Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106         

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

Ogłoszenia 

Okręgu Elbląg

Działkowcy walczą o swoje prawa

XXVIII posiedzenie Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców

W dniu 20 marca 2019 r. odbyło się w Warszawie XXVIII posiedzenie Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców. Posiedzenie otworzył i prowadził Eugeniusz Kondracki – Prezes PZD.  Prezes PZD przywitał członków Krajowej Rady PZD, zaproszonych gości: Panią Marię Fojt – Przewodniczącą Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD, nowego Prezesa Okręgu w Lublinie – Pana Grzegorza Kurczuka oraz uczestniczących w obradach prezesów okręgów, nie będących członkami Krajowej Rady PZD.

Następnie Krajowa Rada PZD przyjęła obszerny porządek posiedzenia. Przyjęty porządek obejmował bardzo ważne i trudne tematy:

  • Informację na temat przebiegu walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych w ROD w roku 2019. 
  • Przyjęcie zasad i trybu odbywania okręgowych zjazdów delegatów PZD.
  • Zwołanie XIV Krajowego Zjazdu Delegatów PZD oraz ustalenie liczby delegatów na XIV Krajowy Zjazd Delegatów PZD wybieranych przez okręgowe zjazdy delegatów.
  • Otwarty program nowoczesnego zagospodarowania i użytkowania działek na miarę potrzeb współczesnych rodzin.
  • Ocenę dotychczasowych działań PZD dotyczących nowelizacji ustawy śmieciowej.
  • Informację w sprawie nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami.
  • Analizę przeznaczenia gruntów ROD w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz
  • Realizację Programu Budowy siedzib dla zarządów ROD.

Do każdego tematu zostały przygotowane pisemne opracowania w oparciu o dane i informacje przekazane przez okręgi oraz wiedzę i doświadczenie pracowników Krajowej Rady PZD. Materiały przekazane zostały członkom Krajowej Rady PZD wcześniej, tak aby każdy mógł zapoznać się szczegółowo z opracowaniami i analizami i na ich podstawie ocenić przedstawione zagadnienia oraz wypracować wnioski.

Każdy z przedstawionych na posiedzeniu punktów porządku obrad, był oddzielnie szeroko prezentowany i omawiany przez członków Krajowego Zarządu PZD oraz pracowników Biura Krajowej Rady PZD, a następnie dyskutowany przez członków Krajowej Rady PZD. Mimo tak wielu trudnych tematów oraz dyskusji, posiedzenie  przebiegało sprawnie.

Krajowa Rada PZD powołała Komisję Uchwał i Wniosków, której Przewodniczący  - Pan Zdzisław Śliwa – Wiceprezes PZD przedstawił zebranym łącznie 9 uchwał, w tym aż 8 merytorycznych. Krajowa Rada PZD na wniosek Komisji Uchwał i Wniosków przyjęła jednogłośnie 9 uchwał w sprawach objętych porządkiem posiedzenia. Krajowa Rada PZD zarejestrowała również Regulamin Okręgowej Rady Polskiego Związku Działkowców w Legnicy.

Przedstawiając sprawy różne, Prezes Związku – Eugeniusz Kondracki poinformował zebranych, iż w dniu 19 marca br. Krajowy Zarząd przyjął wzory dokumentów i druków niezbędnych do przeprowadzenia okręgowych zjazdów delegatów PZD w 2019 roku. Prezes Związku przekazał również informację w sprawie stanu PZD na koniec roku 2018, obejmującą ilość członków PZD, liczby ROD, działek oraz powierzchni w hektarach. Prezes Związku poinformował, iż wszystkie materiały zamieszczone zostaną w „Biuletynie Informacyjnym”, który przekazany zostanie okręgom i zarządom ROD do końca kwietnia br. Prezes Związku przekazał również informację, iż trwają prace redakcyjne nad kolejnym wydaniem „Zielonej Rzeczpospolitej”, która trafi do ogrodów również do końca kwietnia br.

Podsumowując i zamykając XXVIII posiedzenie Krajowej Rady PZD, Prezes PZD – Eugeniusz Kondracki podziękował wszystkim za przybycie i aktywny udział w pracach nad tak trudnymi i ważnymi tematami, które były przedmiotem posiedzenia.  

