30 października 2023

 

Dnia 20 października 2023 r. odbyło się w Warszawie XX wspólne posiedzenie Krajowej Rady PZD i Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD. Posiedzeniu przewodniczył Prezes PZD Eugeniusz Kondracki. W posiedzeniu wzięła również udział  przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej Maria Fojt oraz prezesi okręgów niebędący członkami PZD. 

W trakcie posiedzenia Krajowa Rada PZD jednogłośnie podjęła:

Uchwałę nr 1/XX/2023 w sprawie realizacji inwestycji i remontów w ROD w 2022 roku w której przyjęła informację w zakresie „Realizacji planów inwestycji i remontóww ROD przyjętych przez OZ PZD za 2022 rok”,  a także zalecenia dla ROD  w celu  podejmowania aktywnych działań dla  prowadzenia niezbędnych inwestycji i remontów.

Uchwałę nr 2/XX/2023 w sprawie w sprawie określenia zasad prowadzenia w sprawie awarii w ROD. Uchwała ta  określa zasady wykonywania napraw w trybie awaryjnym, wskazuje kto jest odpowiedzialny za usunięcie awarii, a także tryb postępowania w zakresie przeprowadzenia naprawy, jej sfinansowania i rozliczenia oraz rolę Okręgowych Zarządów w tym procesie.

Uchwałę nr 3/XX/2023 w sprawie zasad prowadzenia inwestycji i remontów siedzib biur okręgów Polskiego Związku Działkowców. Uchwała stanowi, kto jest inwestorem zadania inwestycyjnego lub remontowego, kto sprawuje nadzór nad jego realizacją, w jaki sposób należy zadanie zaplanować, przeprowadzić, sfinansować i rozliczyć.

Stanowisko w sprawie zadań dla okręgów związanych z zagrożeniem dla ROD  wynikającym z projektowanych przepisów o planowaniu przestrzennym.  Temat ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz projekt Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 6 września 2023 r. w sprawie sposobu przygotowania projektu planu ogólnego gminy jako mający istotne znaczenie i wprowadzający zagrożenie dla funkcjonowania ogrodów działowych w przyszłości, został omówiony przez Prezesa Związku.  Założenia w/w rozporządzenia, przewidują zastąpienie dotychczasowych studiów zagospodarowania przestrzennego tzw. planami ogólnymi,z którymi będą musiały być zgodne przyszłe plany miejscowe zagospodarowania przestrzennego.  W ramach planu ogólnego terytorium gminy zostanie podzielone na  13 stref planistycznych. ROD będą mogły być przewidziane jedynie w dwóch strefach planistycznych, tj. strefie mieszkaniowej jednorodzinnej oraz strefie zieleni i rekreacji, co może spowodować, iż zakwalifikowanie ogrodu do innej strefy uniemożliwi ujawnienie ogrodu w przyszłym planie miejscowym, co z kolei może prowadzić do jego likwidacji. W związku z powyższym Krajowa Rada PZD podjęła w/w stanowiskow którym wyraziła  głębokie zaniepokojenie rozwiązaniami proponowanymiw rozporządzeniu i  wyraziła stanowczy sprzeciw wobec tych rozwiązań a także żądanie zmiany przedmiotowych przepisów albowiem funkcja ROD powinna być dopuszczalna w każdej z przewidywanych stref planistycznych, dając szansę wszystkim istniejącym ogrodom na wprowadzenie do planów miejscowych. Krajowa Rada PZD w Stanowisku zwróciła również uwagę, że projektowane przepisy zasadniczo kłócą się z oczekiwaniami społecznymi, bowiem ROD zyskują coraz większe uznanie i poparcie wśród społeczeństwa i samorządów terytorialnych. Ponadto Krajowa Rada PZD zaapelowała do władz państwowych i samorządowych, a także do działkowcówi wszystkich sympatyków ogrodnictwa działkowego o udzielenie poparcia dalszemu rozwojowi ROD i wyrażenie sprzeciwu wobec wszelkich planów zmierzających do masowej likwidacji ROD, a w szczególności poprzez wprowadzenie przepisów ułatwiających wykreślanie ogrodów z planów miejscowych. Jednocześnie Krajowa Rada PZD zwróciła  się do wszystkich struktur Związku, a zwłaszcza zarządów ROD, o czynne wspieranie władz krajowych i okręgowych PZD w ich staraniach o zmianę projektu rozporządzenia w sprawie sposobu przygotowania projektu planu ogólnego gminy w celu zabezpieczenia istnienia tysięcy ROD w planach zagospodarowania przestrzennego.

Uchwałę nr 4/XX/2023 w sprawie uchylenia uchwał w sprawie powołania komisji problemowych  których składy wymagały uaktualnienia m.in.  z uwagi na uwidocznienie się  nowych, istotnych dla działalności i funkcjonowania wszystkich struktur PZD oraz działkowców tematów, które do tej pory nie były objęte pracami komisji.

Na zakończenie posiedzenia Prezes Związku Eugeniusz Kondracki podziękował wszystkim obecnym za udział, aktywność, owocną pracę i zrozumienie interesów działkowców jak i całego Związku.

 

XX posiedzenie Krajowej Rady PZD – 20 października 2023 r.

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106