13 marca 2018

OGŁOSZENIE O  ZAMÓWIENIU

 

 1. ZAMAWIAJĄCY:

Zarząd Rodzinnych Ogrodów Działkowych im. „T. Kościuszki” w Elblągu przy ul. Kościuszki 46c.

 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przebudowa zasilania elektroenergetycznego 0,4KV dla         RodzinnychOgrodówDziałkowych w części położonej przy                       ul. Kościuszki 46c, obręb 018, działka nr 229.

 1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ORAZ WIELKOŚCI LUB ZAKRESUZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia są prace budowlane polegające na przebudowie istniejącej sieci elektroenergetycznej 0,4kV. Na przedmiot zamówienia składa się następujący zakres prac:

 1. rozbudowa rozdzielnicy głównej zlokalizowanej w budynku administracyjnym,
 2. demontaż istniejącej linii napowietrznej wraz ze stanowiskami słupowymi,
 3. demontaż oświetlenia zewnętrznego,
 4. budowa linii napowietrznej wraz ze stanowiskami słupowymi,
 5. budowa linii kablowej,
 6. montaż zestawów złączowo – pomiarowych wraz z urządzeniami pomiarowymi, (ok. 100 szt. )
 7. budowa oświetlenia zewnętrznego, (w 3 /trzech/ miejscach uzgodnionych z Zamawiającym)
 1. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: Zakończenie: 30.04.2018 r.

 

 1. PROCEDURA:
 1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Pisemny przetarg nieograniczony.

 

 1. KRYTERIA OCENY OFERT:
 1. Cena    -                         100%
 1. INFORMACJE ADMINISTRACYJNE:
 1. Specyfikację warunków zamówienia można uzyskać:w siedzibie Zamawiającego - ROD budynku administracyjnym ROD zlokalizowanym przy ul. Kościuszki 46c w dniach: …12.03.2018r.do 15.03.2018r., w godzinach: 15:00 ÷ 16:00.
 2. Warunkiem otrzymania specyfikacji jest wniesienie opłaty w wysokości: 50,- zł. (słownie złotych: pięćdziesiąt 00/100) gotówką w kasie ROD, lub przelewem nakonto bankowe w banku: Braniewsko-Pasłęcki BS O/Elbląg

nr   78 8297 0008 0002 8916 2000 0010

 1. Termin składania ofert upływa dnia: 28.03.2018 r.
 2. Miejsce składania ofert: w siedzibie Zamawiającego w dniu 28.03.2018r., w godzinach: 14:00 ÷ 16:00.
 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.03.2018 rok o godz. 15:00, w siedzibie Zamawiającego tj. świetlica ROD przy ul. Kościuszki 46C.
 4. Termin związania z ofertą: 30dni od dnia ostatecznego terminu składania ofert.
 5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące (art. 22 ust. 1 PZP):
 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
 2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
 3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonaniazamówienia.
 4. sytuacji ekonomicznej i finansowej
 1. Zastrzegamy sobie prawo wyboru oferenta lub odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

Prezes Zarządu ROD

                                                                                            Aniela Wiesława Grudzińska

                                                          tel. kontaktowy: 506 117 365

 

 

zrealizowany: ROD IM T. KOŚCIUSZKI W ELBLĄGU OGŁASZA PRZETARG NA  Przebudowę zasilania elektroenergetycznego 0,4KV

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106