AM

Wstępna ocena walnych zebrań  sprawozdawczo-wyborczych  w ROD

I Wiceprezes PZD Tadeusz Jarzębak zapoznał Krajową Radę PZD z wynikami odbytych do dnia 8 marca br. walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych.  Z podsumowania wynikało, że zebrania są na wstępnym etapie, na co wskazuje ich ilość. Do dnia 8 marca  obyło się jedynie 59 zebrań, a ich wyniki wskazują na dobre przygotowanie, przeprowadzenie oraz wypełnienie statutowych celów.  We wszystkich ROD, w których odbyły się zebrania wybrano organy ROD i podjęto niezbędne dla funkcjonowania ROD uchwały.  Członkowie PZD na zebraniach poruszali przede wszystkim tematy związane z funkcjonowaniem ich ogrodu, czyli pojawiający się w każdym ogrodzie problem śmieci i opłat za ich wywóz, inwestycje i remonty oraz pozyskiwanie środków na ich realizację, utrzymanie porządku w ROD, kradzieże, czy niszczenie nasadzeń na działkach przez zwierzęta. Wszystkie ROD skorzystały z wytycznych i wzorów dokumentów przygotowanych przez Krajowy Zarząd PZD. Jak wynika z informacji przekazanych przez Okręgi, wzory dokumentów bezpośrednio przyczyniły się do rzetelności, prawidłowości i sprawności odbytych walnych zebrań. Okręgi podkreślają, że przekazane ogrodom wytyczne oraz wzory dokumentów pozytywnie wpłynęły na przebieg walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych. Zaproszenia na walne zebrania sprawozdawczo-wyborcze wysłano z wykorzystaniem druków zaproszeń przygotowanych przez KR PZD.

Krajowa Rada odniosła się do rozpoczętych w ROD zebrań sprawozdawczo-wyborczych podejmując w tej sprawie uchwałę. Zawarła w niej pozytywną ocenę tego etapu, doceniła starania zarządów ROD, a także zwróciła się w niej do członków PZD o aktywny udział w zebraniach, o poważne potraktowanie nowych zagrożeń dla ogrodów przede wszystkim w związku z nowelizacją ustawy o gospodarce nieruchomościami, czy planowaniem przestrzennym miast.

ZRS

Zasady i tryb odbywania okręgowych zjazdów delegatów PZD w 2019 roku

Krajowa Rada PZD w dniu 20 marca 2019 roku przyjęła uchwałę w sprawie zasad i trybu odbywania okręgowych zjazdów delegatów PZD, które odbędą się w bieżącym roku. Założenia uchwały przedstawił uczestnikom posiedzenia Prezes PZD. Krajowa Rada PZD określiła w niej ostateczny termin odbycia okręgowych zjazdów delegatów PZD we wszystkich okręgach – do dnia 30 września 2019 roku.  Uchwała wskazała i uszczegółowiła wymogi wynikające przede wszystkim ze statutu PZD, a więc prawidłowe zwołanie zjazdu, uprawnienia do uczestnictwa w zjeździe,  obowiązki okręgowego zjazdu. Uchwała reguluje również zagadnienia, które wcześniej zawarte były w regulaminach okręgowego zjazdu delegatów. Mowa tu o wymogach formalnych dotyczących przekazania delegatom dokumentów zjazdowych razem z zawiadomieniem na okręgowy zjazd, protokołu ze zjazdu, nagrywania go, oznaczania i podpisywania uchwał. Uchwała reguluje również zasady zwołania i przeprowadzenia pierwszych posiedzeń organów okręgowych, które odbywają się niezwłocznie po dokonaniu wyborów w celu ukonstytuowania się, a także zobowiązuje okręgowe zarządy do przekazania w ciągu 14 dni do Jednostki Krajowej PZD dokumentów z okręgowego zjazdu: protokołu ze zjazdu, protokołów komisji, podjętych uchwały,  ankiet członków władz okręgowych wybranych na zjeździe, ankiet delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów. Krajowy Zarząd PZD w celu usprawnienia odbywania okręgowych zjazdów opracował i przyjął wzory dokumentów niezbędnych do prawidłowego odbycia okręgowych zjazdów delegatów PZD.

