OKRĘGOWEJ RADY I OKRĘGOWEGO ZARZĄDU PZD W ELBLĄGU DO ZARZĄDÓW ROD W SPRAWIE ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z WPROWADZENIEM USTAWY UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106