29 czerwca 2024

W dniu 26 czerwca 2024 roku Krajowa Rada PZD obradowała na XXV posiedzeniu pod przewodnictwem Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego. W posiedzeniu, oprócz członków KR uczestniczyła Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej Maria Fojt oraz prezesi okręgów niebędący członkami KR PZD.

Prezes PZD rozpoczął posiedzenie witając uczestników i przekazując  informacje związane z pierwszym zaplanowanym punktem obrad – sprawozdaniem finansowym Związku sporządzone na podstawie sprawozdań z ROD, jednostek terenowych i jednostki krajowej PZD. Poinformował o tym, iż sprawozdanie finansowe PZD  zostało zbadane przez zespół Krajowej Komisji Rewizyjnej, która w dniach 18-21 czerwca br. analizowała dokumenty finansowe, które na nie się składają. Następnie Prezes oddał głos Głównej Księgowej JK PZD Mirosławie Marks, która szczegółowo omówiła sprawozdanie finansowe składające się bilansu PZD, rachunku zysków i strat, sprawozdania Funduszu Rozwoju i Funduszu Oświatowego. W tym temacie wypowiedział się także Skarbnik PZD stwierdzając, że prężnie funkcjonująca działalność finansowa Związku jest efektem starań i licznych działań podejmowanych przez Krajowy Zarząd i Krajową Radę PZD.

Ocenę sprawozdania na posiedzeniu KR PZD w imieniu Krajowej Komisji Rewizyjnej przedstawiła jej Przewodnicząca Maria Fojt. Krajowa Komisja Rewizyjna PZD badając sprawozdanie Związku stwierdziła, że działalność finansowa była prowadzona wyłącznie w oparciu o własne środki finansowe uzyskane ze składek członkowskich, partycypacji i opłat wnoszonych przez działkowców. Ze sprawozdań wynika prowadzenie oszczędnej i racjonalnej polityki finansowej w jednostkach Polskiego Związku Działkowców. KKR PZD podkreśliła, że działalność prowadzona była z pożytkiem dla działkowców ROD i Związku, a wszystkie przychody i wydatki przedstawione w dokumentach źródłowych są zgodne ze Statutem PZD i rejestrowane zgodnie z obowiązującym stanem kont. Sprawozdanie finansowe pokazało, że osiągnięto korzystne wyniki, które są rezultatem dużego zaangażowania i rzetelnej pracy społecznej członków statutowych organów i aktywu ogrodowego. Choć ROD i okręgi w 2023 roku w swojej działalności dysponowały skromnymi środkami finansowymi, to wykorzystywały je w sposób racjonalny dla dobra działkowców. Przewodnicząca w imieniu KKR wniosła o zatwierdzenie sprawozdania. Krajowa Rada PZD jednomyślnie zatwierdziła sprawozdanie finansowe PZD za rok 2024 podejmując uchwałę nr 1/XXV/2024.

Kolejnym omawianym punktem było podsumowanie walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych w ROD w 2024 roku. Szczegółowe informacje w tej sprawie przekazała Joanna Jędrzejewska z Wydziału Prezydialnego Biura JK PZD.  W tegorocznej kampanii sprawozdawczo-wyborczej, która oceniona została na podstawie danych na dzień 3 czerwca 2024 r., odbyło się  4362 walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych oraz 65 konferencji delegatów. Oznacza to,  96,6 % zarządów ROD wywiązała się z obowiązku zwołania i przeprowadzenia walnych zebrań w roku 2024.

W tej sprawie Krajowa Rada PZD podjęła uchwałę nr 2/XXV/2024  w sprawie oceny walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych w rodzinnych ogrodach działkowych w 2024 r. Uznała w niej, że walne zebrania sprawozdawcze w roku 2024 wypełniły swoje statutowe obowiązki. KR PZD zobowiązała Okręgowe Zarządy PZD i zarządy, w ROD, w których nie odbyły się walne zebrania/konferencje delegatów do ich odbycia przy udziale OZ PZD i wykonania wszystkich postanowień statutu PZD odnoszących się do walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych w ROD.

