28 lutego 2022

 

 

 

Zbliża się okres walnych zebrań w rodzinnych ogrodach działkowych. KZ PZD Uchwałą nr 46/2022 przyjął wytyczne dla zarządów i komisji rewizyjnych ROD określające zasady odbywania walnych zebrań w 2022 roku. Broszura zawierająca te zalecenia oraz wzory druków niezbędnych do przeprowadzenia walnych zebrań została rozesłana do każdego ROD w dwóch egzemplarzach. W broszurze znalazły się także wytyczne do sporządzania sprawozdań finansowych ROD za 2021 rok i preliminarzy na rok 2022 wraz ze wzorami druków.

Krajowy Zarząd PZD zwraca się do zarządów ogrodów o pilne podjęcie przygotowań do walnych zebrań/konferencji delegatów. Ze względu na sytuację pandemiczną KZ Związku na bieżąco śledzi komunikaty rządowe. Dlatego termin rozpoczęcia WZ/KD zostanie określony w odrębnej uchwale i będzie uwzględniał obowiązujące obostrzenia sanitarne.

Wcześniejsze przygotowanie• sprawozdania z działalności zarządu za 2021,• sprawozdania finansowego za 2021,• planu pracy na 2022,• preliminarza finansowego na 2022,• kalkulacji opłaty ogrodowej na bieżący rok,

pozwoli przeprowadzić WZ niezwłocznie po ogłoszeniu przez KZ PZD terminu ich rozpoczęcia.

Szczególnie ważne jest zaplanowanie inwestycji i remontów oraz określenie przewidywanego kosztu zadań. Należy także sprawdzić, czy możliwe jest wsparcie finansowe ze strony samorządu lokalnego.

Broszura rozesłana do zarządów ROD zawiera szczegółowe instrukcje i zalecenia dla zarządów, które pomogą sprawnie i zgodnie ze statutem PZD przygotować się i przeprowadzić walne zebranie lub konferencję delegatów.

Kolejne rozdziały opracowania dotyczą

• zadań zarządu ROD przed WZ,• warunków zwołania w ROD konferencji delegatów,• zadań zarządu w trakcie WZ/KD• zadań statutowych komisji rewizyjnej ROD,• warunków kooptacji członków do organów ROD i wyborów uzupełniających,• zadań zarządu ROD po WZ/KD,• zaleceń i porad dla walnych zebrań i konferencji delegatów.

Zgodnie z przyjętymi wytycznymi ogrody, które - wbrew statutowemu obowiązkowi- nie odbyły w 2021 roku walnych zebrań lub konferencji delegatów, podczas tegorocznych WZ/KD muszą wykonać zaległe obowiązki i przyjąć dokumenty za poprzednie lata.

Krajowy ZarządPolskiego Związku Działkowców

Wytyczne dla zarządów i komisji rewizyjnych ROD w sprawie przeprowadzenia walnych zebrań sprawozdawczych i konferencji delegatów w roku 2022

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106