13 lipca 2023

Dnia 12 lipca 2023 r. odbyło się XIX posiedzenie Krajowej Rady PZD pod przewodnictwem Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego. W posiedzeniu uczestniczył także I Zastępca Przewodniczącej Krajowej Komisji Rewizyjnej Pan Bogusław Dąbrowski oraz prezesi Okręgów niebędący członkami KR PZD. Posiedzenie odbyło się stacjonarnie w Warszawie.

W trakcie posiedzenia Pan Prezes szczegółowo omówił i zapoznał członków KR PZD z aktualną sytuacją Związku kładąc nacisk na wydarzenia, które mają zasadnicze znaczenie dla rodzinnych ogrodów działkowych zwłaszcza tych w dużych miastach, gdzie tak jak w przypadku Warszawy trwają właśnie prace nad uchwaleniem nowego studium zagospodarowania przestrzeni, które w obecnym kształcie zakłada likwidację kilkudziesięciu warszawskich ogrodów. W tym kontekście tj. dbałości o interesy rodzinnych ogrodów działkowych i konieczności docierania do działkowców Pan Prezes przedstawił stanowisko KR PZD w sprawie konieczności stosowania obowiązujących zasad i opłat wynikających z przyznawania prawa do działki w ROD.

Następnie Krajowa Rada PZD dokonała podsumowania finansowego minionego roku i przyjęła sprawozdanie finansowe PZD za 2022 rok. Sprawozdanie na prośbę Pana Prezesa w zakresie głównych danych finansowych przedstawione zostało przez Główną Księgową – Panią Mirosławę Marks. Do przedstawionych danych finansowych odniósł się również Skarbnik PZD – Pan Piotr Gadzikowski.

Przyjęcie powyższych dokumentów poprzedziło również wystąpienie I Zastępcy Przewodniczącego Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD – Pana Bogusława Dąbrowskiego, który przedstawił ocenę i wnioski na podstawie badania KKR PZD przeprowadzonego w dniach 3-7 lipca br. w siedzibie JK PZD w Warszawie. Przewodniczący podkreślił, że KKR PZD stwierdziła, że przygotowane sprawozdanie finansowe jest zgodne z obowiązującymi przepisami w tym w szczególności ustawą o rachunkowości. Wobec czego KKR PZD złożyła wniosek o zatwierdzenia sprawozdania przez Krajową Radę PZD.

Następnie Krajowa Rada PZD zapoznała się z podsumowaniem kampanii walnych zebrań sprawozdawczych w rodzinnych ogrodach działkowych w 2023 r. Przy tej okazji przeprowadzona została dyskusja nad problemami, które pojawiały się w ROD w trakcie tegorocznych walnych zebrań. Wspólnymi problemami podnoszonymi na walnych zebraniach w całym kraju były potrzeby remontowo-inwestycyjne, problem kosztów i wywozu odpadów z terenów ROD, wjazd na teren ROD pojazdami, wysokość opłat za wodę i energię elektryczną. Głosy w dyskusji zabrali członkowie Krajowej Rady PZD: Piotr Wilms (Gorzów Wlkp.), Jan Molski (Poznań), Krystyna Mazurek (Mazowiecki), Jerzy Adamski (Łódzki) i Bartłomiej Kozera (Opolski).

Podsumowując to zagadnienie Krajowa Rada PZD uznała, że tegoroczna kampania została dobrze przygotowana i przeprowadzona, a walne zebrania spełniły swoje zadania statutowe i zagwarantowały możliwość funkcjonowania ROD w tym roku. Jednakże już teraz należy skupić się na przygotowaniach i rozpocząć działania do przyszłorocznej kampanii sprawozdawczo-wyborczej, w szczególności poprzez merytoryczne przygotowanie kadry.

Kolejną kwestią omówioną w trakcie posiedzenia były aktualne wyniki i realizacja programu grantowego ARiMR pt. „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie rodzinnych ogrodów działkowych”, Prezes PZD zwrócił uwagę, że realizacja programu kosztowała wszystkie szczeble struktury organizacyjnej PZD ogrom pracy i wysiłku angażujące wiele czasu i uwagi, a także potrzebę rozwiązywania problemów, z którymi Związek dotychczas nie miał styczności. Zagadnienie na prośbę Pana Prezesa omówiła Pani Mariola Kobylińska – kierownik WGG, która przypomniała, że na koniec sierpnia br. upływa termin do rozliczenia środków pozyskanych w ramach programu na realizację zakontraktowanych inwestycji, a także szczegółowo przedstawiła kwestie związane z rozliczeniami grantów przez poszczególne okręgi. Obecny etap realizacji programu grantowego, a w szczególności liczba realizowanych zadań i zbliżający się termin na rozliczenie realizacji inwestycji finansowanych w ramach grantów powoduje, że ogrody powinny się spieszyć z ich wykonaniem, gdyż opóźnienie w tym zakresie może skutkować nawet koniecznością zwrotu grantu. Pan Prezes podkreślił, że jest to sprawa bardzo poważna i w najlepszym interesie Związku jest to, aby dokładnie rozliczyć realizację projektów w ramach programu. Następnie w dyskusji głos zabrali: Pan Marian Sekulski, który poinformował o stanie realizacji projektów grantowych w Okręgu w Koszalinie oraz Pan Grzegorz Tasarz, który poinformował, że Okręg w Częstochowie przeprowadził kontrole we wszystkich ROD, które realizują granty i nie wykazały żadnych problemów, także należy oczekiwać, że wszystkie zostaną rozliczone bez komplikacji.