Prezes PZD podsumowując temat stwierdził, że Krajowy Zarząd PZD, Okręgowe Zarządy PZD, Zarządy ROD oraz zespoły obsługujące walne zebrania wykonały dobrą i potrzebną pracę, by zebrania przebiegały zgodnie z obowiązującymi przepisami statutu PZD. Wskazał także, że problemów, jakie omawiano podczas kampanii walnych zebrań nie można lekceważyć i KZ będzie musiał zbadać te zagadnienia i podjąć decyzje, które pomogą w rozwiązaniu tych problemów.

Krajowa Rada PZD rozpatrzyła odwołanie od uchwały Krajowego Zarządu PZD złożone przez odwołanego członka OZ Pomorskiego PZD decydując o nieuwzględnieniu odwołania i pozostawieniu w mocy uchwały Krajowego Zarządu, jako w pełni uzasadnionej i zgodnej ze stanem faktycznym oraz przepisami prawa.

Kolejnym tematem była sytuacja planistyczna w kraju odnośnie ROD w związku z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii. Prezes PZD przypomniał, że w wyniku rozporządzenia zagrożonych jest  60% ROD. Gmina, która nie wprowadzi ROD do strefy planistycznej ma możliwość wystąpienia o jego likwidację. Problem jest więc niezwykle ważny. KZ wydał kilka stanowisk, okręgi i ogrody oraz wielu działkowców kierowały stanowiska do Ministerstwa Rozwoju i Technologii

W dniu 24 czerwca 2024 r. przedstawiciele PZD z Prezesem Eugeniuszem Kondrackim na czele po raz drugi w przeciągu dwóch tygodni spotkali się z Ministrem Rozwoju i Technologii Krzysztofem Paszykiem, by dyskutować co można zrobić, by zażegnać niebezpieczeństwo dla ROD w kraju wynikające z rozporządzenia Ministra w sprawie planów ogólnych gmin.

Prezes poinformował, iż na spotkaniu padła propozycja nowelizacji ustawy o ROD, jednak przedstawiciele PZD uznali, iż wiąże się to z długotrwałą procedurą, na co terminy prac nad planami ogólnymi gmin wskazane w rozporządzeniu nie pozwalają, bowiem konieczna jest pilna reakcja i znalezienie sposobu na wyjście z tej niebezpiecznej sytuacji.  W efekcie spotkania ustalono, że Związek opracuje stanowisko w sprawie sposobu załatwienia sprawy z pożytkiem dla ROD i PZD i przekaże do resortu. Prezes powiedział, że dokładniejsza analiza rozporządzenia spowodowała rozszerzenie stanowiska PZD, bowiem  dla dobra ogrodów powinny być one umieszczone we wszystkich strefach planistycznych jako profil podstawowy. W rezultacie Krajowa Rada jednomyślnie przyjęła Stanowisko dotyczące nowelizacji rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii  z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie projektu planu ogólnego gminy, dokumentowania prac planistycznych w zakresie tego planu oraz wydawania z niego wypisów i wyrysów. Podpisy pod nim złożyli wszyscy członkowie KR PZD obecni na posiedzeniu, Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej oraz prezesi okręgów niebędący członkami KR.

W sprawie działań dotyczących planów ogólnych wystąpił Prezes Okręgu w Zielonej Górze informując o tym, że w wyniku aktywności Okręgu i ogrodów  aż 5 000 wniosków trafiło do Prezydenta Zielonej Góry. Prezes Okręgu w Częstochowie Grzegorz Tasarz poinformował, że wszystkie ogrody  w tym mieście otrzymały pisemne stanowisko Prezydenta Miasta, w którym prezydent obiecał, że ogrody znajdą się w planach ogólnych. Odniósł się to tego Prezes PZD tłumacząc,  że z obowiązujących przepisów wynika procedura uchwalania planów ogólnych, więc obietnice Prezydenta są bardzo potrzebne, jednak dla gwarancji istnienia ROD konieczna jest zmiana rozporządzenia.

