22 lipca 2022

 

 

W dniu 14 lipca 2022 roku Krajowa Rada PZD obradowała na XV posiedzeniu pod przewodnictwem Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego. W posiedzeniu, oprócz członków KR, którzy mimo sezonu urlopowego stawili się niemal w pełnym składzie, uczestniczyła Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej Maria Fojt oraz prezesi okręgów niebędący członkami KR PZD. Posiedzenie odbywało się w formie zdalnej.

Pierwszym tematem merytorycznym posiedzenia było sprawozdanie finansowe PZD za 2021 rok sporządzone na podstawie sprawozdań z ROD, jednostek terenowych i jednostki krajowej PZD. Szczegółowo sprawozdanie finansowe składające się bilansu PZD, rachunku zysków i strat, sprawozdania Funduszu Rozwoju i Funduszu Oświatowego omówiła Główna Księgowa JK PZD Mirosława Marks. W tym temacie wypowiedział się także Skarbnik PZD stwierdzając, że prężnie funkcjonująca działalność finansowa Związku jest efektem starań i licznych działań podejmowanych przez Krajowy Zarząd i Krajową Radę PZD.

Sprawozdanie zostało zbadane przez 6-osobowy zespół Krajowej Komisji Rewizyjnej, która w dniach 11-13 lipca br. analizowała dokumenty finansowe, które na nie się składają. Ocenę sprawozdania na posiedzeniu KR PZD w imieniu Krajowej Komisji Rewizyjnej przedstawiła jej Przewodnicząca Maria Fojt. Krajowa Komisja Rewizyjna PZD badając sprawozdanie Związku stwierdziła, że działalność finansowa była prowadzona wyłącznie w oparciu o własne środki finansowe uzyskane ze składek członkowskich, partycypacji i opłat wnoszonych przez członków PZD. Ze sprawozdań wynika prowadzenie oszczędnej i racjonalnej polityki finansowej w jednostkach Polskiego Związku Działkowców. KKR PZD podkreśliła, że działalność prowadzona była z pożytkiem dla działkowców ROD i Związku, a wszystkie przychody i wydatki przedstawione w dokumentach źródłowych są zgodne ze Statutem PZD i rejestrowane zgodnie z obowiązującym stanem kont. Sprawozdanie finansowe pokazało, że osiągnięto korzystne wyniki, które są rezultatem dużego zaangażowania i rzetelnej pracy społecznej członków statutowych organów i aktywu ogrodowego. Choć ROD i okręgi w 2021 roku w swojej działalności dysponowały skromnymi środkami finansowymi, to wykorzystywały je w sposób racjonalny dla dobra działkowców. Przewodnicząca w imieniu KKR wniosła o zatwierdzenie sprawozdania.

Kolejnym omawianym tematem było podsumowanie walnych zebrań w ROD w 2022 roku. Przedstawiła go Zofia Rut-Skórzyńska, Kierownik Wydziału Prezydialnego JK PZD. Powiedziała, że z informacji przekazanych przez Okręgi wynika, że walne zebrania sprawozdawcze (konferencje delegatów) w roku 2022 do dnia 30 czerwca 2022 r. odbyły się w 4473 ROD, co stanowi 97,43% wszystkich ROD. Do odbycia zostały jeszcze walne zebrania w 118 ROD. Średnia frekwencja na walnych zebraniach wyniosła 27,2%, a na konferencjach delegatów – 62,4%. Niektóre walne zebrania przyjmowały uchwały niezgodne z przepisami, które Okręgowe Zarządy niezwłocznie unieważniały. Takich  uchwał było 159.  Na  94,5% zebrań obecny był przedstawiciel OZ którego obecność, wsparcie merytoryczne zarządu ROD bezpośrednio wpływa na prawidłowość walnego zebrania. Dodatkowo zasygnalizowała propozycje zmian do statutu PZD oraz  innych rozwiązań prawnych, jakie w wyniku przeprowadzonej kampanii walnych zebrań i wynikających z niej doświadczeń zaproponowały Okręgowe Zarządy. Podsumowanie walnych zebrań dostarczyło wniosków do działań i decyzji organów PZD, a także wykazało problemy jakie występują w ogrodach, również w związku z funkcjonowaniem zarządów ROD.

