09 sierpnia 2021
  1. sierpnia 2021 roku w słoneczne popołudnie odbyło się walne zebranie członków PZD ROD im. Pstrowskiego Elblągu. Zebranie zorganizowano  z zachowaniem obowiązującego reżimu sanitarnego w okresie epidemicznym     na terenie ogrodu przed wejściem do budynku Domu Działkowca. Z powodu braku wystarczającej ilości członków w pierwszym terminie, czas do drugiego terminu wypełniło wystąpienie Prezesa ROD Ryszarda Mikołajczyka, który przedstawił zebranym istotne dla działkowców sprawy m.in. dotyczące gospodarki odpadami w ROD,  bieżące funkcjonowanie zarządu i całego ROD w okresie epidemicznym, zakładaną budowę kolejnej części ogrodzenia i  wiele innych tematów, miedzy innymi zakładane obchody jubileuszu 75-lecia ROD powiązanego z obchodami 40-lecia powstania PZD, które to przypadają   w bieżącym roku i będą obchodzone, jeżeli stan epidemiczny  na to pozwoli.

 

Pomimo  okresu epidemii, w drugim terminie w  walnym zebraniu uczestniczyło 43 % członków PZD z ROD. Otwarcia zebrania dokonał Prezes ROD Ryszard Mikołajczyk, który powitał przybyłych na zebranie działkowców i gości w osobie Prezesa Okręgu PZD w Elblągu Zygmunta Wójcika, obsługującego zebranie. Następnie w części zasadniczej zebrania, wybrano przewodniczącego zebrania, odczytano porządek i regulamin oraz wybrano członków prezydium, komisje: mandatową oraz uchwał  i wniosków. Potem przystąpiono do realizacji poszczególnych punktów porządku zebrania i po ich przedstawieniu za okres dwóch lat dokonano wymaganych podsumowań.

 

Potem głos zabrał Prezes Okręgu PZD w Elblągu Zygmunt Wójcik, który nawiązał w swym wystąpieniu  m.in. do kultury postępowania z odpadami,   na terenie ogrodu, przestrzegania zasad regulaminowych m.in. obowiązek porządkowaniu alei wokół działek, zasad postępowania z wodą  oraz podejmowanych przez OZ inicjatyw w zakresie wspomagania ROD   przez lokalny samorząd w zakresie inwestycyjnym i bieżącym a także na zakończenie namawiał wszystkich działkowców do wzmożonego wsparcia swojego zarządu, który osamotniony nie podoła licznym sprawom, które są do przeprowadzenia i rozwiązania na ogrodzie a także do uczestnictwa  w konkursach okręgowych i miejskich, życząc na końcu spokoju, zdrowia  i wypoczynku w okresie wakacyjnym na działce  w zgodzie z naturą. Swoje wystąpienie zakończył słowami: „ posiadacie piękny, zadbany ogród i jako wspólnota powinniście zadbać o to aby tego nie zaprzepaścić. Tylko w zgodzie, wspólnie z zarządem możecie doprowadzić do tego aby ten ogród rozkwitł jeszcze bardziej dla wspólnej korzyści wszystkich działkowców, czego Wam osobiście i w imieniu władz okręgowych życzę”.    

Następnie  podjęto konstruktywną dyskusję w której głos zabrało wielu działkowców poruszając szereg problemów trapiących ich i ogród, co konsekwencji przełożyło się na podjęte w następnym kroku zebrania decyzje w postaci przegłosowania wszystkich uchwal wynikających z porządku obrad     oraz wniesionych podczas dyskusji w postaci wniosków między innymi uchwałę inwestycyjną wykonania drugiej części ogrodzenia. Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku, zebranie zakończono.

Tekst i zdjęcia: Zygmunt Wójcik

 

 

Walne zebranie sprawozdawcze w ROD im. Pstrowskiego Elblągu 

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106