13 września 2021

Na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie a Gminą Pasłęk od dnia 19.05.2021 r. w Urzędzie Miejskim w Pasłęku działa punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste Powietrze”.

Na miejscu tj. w budynku Ratusza przy ul. Chrobrego 7 (II piętro) udzielane są szczegółowe informacje dotyczące ww. programu. Ponadto punkt umożliwia wsparcie i obsługę wnioskodawców programu w procesie składania oraz rozliczania wniosków.

Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 55 248 20 01 wew. 84.

Program obejmuje dwie grupy beneficjentów:

1) uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania (30%) - osoby, których roczny dochód nie przekracza 100 000 zł,

2) uprawnionych podwyższonego poziomu dofinansowania (60%) - osoby, których przeciętny średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:

  • 2 189 zł – w gospodarstwie jednoosobowym,
  • 1 564 zł – w gospodarstwie wieloosobowym.

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania do właściwego terytorialnie wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw), powinna uzyskać, do dnia złożenia wniosku, od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (zgodnie z miejscem jej zamieszkania) zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

Program przewiduje dofinansowania na:

  • źródło ciepła (wymiana, zakup, montaż),

  • instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,

  • wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,

  • mikroinstalację fotowoltaiczną,

  • ocieplenie przegród budowlanych,

  • stolarkę drzwiową i okienną,

  • dokumentację (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa).

 

 

Zapraszamy do punktu konsultacyjno - informacyjnego programu "Czyste powietrze"

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106