28 kwietnia 2023

 

22 kwietnia  br. w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym Ikar w Elblągu odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze. W drugim terminie Walne Zebranie otworzył Prezes Zarządu Jerzy KOS, która przywitał działkowców oraz przybyłych na zebranie Prezesa Okręgu Pana Zygmunta Wójcika  oraz obsługującą zebranie z ramienia okręgu kol. Teresę Świtalską. Następnie minutą ciszy uczczono zmarłego b. sekretarza i członka zarządu ROD Tadeusza Budzicha  o którego zasługach   dla ogrodu w krótkim przekazie opowiedział b. Prezes Zarządu ROD Pan Zygmunt Wójcik.

Zgodnie z porządkiem obrad dokonano wyboru przewodniczącego walnego zebrania, Pana Jana Zembrzuskiego, który przystąpił do realizacji kolejnych punktów porządku obrad. Dokonano wyboru komisji mandatowej i komisji uchwał i wniosków oraz protokolanta.

Następnie szczegółowe sprawozdanie zarówno merytoryczne jak i finansowe za miniony rok sprawozdawczy przedstawił Prezes Zarządu. W sprawozdaniu merytorycznym ujęto wszystkie działania zarządu. W bieżącym roku Zarząd będzie musiał dopilnować dokończenia elektryfikacji kolejnego sektora B ogrodu oraz kontynuując wkład pracy swoich poprzedników planuje m.in. rozpocząć doprowadzenie wody miejskiej do ogrodu.  O konieczności wymiany sieci wodociągowej świadczy fakt awarii dotychczasowej sieci zasilanej z rzeki Elbląg  przez sąsiedni ogród, który również w następnym roku rezygnuje z tego dopływu na rzecz budowy studni głębinowej. Plany na ten rok  są bardzo ambitne, mamy nadzieję, że uda się je wszystkie zrealizować.

Pozytywną opinię do planu pracy i  preliminarzy finansowych na 2023 rok, wydała Komisja Rewizyjna, a stosowne sprawozdania i protokół z badania dokumentów sprawozdawczych, przedstawił Przewodniczący Ogrodowej Komisji Rewizyjnej Pan Tadeusz RUSINEK.

                

Prezes Okręgu PZD w Elblągu  przedstawił informację o najważniejszych sprawach w Związku oraz na terenie okręgu m.in. o przedłużeniu kadencji wszystkich organów związku, o możliwościach dalszego uzyskania środków na rozwój infrastruktury w ROD z których w tym roku skorzysta właśnie ROD Ikar, składając przy wsparciu OZ i gminy wniosek o grant Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego, o potrzebie wspierania zarządu  przez działkowców na wszystkich odcinkach jego działań, czego rezultatem jest rokroczny rozwój jego infrastruktury. Teraz energia elektryczna, kolejno woda miejska a już zarząd mówi o nowej siedzibie   w kolejnych latach. Prezes Okręgu przy aprobacie przedstawiciela Okręgowego Zarządu PZD Pani Teresy ŚWITALSKIEJ notabene instruktora okręgowego SSI, wspomniał  o potrzebie szkolenia nowych działkowców oraz powołaniu nowego instruktora SSI, z uwagi na fakt ubycia z ich szeregów wielu starszych instruktorów. Ponadto zachęcał do szerokiego udziału w  konkursach krajowych i okręgowych gdyż wpływa to skutecznie na poprawę estetyki ogrodów i działek. Na zakończenie podkreślił również potrzebę aktywnej  dbałości  o środowisko w Dniu Ziemi, który dzisiaj obchodzimy.

                 

Następnie Komisja Uchwał i Wniosków przedstawiła Walnemu Zebraniu projekty Uchwał. Zarząd ROD m.in. wystąpił z wnioskiem do Walnego Zebrania o akceptację zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie instalacji wodnej wody miejskiej z wymianą starej instalacji na sektorze A ogrodu. Uczestnicy zebrania  przyjęli proponowane opłaty na 2023 rok oraz zgłoszone w dyskusji wnioski. Dokumenty sprawozdawcze i inne uchwały przyjęto praktyczne jednogłośnie (przy 1 głosie wstrzymującym).

Po omówieniu wszystkich tematów Prezes Zarządu ROD Jerzy KOS podziękował wszystkim obecnym za przybycie oraz osobom zaangażowanym  w organizację zebrania. Na zakończenie  rozdano najnowsze wydawnictwa związkowe a następnie wszyscy uczestnicy otrzymali kiełbaskę z grilla.

Zebranie przebiegało w miłej i rzeczowej atmosferze w promieniach słońca na terenie sektora A ogrodu przy wyjątkowo wysokiej  56 % frekwencji.

Tekst i zdjęcia: Z.Wójcik 

 

Walne zebranie w ROD Ikar w Elblągu

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106