30 października 2017

21 października 2017 roku w Domu Działkowca im. Kosynierów Gdyńskich w Elblągu odbył się X Nadzwyczajny Okręgowy Zjazd Delegatów PZD Okręgu Elbląskiego, którego głównym celem był wybór Okręgowej Komisji   Rewizyjnej.

Wprowadzono sztandar OZ PZD w Elblągu - w poczcie  sztandarowym  uczestniczyli: Pani Edyta Robak, Pan Ryszard Mikołajczyk, Pani Zofia Czaczkowska.

 

 

Przed otwarciem obrad zabrzmiał hymn narodowy i hymn Polskiego Związku Działkowców „Zielona Rzeczpospolita”. W Zjeździe uczestniczyło 64 delegatów ze 106 wybranych podczas walnych zebrań sprawozdawczo- wyborczych w 2015 r., co stanowi 60,37 %.  oraz ustępujący członkowie Komisarycznej Okręgowej Komisji Rewizyjnej, która swoją działalność zgodnie z uchwałą  Rady Krajowej  powinna zakończyć  do  09.12.2017 r.

 

 

Swoją obecnością Zjazd zaszczycili goście w osobach: Pana Bogusława Dąbrowskiego – Zastępcy Przewodniczącej Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Działkowców oraz członek RK PZD p. Piotr GADZIKOWSKI – Prezes Okręgu Toruńsko –Włocławskiego. Zgodnie  z porządkiem obrad, który jednogłośnie został zatwierdzony, otwarcia Zjazdu dokonał Prezes Okręgowego Zarządu Pan Antoni DALAK, witając delegatów i przybyłych gości. W wystąpieniu okolicznościowym wskazał na rolę jaką mają do spełnienia delegaci, podniósł sprawy, które nas ostatnio absorbowały a wynikały z sytuacji jaka wytworzyła się wokół naszego stowarzyszenia. Podkreślił, że ostatnie dwa lata to udane działania komisarycznej okręgowej komisji rewizyjnej  pod kierownictwem kol. Zbigniewa ŻYLUKA.

Po powierzeniu prowadzenia obrad, wybranemu jednogłośnie Przewodniczącemu Zjazdu Panu Zygmuntowi Wójcikowi - delegatowi z ROD "Ikar" w Elblągu, przystąpił on do zaproponowaniana Sekretarza Zjazdu PaniąTeresę ŚWITALSKĄ z ROD "Nad Jarem " w  Elbląg oraz Prezydium Zjazdu w składzie Antoni DALAK, Piotr GADZIKOWSKI, Bogusław DĄBROWSKI, Wiesław WIŚNIEWSKI, Teresa ŚWITALSKA oraz Zbigniew ŻYLUK, których jednogłośnie zatwierdzono. Następnie przystąpił do wyboru komisji zjazdowych: Komisja Mandatowa - 3 osoby, Komisja Uchwał i Wniosków - 3 osoby oraz Komisja Wyborcza - 3 osoby.

 

 

Realizując Porządek Obrad, przestrzegając Regulamin Obrad, delegaci jednogłośnie zatwierdzili  sprawozdanie Komisarycznej  Okręgowej Komisji Rewizyjnej na wniosek, której udzielono jednogłośnie absolutorium, podejmując stosowną uchwałę. Sprawozdanie Komisarycznej  Okręgowej Komisji Rewizyjnej delegaci otrzymali na piśmie a przedstawił je przed zatwierdzeniem ustępujący Przewodniczący komisji kol. Zbigniew Żyluk  .

 

 

Następnie dokonano wyborów do Okręgowej Komisji Rewizyjnej zgodnie z ustaloną liczbą 7 osób na IX Okręgowym Zjeździe Delegatów PZD w 2015 roku. Przewodniczący X Nadzwyczajnego Zjazdu zaprosił delegatów do dyskusji jednak nie było chętnych. W związku z powyższym głos zabrali nasi goście co zachęciło delegatów do zadawania pytań oraz w ten sposób rozgorzała wymiana zdań szczególnie w zakresie przewidywanych zmian w Statucie naszego stowarzyszenia. Korzystając z okazji, że na sali wśród delegatów znajdowali się  Prezesi a także inni przedstawiciele ogrodów naszego okręgu kol. Wójcik poinformował wszystkich o działaniach OZ PZD w Elblągu w zakresie  ostatnich podtopień i zalania terenów ROD oraz o wynikach spotkań z władzami  samorządowymi, parlamentarzystami a także z potrzebami ROD w tym względzie, o zakończonych konkursach na wzorową działkę i altanę oraz o najbliższych planach szkoleniowo - instruktażowych.

