21 lipca 2023

 

 

 

Polski Związek Działkowców

RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY im. „IKAR”

ul. Lotnicza b/n 82-300 Elbląg e-mail: rodikarelblag@pzd.pl

NIP 578-25-90-951

REGON 007015915-12011

 

Zmiana dotyczy pkt.: Termin i miejsce składania ofert otrzymuje następujące brzmienie:

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

Należy złożyć jedną ofertę cenową, zawierającą koszty realizacji obu zadań z ich wyszczególnieniem/w formie kosztorysu/:

Zadanie 1.

Wykonanie sieci wodociągowej – I etap – podłączenie Sektora A Rodzinnych Ogrodów Działkowych im. IKAR do miejskiej sieci wodociągowej - budowa przyłącza wodociągowego - sieci wodociągowej f110 PE o długości L-125.

Zadanie 2.

Wykonanie studni wodomierzowej wraz z układem pomiarowym.

 

Oferty złożone na realizację tylko jednego zadania nie będą podlegały ocenie.

 

1. Listownie na adres:

Polski Związek Działkowców

Rodzinny Ogród Działkowy im. „IKAR"

URZĄD POCZTOWY ELBLĄG

Ul. Plac Dworcowy 2 , Skrytka Pocztowa Nr 28

2. W siedzibie organizatora przetargu po uprzednim kontakcie telefonicznym

602 661 741, świetlica ROD IKAR ul. Lotnicza.

3. Drogą e-mail: rodikarelblag@pzd.pl

 

Pkt. Opis kryteriów otrzymuje następujące brzmienie:

Opis kryteriów, którymi Organizator przetargu będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny oferty.

Organizator przetargu wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie oceny ofert określonych w niniejszej specyfikacji.

 

Do wyboru oferty przyjmuje się:

Cena, należy podać cenę brutto (kryterium podst.) waga kryterium -75 pkt.

Ocenie podlega cena brutto za wykonanie obu zadań łącznie.

Punkty w kryterium cena przyznaje się w sposób następujący:

 

najniższa oferowana cena

_____________________ x 75% x 100

cena oferty rozpatrywana

 

Warunki gwarancyjne – min. 60 miesięcy (max 84 m-ce) waga kryterium -10 pkt.

Punkty w kryterium warunki gwarancyjne przyznaje się w następujący sposób:

 

okres gwarancji w ofercie rozpatrywanej (min 60 m-cy)

_____________________ _______________________ x 10% x 100

84 miesięcy (max ustalony okres gwarancji)


Posiadana wiedza i doświadczenie — waga kryterium -15 pkt.

Punkty w kryterium wiedza i doświadczenie przyznaje się w sposób następujący:

Oferent składa oświadczenie (z wyszczególnieniem zakresu rzeczowego robót, nazwy Inwestora, wartości cenowej zamówienia), że brał udział / jest w posiadaniu osób – które będą wykonywały przedmiot zamówienia/ - w realizacji robót o podobnym charakterze:

udział w 1 robocie - 5pkt

udział w 2 robotach – 10pkt

udział w 3 i więcej – 15 pkt

Suma =100 pkt.

Suma punktów za poszczególne kryteria będzie stanowić końcową ocenę oferty.

 

Wykonawcy nie przysługują w toku niniejszego postępowania środki ochrony prawnej.

 

Termin składania ofert przetargowych zostaje przesunięty do dnia: 25.07.2023r. godz. 12:00

 

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 25.07.2023r. godz. 16:00 w siedzibie Organizatora przetargu tj. świetlica ROD IKAR ul. Lotnicza.

 

Pozostałe warunki udzielenia zamówienia pozostają bez zmian.

 

 

Elbląg, dnia 17.07.2023r

 

 

Zmiana do ogłoszenia
O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
na Budowę przyłącza wody zasilającej Rodzinne Ogrody Działkowe im. IKAR w Elblągu

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106