ZRS

Zwołanie XIV Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

Prezes PZD przedstawił tematy związane ze zbliżającym się Krajowym Zjazdem Delegatów. Ponieważ w bieżącym roku w Związku kończy się kadencja organów na wszystkich szczeblach od ogrodów do organów krajowych, Krajowa Rada PZD  korzystając ze swoich kompetencji statutowych zwołała XIV Krajowy Zjazd Delegatów PZD, który odbędzie się w Warszawie w dniach 6 i 7 grudnia 2019 roku.

Kompetencją Krajowej Rady PZD, zgodnie z § 130 pkt 16) Statutu PZD, jest również ustalenie ilości delegatów wybieranych przez poszczególne okręgowe zjazdy delegatów. Prezes PZD omówił propozycję klucza wyborczego uzależnionego od ilości członków PZD w Okręgu. Krajowa Rada PZD przyjęła w tej sprawie uchwałę, ustalając, ze okręgowe zjazdy delegatów wybiorą 1 delegata na każde pełne 4 000 członków PZD plus jednego delegata na ilość członków większą od 2000 a mniejszą od 4 000. W uchwale określono liczbę delegatów, jaką może wybrać każdy okręgowy zjazd delegatów. W wyniku przyjęcia przez KR PZD takiego klucza wyborczego, w XIV Krajowym Zjeździe Delegatów PZD weźmie udział 258 delegatów.  

ZRS

Otwarty program nowoczesnego zagospodarowania i użytkowania działek na miarę potrzeb współczesnych rodzin

Prezes PZD Eugeniusz Kondracki przedstawił ideę nowatorskiego przedsięwzięcia, jakim jest „Otwarty program nowoczesnego zagospodarowania i użytkowania działek na miarę współczesnych rodzin”. Temat ten spotkał się z dużym zainteresowaniem uczestników.

Prezes PZD podkreślił w swej wypowiedzi, jak ważnym dla działkowców, a także całego Związku jest powrót do macierzystej idei ogrodnictwa działkowego oraz zachowanie jej w takim formacie, by nie ewoluowała w niekorzystnym i niekontrolowanym kierunku. Nadmienił, że sam „Otwarty program…” ma za zadanie popularyzację nowoczesnego zagospodarowania działek, w tym wykorzystanie do tego celu szczególnie wartościowych gatunków i odmian sadowniczych, warzyw i ziół oraz nowoczesnych metod ich uprawy dostępnych dla każdego działkowca niezależnie od jego wieku. Zaprezentował tutaj przykłady szczególnie interesujących i cennych roślin o niewielkich wymaganiach, uprawa których przynosi wymierne korzyści w odniesieniu do minimalnego nakładu włożonej pracy. Nakreślił także kierunek przyszłych działań strategicznych z wykorzystaniem środków takich jak prasa fachowa, publikacja książki, dystrybucja broszur informacyjnych, kampania w internecie oraz wykorzystanie potencjału szkoleń, zarówno SSI jak i tych dla nowych działkowców.

Prezes PZD wyjaśnił zgromadzonym na czym polega szczególne znaczenie nowego Programu dla rozwoju ogrodów działkowych poprzez zwiększenie ekonomicznego i zdrowotnego wykorzystania działek. Wyraźnie zaakcentował wagę zaangażowania wszystkich struktur PZD we wdrażanie nowej koncepcji i potraktowanie tego tematu rzetelnie, jako jednego z kluczowych w perspektywie najbliższych lat.

Głos w sprawie zabrał Prezes Okręgu Świętokrzyskiego Edward Galus, wyrażając swoje poparcie dla idei wdrażania Programu. Podkreślił  jego prozdrowotne atuty stwierdzając, że program promujący uprawę roślin przysłuży się działkowcom i ich rodzinom.  Podobną postawę zaprezentował Prezes Okręgu Opolskiego PZD - Bartłomiej Kozera. W swej wypowiedzi zgodził się z prezentowanymi argumentami i oddał zaobserwowane przez siebie niepokojące tendencje dotyczące sposobu użytkowania działek ROD. Tym samym wyraził swą aprobatę dla potrzeby wdrożenia Programu, ostatecznie wysnuwając konkluzję , że „zdrowie to efekt zabiegów, a nie nicnierobienie”, dodatkowo podkreślając prozdrowotne znaczenie Programu.

Uczestnicy obrad wyrazili duże zainteresowanie omawianym tematem odbierając go pozytywnie i zgadzając się z argumentami przemawiającymi na jego korzyść.  Wynikiem tego jest przyjęta jednomyślnie uchwała.