Prezes PZD wezwał Okręgi do nieustawania w walce o umieszczenie ROD w planach ogólnych gmin,  monitorowanie wszystkiego, co się dzieje w ich okręgach, sprawdzania, które gminy ogłaszają termin składania wniosków do planu ogólnego i działania działkowców, zarządów Rod i Okręgu. Prezes podkreślił, że jest to konieczna obrona, bo jest to być albo nie być dla ogrodów działkowych.

Z uwagi na trwające zaawansowane prace nad zmianą statutu PZD mec. Tomasz Terlecki przedstawił efekty prac komisji ds. nowelizacji statutu PZD. Poinformował, iż komisja rozpatrzyła ponad 250 wniosków i propozycji zmian. Komisja rekomendowała w szczególności do wprowadzenia do statutu PZD regulacje, które mają ułatwić pozyskiwanie środków publicznych przez jednostki PZD, nałożenie obowiązku szkolenia dla nowych działkowców, usprawnienie funkcjonowania organów komisarycznych, a także modyfikację zasad uchwalania opłat ogrodowych. Aktualny projekt statutu PZD zostanie przekazany do konsultacji, w wyniku których ostateczny projekt zmian statutu PZD zostanie przedstawiony do decyzji Krajowego Zjazdu Delegatów PZD.

Krajowa Rada PZD dostrzegając potrzebę zinstytucjonalizowania działalności socjalnej w Związku, nadania jej rangi i zachęcenia do wdrażania działań socjalnych w ROD powołała Komisję ds. socjalnych Związku, w skład której weszło 12 przedstawicielek Okręgów PZD. Krajowa Rada PZD przyjęła także otwarty program działania komisji ds. socjalnych, który może być rozwijany i modyfikowany korzystając z dotychczasowych doświadczeń i uwzględniając zmieniające się potrzeby. Swoją decyzję KR PZD zawarła w uchwale nr 4/XXV/2024 w sprawie powołania Komisji ds. socjalnych.

Prezes PZD poinformował uczestników posiedzenia o tym, iż Biuro Jednostki Krajowej PZD rozpoczęło przygotowania do Krajowego Zjazdu Delegatów PZD, które odbędzie się pod koniec bieżącego roku. Trwają prace organizacyjne związane ze znalezieniem miejsca, w którym zjazd będzie mógł się odbyć, a  opracowaniu Wydziałów Biura JK PZD jest obecnie sprawozdanie za kadencję.

Zgodnie ze swoimi kompetencjami Krajowa Rada PZD nadała sztandar obchodzącemu w tym roku 200 – lecie Rodzinnemu Ogrodowi Działkowemu im. Powstańców Wielkopolskich w Koźminie Wielkopolskim podejmując uchwałę nr 5/XXV/2024.

Kolejno przedstawione zostały informacje Krajowego Zarządu PZD w sprawie aktualnych problemów i działań.

Pierwszym z nich był temat transformacji cyfrowej Związku, który przedstawiła Pani Magdalena Kondracka, dyrektor Wydawnictwa „działkowiec”. Transformacja cyfrowa wiązałaby się ze stworzeniem centralnej bazy wiedzy, wprowadzeniem elektronicznego obiegu dokumentów, elektronicznym przechowywaniem danych, dostosowaniem do systemu e-faktur, szybszą i bezpośrednią komunikacją z działkowcami. Pani Kondracka podkreśliła, że konieczne jest uświadomienie strukturom potrzeby transformacji cyfrowej Związku. Należy powołać zespół, który zajmie się tym opracowaniem projektu, wdrożeniem go, a potem monitorowaniem jego funkcjonowania. Konieczne będzie zaangażowanie osób decyzyjnych w organach PZD,

Prezes PZD podsumowując temat powiedział, że Krajowy Zarząd uznał, że cyfryzację Związku trzeba wprowadzać do działalności jednostek organizacyjnych PZD etapami i po kolei.  Podkreślił, że jeśli chcemy usprawnić działalność tak, aby odpowiadała wymogom dzisiejszych czasów oraz rozwiązaniom technologicznym, konieczne jest wprowadzenie reformy cyfrowej w Związku.