Spośród gości wystąpił Pan Bogusław Dąbrowski – Zastępca Przewodniczącej Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Działkowców oraz członek RK PZD  p. Piotr GADZIKOWSKI – Prezes Okręgu Toruńsko –Włocławskiego powitani brawami.. Życzył spokojnych i owocnych obrad.

 

 

Piotr Gadzikowski  - członek Prezydium KR PZD - wypowiedział się na temat:nowelizacji Statutu PZD i proponowanych zmian oraz odbywających się
w ostatnich dniach konferencji przedzjazdowych, programu rozwoju ROD, który jest na etapie tworzenia w Krajowej Radzie PZD przy udziale Okręgowych Zarządów PZD,bieżących spraw związanych z PZD.                            
Na zakończenie przekazał podziękowanie za pracę, za wysiłek i dotychczasową działalność na rzecz działkowców i Okręgu. Te słowa przekazał w imieniu Prezesa Związku Pana Eugeniusz Kondrackiego.

Z kolei p. Bogusław Dąbrowski – Zastępca Przewodniczącej Krajowej Komisji Rewizyjnej poruszył szereg istotnych spraw dotyczących pracy komisji rewizyjnych na terenie ogrodów opierając je na faktycznych  przykładach z przeprowadzanych kontroli przez KKR PZD w kontekście ich przełożenia na prawidłowość funkcjonowania zarządów ROD i ogrodów w Polsce.Zwrócił się o jedność, integrację, wsparcie działań nowo wybranej Okręgowej Komisji Rewizyjnej, która stoi na straży porządku organizacyjnego, kontrolując  i pomagając zarządom rodzinnych ogrodów działkowych w prawidłowym funkcjonowaniu. Ciepłe słowa delegatom przekazał również w imieniu Przewodniczącej Krajowej Komisji Rewizyjnej p. Marii FOJT.

 

 

Po dyskusji i wystąpieniach podjęto jednogłośnie uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium ustępującej Komisarycznej Okręgowej Komisji Rewizyjnej   a następnie dokonano wyborów do Okręgowej Komisji Rewizyjnej zgodnie z ustaloną ich liczbą  na IX Okręgowym Zjeździe Delegatów PZD w 2015 roku.

 

W przerwie,w obecności Przewodniczącego Zjazdu oraz naszych gości odbyło się pierwsze posiedzenie nowo wybranej komisji w sali tradycji ROD im. Kosynierów Gdyńskich gdzie komisja ukonstytuowała się.Zgodnie z powyższym, jak odczytano delegatom napodstawie protokołu z I Posiedzenia Okręgowej Komisji Rewizyjnej na Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej  PZD w Elblągu wybrano Pana Zbigniewa ŻYLUKA.

Przewodniczący Zjazdu udzielił głosu nowo wybranemu Przewodniczącemu, który podziękował za wybór, gratulując wszystkim wybranym, życząc i prosząc o dalszą współpracę w kolejnej kadencji.Następnie Komisja Uchwał i wniosków przedstawiła swoje sprawozdanie  oraz treść podjętych uchwał.

 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Zjazdu podziękował wszystkim za udział w X Nadzwyczajnym Okręgowym Zjeździe PZDi zakończył oficjalnie obrady.

Należy dodać, że jeszcze długo po zakończeniu obrad w czasie poczęstunku delegaci oraz goście wymieniali się poglądami oraz grupami na zmianę odwiedzali salę tradycji ogrodu - gospodarza ogrodu, który nas gościł.

Na stronie internetowej okręgu www.elblag.pzd.pl zamieszczamy skład naszej nowo wybranej komisji.

 

 

Tą drogą przesyłamy również serdeczne słowa podziękowania dla Prezesa i działkowców ogrodu, który nas gościł, dla wszystkich kolegów i koleżanek       z Prezydium i Okręgowego Zarządu, którzy pomagali w przygotowaniu i organizacji zjazdu oraz naszym miłym gościom za dobre słowo, władzom PZD na czele z p. Prezesem Eugeniuszem KONDRACKIM i p. Przewodniczącą Marią Fojt za życzliwość oraz wspieranie naszych działań i inicjatyw. Dziękujemy! 

 

I Wiceprezes OZ PZD w Elblągu

Zygmunt WÓJCIK

 

 

 

X Nadzwyczajny Zjazd Delegatów PZD w Okręgu Elbląg

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106