18 grudnia 2023

 

 

W dniu 15 grudnia 2023  r. odbyło się XXII posiedzenie Krajowej Rady PZD.  Posiedzeniu przewodniczył Prezes PZD Eugeniusz Kondracki. W posiedzeniu udział również wzięli  prezesi okręgów niebędący członkami KR PZD. Posiedzenie zostało przeprowadzone w formie zdalnej, z uwagi na coraz większą ilość zachorowań na COVID-19.

Krajowa Rada PZD, po przedstawieniu przez Prezesa PZD kandydatki do KR PZD z Okręgu Śląskiego PZD, podjęła jednogłośnie Uchwałę nr 1/XXII/2023 w sprawie dokooptowania do składu  Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców Pani Lucyny Cyrek .

Następnie Pan Eugeniusz Kondracki, Prezes PZD szeroko omówił temat 10-lecia Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Zwrócił uwagę na doniosłość Ustawy i znaczenie dla funkcjonowania i rozwoju ogrodów działkowych, a także trudną drogę, jaką trzeba było przejść, aby doszło do jej uchwalenia. Podkreślił, że oprócz ciężkiej pracy całego Krajowego Zarządu PZD i Krajowej Rady PZD, najistotniejszym elementem, który pozwolił osiągnąć cel w postaci uchwalenia korzystnej dla działkowców ustawy była jedność jaką zaprezentowali członkowie Związku  i wspólne działania, jakie podjęli w obronie swoich praw. Prezes PZD zaznaczył mocno wagę i istotę Ustawy, szczególnie w dzisiejszej sytuacji, w której okazuje się, że walka o ogrody działkowe wcale się nie zakończyła i można mówić o „zamachu” na nie w związku z procedowaniem niekorzystnego dla działkowców rozporządzenia dotyczącego tzw. stref planistycznych.  Dla uczczenia Ustawy i uznając  jej uchwalenie  za jedno z najdonioślejszych wydarzeń w historii polskiego ogrodnictwa działkowego Krajowa Rada PZD przyjęła przez aklamację Komunikat w sprawie 10-lecia uchwalenia ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

Na zakończenie tego punktu obrad Prezes PZD podziękował serdecznie tym wszystkim działaczom i pracownikom Związku, którzy mieli wkład i byli obecni w pracach nad ustawą i walce o jej uchwalenie.

Drugim bardzo ważnym tematem, była uchwała w sprawie zasad prowadzenia inwestycji i remontów w rodzinnych ogrodach działkowych. Założenia uchwały, która zastąpi uchwałę nr 14/III/2015 Krajowej Rady PZD, przedstawiła Pani Mariola Kobylińska, Kierownik WGG. Uchwała ma istotne znaczenie dla rodzinnych ogrodów działkowych, ma służyć im pomocą, wprowadza definicje pojęć używanych  w procesie inwestycyjnym, określa zasady prowadzenia inwestycji i remontów wskazuje, kto jest inwestorem zadania inwestycyjnego lub remontowego, kto sprawuje nadzór nad jego realizacją, w jaki sposób należy zaplanować, przygotować, przeprowadzić, sfinansować, a następnie rozliczyć zadanie inwestycyjne lub remontowe. Po szczegółowym omówieniu projektu uchwały, Krajowa Rada PZD jednomyślnie podjęła

uchwałę nr 2/XXII/2023  w sprawie zasad prowadzenia inwestycji i remontów w rodzinnych ogrodach działkowych. 

 

Następnie Prezes Związku omówił działania jakie są podejmowane w obronie ogrodów działkowych w związku z rozporządzeniem dotyczącym tzw. stref planistycznych opracowanym przez Ministra Rozwoju i Technologii z poprzedniej ekipy rządzącej. Poinformował, iż aktywność Okręgów w zakresie składania stanowisk do ministerstw jest duża i ciągle potrzebna.  Jednakże  mimo zaproponowanych do rozporządzenia zmian, o których poinformowało  Ministerstwo Rozwoju i Technologii, poprzez wprowadzenie ogrodów do kolejnej strefy tj. wielofunkcyjnej zabudowy z zabudową mieszkaniową wielorodzinną, nadal poważnie zagraża ono przyszłości wielu ROD. Utrzymane w takim kształcie przepisy mogą skutkować zablokowaniem ujawnienia ogrodów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, co zagraża podstawowym interesom działkowców. Krajowa Rada PZD przez aklamację zdecydowała zatem o wydaniu Komunikatu w sprawie kampanii na rzecz zabezpieczenia ROD w przepisach planistycznych.

Ponadto Prezes Związku odczytał projekty pism do nowych ministrów: pana Krzysztofa Hetmana - Ministra Rozwoju i Technologii i  pani Pauliny Hennig- Kloski Minister Klimatu i Środowiska. W pismach Krajowa Rada PZD składa gratulacje w  związku z powołaniem na stanowiska ministrów, jak również wyraża nadzieję, iż w ministerstwach tych problematyka ROD zostanie potraktowana z uwagą adekwatną dla spraw dotyczących miliona rodzin działkowców. Pisma zostały przyjęte przez aklamację i przekazane do właściwych Ministerstw.

Prezes PZD poinformował również, iż do  kolejnych ministrów, w zakresie działania których znajdują się sprawy związane z funkcjonowaniem rodzinnych ogrodów działkowych będą kierowane dalsze  pisma.

Ponieważ było to ostatnie w tym roku posiedzenie Krajowej Rady PZD na zakończenie obrad Prezes Związku złożył wszystkim jej członkom serdeczne życzenia zdrowych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku.

Członkowie KR PZD również w imieniu swoim i reprezentowanych przez nich Okręgów złożyli życzenia na ręce Prezesa PZD, wyrażając jednocześnie przekonanie, iż pomimo trudności jakie może przynieść dla Związku i działkowców kolejny rok, pod przewodnictwem Prezesa Kondrackiego rodzinne ogrody działkowe wyjdą ze wszelkich problemów obronną ręką.

Joanna Jędrzejewska

XXII posiedzenie Krajowej Rady PZD w dniu 15 grudnia 2023 r.

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106