Temat inwestycji i remontów w ROD w roku 2023 przedstawiła pani Aleksandra Grunt-Mejer z Wydziału Gospodarki Gruntami. Poinformowała, iż wstępne informacje zebrane w tej sprawie z 25 Okręgów (1 Okręg nie przekazał danych), w których stan posiadania ogółem wynosi 4 337 ROD,  wskazują, że w 2 327 ROD były prowadzone zadania inwestycyjno-remontowe. Stanowi to 54 % ROD, które podjęły się tego wyzwania. W ogrodach tych zrealizowano łącznie 3 978 zadań inwestycjno-remontowych. Ogółem wydatkowano środki w wysokości 98 504 487 zł, średnia wartość zadania to 24 762 zł.

Pani Mariola Kobylińska, Kierownik Wydziału Gospodarki Gruntami zreferowała temat inwestycji w ROD w roku 2024 w oparciu o materiały z walnych zebrań przekazane do biur okręgów PZD. Z powyższych danych wynika, iż w 2024 roku na 2 295 Walnych Zebraniach w Rodzinnych Ogrodach Działkowych została podjęta uchwała w zakresie  działań inwestycyjno – remontowych, co stanowi 50 % wszystkich ROD. Rodzinne ogrody działkowe zaplanowały 3 156 zadań inwestycyjno – remontowych.  Łącznie kwota inwestycji i remontów w ROD w 2024 roku zaplanowana została na poziomie 116 616 228 zł.

Pani Ewelina Skarzyńska, instruktor ds. ogrodniczych JK PZD przedstawiła wyniki programów realizacji zadań oświatowych w okręgach w roku 2024. KZ PZD nr 114/2024 z dnia 16 maja 2024 r. wyznaczył kluczowe zadania oświatowe dla Okręgów na rok 2024, a także sprecyzował sposoby ich realizacji tak, aby przynosiły maksimum korzyści dla działkowców, w tej sprawie OZ były zobowiązane do przyjęcia programów realizacji zadań oświatowych. Uzyskane informacje wskazują, że działania oświatowe okręgów wymagają zintensyfikowania, a realizacja zadań oświatowych wskazanych uchwałą KZ nr 114/2024 powinna rozpocząć się niezwłocznie.

Prezes poinformował o posiedzeniu komisji sejmowej ds. ogrodów działkowych, która odbyła się w dniu 26 czerwca 2024 r. , a szczegóły przekazali przedstawiciele PZD w nim uczestniczący.: Wiceprezes PZD Józef Noski, Sekretarz PZD Izabela Ożegalska i Zastępca Dyrektora Biura Prawnego PZD Tomasz Terlecki. Przekazano, iż posłowie byli zainteresowani tematami które są ważne dla PZD. Wyrazili chęć pomocy w walce o obronę ogrodów, które są zagrożone w wyniku rozporządzenia Ministra Technologii i Rozwoju. Zaproponowali złożenie poselskiego projektu nowelizacji ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, a także zadeklarowali comiesięczne spotkania w celu podejmowania kolejnych działań, które będą sprzyjały rozwojowi ROD.

Po zrealizowaniu merytorycznych punktów porządku obrad, Prezes PZD poinformował o śmierci zasłużonych działaczy PZD Pana Zbigniewa Kielaka, byłego Sekretarza PZD i Pana Jana Wołocha, Wiceprezesa Okręgu  Małopolskiego. Pamięć o działaczach uczestnicy posiedzenia uczcili minutą ciszy.

Na koniec Prezes PZD stwierdził, że posiedzenie KR spełniło zadania, dla których zostało zwołane i podziękował uczestnikom za aktywny udział i za pracę podczas obrad.

 

Zofia Rut-Skórzyńska

 

 

XXV posiedzenie Krajowej Rady PZD w dniu 27 czerwca 2024 roku

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106