Następnie Krajowa Rada PZD zajęła się omówieniem zagadnienia dotyczącego aktualnego stanu regulacji stanu prawnego gruntów ROD. Stan regulacji prawnego gruntów ROD na prośbę Pana Prezesa omówiła szczegółowo Pani Mariola Kobylińska (Kierownik Wydziału Gospodarki Gruntami), która zwróciła uwagę, że kontekście przypadającego na bieżący rok 10-lecia obowiązywania ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, należałoby oczekiwać dużo lepszych wyników dotyczących regulacji prawnej gruntów w oparciu o przepisy Ustawy. Wobec czego Krajowa Rada PZD zaapelowała do Okręgów, w których te problemy w dalszym ciągu występują. Głos w dyskusji zabrał Prezes Okręgu we Wrocławiu Pan Janusz Moszkowski, który wskazał, że w przypadku Wrocławia działania odnoszą skutki, gdyż przewiduje się, iż do końca roku lub na początku kolejnego Okręgu we Wrocławiu osiągnie 100 % regulacji stanu prawnego. Pan Prezes PZD wskazał z kolei, że temat był również dyskutowany w trakcie posiedzeń Krajowego Zarządu PZD i uzgodnione zostało, żeby w najbliższym czasie zwołać posiedzenie KZ PZD z udziałem przedstawicieli Okręgów, w których są największe problemy.

Prezes PZD poinformował członków Krajowej Rady PZD o rezygnacji z mandatu członka KR PZD oraz Prezesa Okręgu i członka OR Sudeckiej przez – Pana Henryka Malika.

Następnie Krajowa Rada przeprowadziła szeroką dyskusję w sprawach do opracowania przez Związek, które wynikają z praktyki ROD. Pośród dyskutowanych tematów znalazły się zagadnienia takie jak: fotowoltaika w ogrodach działkowych i na działkach, zmiany klimatyczne tj. propozycje ujęcia zagadnienia w ramach nowych przepisów dla ROD, przywrócenie działkom pierwotnego charakteru uprawowego, problemy dostępności wody i basenów ROD, sprawy poziomu sanitarnego w ROD i jak ma to miejsce w niektórych ROD obowiązku wyposażania ROD w sieci kanalizacyjne.

Jednym z ostatnich punktów porządku obrad było przedstawienie przez Pana Bartłomieja Piecha Dyrektora Biura Prawnego PZD projektu i uzasadnienia uchwały KR PZD w sprawie zainicjowania działań skierowanych na nowelizację ustawy prawo wodne. Po prezentacji i niezbędnych wyjaśnieniach, projekt został skierowany do Komisji Uchwał i Wniosków.

Krajowa Rada PZD wybrała Komisję Uchwał i Wniosków w następującym składzie: Józef Noski, Robert Klimaszewski, Mieczysław Kamiński, Grzegorz Kurczuk, Jadwiga Miller, Józef Romanowski i Czesław Warych. Komisja po zapoznaniu się z projektami dokumentów oraz po rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych w trakcie dyskusji przedstawiła, a Krajowa Rada w głosowaniach przeprowadzonych przez Prezesa PZD jednogłośnie podjęła następujące dokumenty:

1)     Uchwałę nr 1/XIX/2023 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Polskiego Związku Działkowców za 2022 rok;

2)     Uchwałę nr 2/XIX/2023 w sprawie oceny walnych zebrań sprawozdawczych w ROD w 2023 roku;

3)     Uchwałę nr 3/XIX/2023 w sprawie realizacji projektu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”

4)     Uchwałę nr 4/XIX/2023 w sprawie oceny realizacji przez PZD regulacji stanu prawnego gruntów ROD na podstawie art. 76 i 75 ustawy o ROD i dalszych działań z tym związanych;

5)     Uchwałę nr 5/XIX/2023 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców Pana Henryka Malika;

6)     Uchwałę nr 6/XIX/2023 w sprawie zainicjowania działań skierowanych na nowelizację ustawy prawo wodne;

7)     Stanowisko w sprawie konieczności stosowania obowiązujących zasad i opłat wynikających z przyznawania prawa do działki w ROD.

 

Materiały z XIX posiedzenia KR PZD znajdą się w najbliższym wydaniu  „Biuletynu Informacyjnego”.

 

MJ

 

 

XIX posiedzenie Krajowej Rady PZD

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106