06 września 2021

Przypominamy, że do 3 września trwa głosowanie w ramach Zielonego Budżetu Elbląga. Zachęcamy mieszkańców do udziału w głosowaniu na najlepszy projekt. Zdecydujmy, które zadania zgłoszone przez mieszkańców na zazielenienie naszego miasta powinny zostać zrealizowane. 

Uprawnionymi do głosowania są mieszkańcy Gminy Miasto Elbląg. Mieszkańcy mogą wybrać jeden z 11 projektów, które zostały pozytywnie zweryfikowane pod względem wymogów formalno-prawnych i własności gruntu, wymogów kosztowych oraz wymogów estetyki miasta. 

Głosowanie odbywa się w formie papierowej poprzez złożenie głosu do urny w holu budynku siedziby Urzędu Miejskiego w Elblągu przy ul. Łączności 1 lub w wersji elektronicznej poprzez przesłanie głosu (skan lub zdjęcie podpisanego formularza) na adres e-mail: zielonybudzet@umelblag.pl. 

Karty do głosowania można pobrać TU - POBIERZ KARTĘ DO GŁOSOWANIA Dostępne są one również w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Elblągu, przy ul. Łączności 1. Wygrają te projekty, które uzyskają największą liczbę głosów (w ilości do wyczerpania środków). 

ZASADY GŁOSOWANIA: 

  • głosujący wybiera 1 projekt spośród pozytywnie rozpatrzonych projektów zamieszczonych w punkcie 6 karty do głosowania, stawiając znak „X” w kolumnie „WYBÓR” w wierszu, w którym widnieje nazwa wybranego przez głosującego projektu,
  • głos oddaje się przez złożenie karty do głosowania, w zamkniętej kopercie, do urny w holu budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Łączności 1, z dopiskiem „Zielony Budżet 2021 r.” lub w wersji elektronicznej poprzez przesłanie głosu (skan lub zdjęcie podpisanego formularza) na adres e-mail: zielonybudzet@umelblag.pl,
  • głosować może każdy mieszkaniec Elbląga, w przypadku niepełnoletniego mieszkańca przedstawiciel ustawowy musi wyrazić zgodę na głosowanie w punkcie 7 karty do głosowania,
  • karty do głosowania składa/przesyła się do 03.09.2021 r. (obowiązuje data wpływu). 

GŁOS UZNAJE SIĘ ZA NIEWAŻNY, JEŚLI ZACHODZI CO NAJMNIEJ JEDNA Z PONIŻSZYCH OKOLICZNOŚCI: 

  • głosujący na karcie do głosowania nie zagłosował na żaden projekt lub zagłosował na więcej niż 1 projekt,
  • dane wpisane na karcie do głosowania są niepełne, nieczytelne lub niezgodne z prawdą,
  • potwierdzenie faktu głosowania nie zostało dokonane złożeniem czytelnego podpisu z podaniem imienia i nazwiska,
  • jeżeli głosujący wypełni więcej niż jedną kartę do głosowania.

 

UM Elbląg

Czytaj więcej na https://info.elblag.pl/37,66852,Zielony-Budzet--ostatnie-dni-glosowania.html#ixzz75fYji1hZ

 

https://www.info.elblag.pl/37,66852,Zielony-Budzet--ostatnie-dni-glosowania.html

Zielony Budżet – ostatnie dni głosowania

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106