Prezes PZD podsumowując temat, stwierdził, że walne zebrania, które w tym roku po 2-letnim okresie trudności w ich odbywaniu związane z pandemią, mogły wreszcie odbyć się w normalnych warunkach spełniły cele statutowe, dla jakich zostały zwołane. Stwierdził, że Krajowy Zarząd PZD, Okręgowe Zarządy PZD, Zarządy ROD oraz zespoły obsługujące walne zebrania wykonały dobrą i potrzebną pracę, by zebrania przebiegały zgodnie z obowiązującymi przepisami statutu PZD w tych ROD, gdzie się odbyły. Wskazał także, że problemów, jakie wyniknęły w związku z kampanią walnych zebrań nie można lekceważyć i KZ będzie musiał zbadać te zagadnienia i podjąć decyzje, które pomogą w rozwiązaniu tych problemów. Ponadto Prezes podkreślił, że występujące trudności świadczą o tym, że konieczne jest przeprowadzenie reformy, która dostosuje Związek do obecnych czasów wymagających silnych i profesjonalnych  struktur, a także zapewniającej możliwość pełnego wykonywania obowiązków statutowych przez organy terenowe PZD. Wspomniał o trudnej sytuacji polskich rodzin z uwagi na wysoką inflację i wszechobecną drożyznę w kraju oraz działaniach KZ mających na celu zachęcenie działkowców do uprawy warzyw i owoców na własne potrzeby. Krajowy Zarząd zrobił co można zrobić, żeby osiągnąć skutek. Temu celowi przyświeca hasło „Zamieniamy trawniki na warzywnik”, które Krajowy Zarząd realizuje poprzez wydanie już 3 broszur dla działkowców, które zostały przekazane do ROD: „Skrzynie uprawowe”, „Podwyższone grządki” i „Moda na zielone”.

W przyjętej uchwale  w sprawie oceny przebiegu i wyników walnych zebrań sprawozdawczych w rodzinnych ogrodach działkowych w 2022 r. uznała, że walne zebrania sprawozdawcze w roku 2022 wypełniły swoje statutowe obowiązki: zatwierdziły sprawozdania zarządów ROD i komisji rewizyjnych ROD, sprawozdania finansowe za 2021 rok, uchwaliły plany pracy oraz zabezpieczyły jego wykonanie w preliminarzach finansowych na rok 2022, a także ustaliły niezbędne opłaty ogrodowe zapewniające sprawne funkcjonowanie ROD w bieżącym roku. KR PZD zobowiązała Okręgowe Zarządy PZD i zarządy, w ROD, w których nie odbyły się walne zebrania/konferencje delegatów do ich odbycia przy udziale OZ PZD i wykonania wszystkich postanowień statutu PZD odnoszących się do walnych zebrań sprawozdawczych w ROD. KR dostrzegła problemy, które musi przeanalizować i wypracować rozwiązania usprawniające  rozwiązywania problemów występujących w ROD.

Zgodnie ze swoimi kompetencjami Krajowa Rada PZD nadała sztandar Rodzinnym Ogrodom Działkowych miasta Stargard oraz ROD „Zielone Tarasy” w Gryfinie.

Po zrealizowaniu tematów objętych porządkiem obrad Krajowej Rady PZD, Prezes zwrócił się do uczestników posiedzenia o przedstawienie swoich doświadczeń związanych z ubieganiem się o dotacje z programu ARiMR pt. „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”.  Członkowie KR z Okręgu w Poznaniu, Świętokrzyskiego, Małopolskiego, Śląskiego, Sudeckiego, Łódzkiego opowiedzieli o trudnościach, z jakimi spotkali się w związku ze składaniem wniosków o dotacje z programu. Doświadczenia były różne w zależności od tego, do jakiego oddziału ARiMR składany był wniosek. W wyniku dyskusji wyodrębnione zostały tematy, z jakimi Krajowy Zarząd PZD zwróci się do ARiMR, aby ułatwić zarządom ROD i OZ  wypełnianie wniosków i pozyskiwanie niezbędnych  do ich złożenia dokumentów oraz wpłynąć na ujednolicenie zasad przyjmowania i oceniania złożonych wniosków w oddziałach Agencji.

Mariola Kobylińska Kierownik Wydziału Gospodarki Gruntami przedstawiła aktualną sytuację dotyczącą ilości złożonych wniosków z całego Związku, a Bartłomiej Piech Dyrektor Biura Prawnego JK PZD poinformował uczestników o wynikach wdrażania systemu pełnomocnictw w związku z udziałem w konkursie. Odniósł się także do problemów zgłaszanych przez przedstawicieli okręgów, jakie powstały w toku składania wniosków do oddziałów Agencji.

Prezes PZD zaapelował do Prezesów Okręgów oraz pozostałych członków KR o zwiększenie wysiłków w działaniach o pozyskiwanie dotacji, a także o niezwłoczne zgłaszanie do KZ problemów, jakie będą napotykać we współpracy z oddziałami Agencji, aby możliwa było bieżące ich wyjaśnianie z przedstawicielami ARiMR.  Prezes wezwał obecnych, by zrobić wszystko co można, żeby ROD skorzystały ze środków unijnych oferowanych PZD w ramach konkursu pt. „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”. 

Na koniec Prezes PZD stwierdził, że posiedzenie KR spełniło zadania dla których zostało zwołane i podziękował uczestnikom za aktywny udział i za pracę podczas obrad.

 

ZRS

XV posiedzenie Krajowej Rady PZD

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106