01 marca 2021

Jak się potoczą wydarzenia związane z obostrzeniami sanitarnymi, na razie nie ma jednoznacznej odpowiedzi.  Krajowy Zarząd wydał wytyczne dotyczące przeprowadzenia walnych zebrań sprawozdawczych w 2021r. Wytyczne są jasne, czytelne i zwięzłe. Do walnych zebrań sprawozdawczych trzeba być gotowym jak najwcześniej. Nie należy zwlekać z przygotowaniem niezbędnych dokumentów    sprawozdawczych i planistycznych.

Jesteśmy po inwentaryzacji majątku ROD. Podsumowane są przychody i koszty roku sprawozdawczego. Ustalone są zobowiązania i należności. Teraz należy pomyśleć o strategii przygotowania i przeprowadzenia walnego zebrania sprawozdawczego.Sprawozdanie z pracy zarządu ROD powinno być jasne, konkretne i nie przewlekle. Powinno odnieść się do roli Związku w walce o prawo i jego poprawną interpretację, zmierzającą do jak najlepszego zabezpieczenia interesu działkowców. Należy omówić pracę Zarządu ROD w roku sprawozdawczym z uwzględnieniem trudnych warunków w czasie pandemii. Omówić zamiany w składach osobowych Zarządu oraz członków i działkowców. Omówić osiągnięcia i zmiany w infrastrukturze ROD. Przedstawić problemy i możliwości ich rozwiązania. Przygotować sprawozdanie finansowe zgodnie z wytycznymi, plan pracy oraz preliminarz finansowy na 2021r.Uchwały zgodnie z wzorami załączonymi  do wytycznych.Koszty mediów (śmieci, prąd i woda) omówić, przyjąć stosowne uchwały oraz wnioski zmierzające do ich obniżenia.Opłatę ogrodową skalkulować wg. podanych przez Okręg wzorów, ujmując wszystkie koszty i prognozowane przychody. Nie wolno planować   niedoborów. W opłacie ogrodowej należy ująć koszty bieżącej konserwacji, obejmujące drobne roboty, by nie rozdrabniać Funduszu Rozwoju ROD, przeznaczonego na remonty i inwestycje. Korzystanie ze środków funduszu rozwoju pociąga konieczność zachowania odpowiednich procedur (wniosku, uchwały, zgłaszania do planu okręgowego, stosowanych rozliczeń) a są to roboty rzędu 7 - 10 tyś. złotych, na pilną naprawę składników infrastruktury. Zarówno sprawozdanie finansowe, jak również preliminarze, powinny być zaopiniowane przez Zarząd ROD oraz zbadane przez komisję rewizyjną ROD z odpowiednimi wnioskami. Dokumenty powinny być dostarczone niezwłocznie do Okręgu. Powodzenie w przeprowadzeniu walnego zebrania zależy od przemyślanego scenariusza,  przewodniczącego zebrania i członków komisji, a także koniecznością uaktualnienia składu zarządu i uzupełnienia delegata na Zjazd Okręgowy, jeżeli istnieje taka potrzeba. Dyscyplina, krótkie ale rzeczowe wystąpienia, dotyczące wyłącznie spraw, które leżą w kompetencji Walnego Zebrania ROD. I jak najwcześniej podjęte uchwały zależą od sprawnego prowadzenia i wcześniejszego jego przygotowania. Wymaga to wysiłku, ale się opłaca. Oby jak najszybciej zaistniały warunki pozwalające na przeprowadzenie walnych zebrań sprawozdawczych. Zadbajmy by pełną gotowość osiągnąć w najkrótszym, możliwym czasie! 

Prezes Okręgu PZD w Szczecinie

mgr Tadeusz Jarzębak

 

 

ZARZĄDY ROD U PROGU KAMPANII SPRAWOZDAWCZYCH

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106