EL 

Nowelizacja ustawy śmieciowej 

Temat dotyczący nowelizacji ustawy „śmieciowej” przedstawiła – p. M.Pilzak – st. inspektor ds. prawnych w Biurze Prawnym PZD. Wskazała, że od końca sierpnia 2018 r. KZ PZD podjął szereg działań na rzecz zmiany niekorzystnych przepisów ustawy „śmieciowej”. W ramach konsultacji, KZ PZD przekazał do Ministerstwa Środowiska 2 pisma tj. z dnia 3.09.2018 r. i 31.01.2019 r. z uwagami i propozycjami do projektu nowelizacji ustawy. Aktualnie, projekt ten został przyjęty przez Stały Komitet Rady Ministrów i jest w trakcie opiniowania przez Komisję Prawniczą.

Jak wynika z analizy projektu, znaczna część uwag PZD została uwzględniona przez resort. W szczególności, „uwolniono” ROD od ryczałtowego systemu wywozu odpadów komunalnych. ROD będą rozliczały wywóz śmieci na podstawie umów z indywidualnymi formami lub deklaracji „śmieciowych”, w którym same będą  wskazywały ilość śmieci do wywiezienia z terenów ROD. Zostaną również wprowadzone maksymalne stawki opłaty za wywóz odpadów, zabezpieczające ROD przed horrendalnymi opłatami.

Z uwagi, że część zapisów nowelizacji wymaga doprecyzowania, Prezes PZD – p. Eugeniusz Kondracki poinformował, że na najbliższym posiedzeniu KZ PZD zostanie dokonana całościowa analiza prawna ww. dokumentu pod kątem kolejnego wystąpienia do MŚ. Jedocześnie na stronie internetowej PZD zostanie opublikowany komunikat KZ PZD w sprawie aktualnego projektu nowelizacji ustawy „śmieciowej”, w którym wystąpimy do ROD i działkowców o udzielenie wparcia PZD w tej sprawie. 

W dyskusji, głos zabrał Prezes OZ PZD w Poznaniu – p. Z. Śliwa, który uznał, że wywalczone przez PZD zmiany ustawy „śmieciowej” są dobre i z pewnością przyczynią się do obniżenia opłat za śmieci, szczególnie w tych ROD, gdzie są one wygórowane. Jednocześnie, wskazał na problem zamieszkiwania na terenie ROD i wytwarzania przez osoby zamieszkujące dużej ilości śmieci, za których wywóz płacą wszyscy działkowcy.

KR PZD podjęła uchwałę nr 6/XXVIII/2019 w sprawie oceny dotychczasowych działań PZD dotyczących nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

MAP

Nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomości

Krajowa Rada po raz kolejny zajęła się niezwykle ważną sprawą kontrowersyjnej nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami, która została uchwalona przez Sejm i – w trakcie posiedzenia KR - oczekiwała na decyzję Senatu. Nowelizacja ma zrealizować wyrok Trybunału Konstytucyjnego i zapewnić pewnej grupie osób wywłaszczonych (ich spadkobierców) możliwość wystąpienia z wnioskami o zwrot nieruchomości, gdyż wcześniej nie miały takiego prawa. Przypomnijmy, że PZD krytycznie ocenia tę ustawę, gdyż - przy okazji realizacji wyroku TK - tworzy faktyczne warunki do ponownego składania tzw. wniosków reprywatyzacyjnych do nieruchomości, których własność publiczna nie powinna być już kwestionowana. Rozwiązanie to może zagrozić licznym ROD, które nierzadko były zakładane na gruntach wywłaszczanych. Może się więc okazać, że na nowo pojawi się problem tego typu spraw, również wobec ROD, których funkcjonowanie wydawało się stabilne.

Ze względu na tak poważne zagrożenie Krajowa Rada od dłuższego czasu podejmuje intensywne działania w sprawie odpowiedniej zmiany nowelizacji. Wypracowano zwłaszcza odpowiednie propozycje, które Prezes PZD Eugeniusz Kondracki osobiście przedstawił Arturowi Soboniowi – Wiceministrowi Inwestycji i Rozwoju. Krajowa Rada odbyła również nadzwyczajne posiedzenie, podczas którego z