22 września 2023

 

W sobotę 16.09.2023 odbyło się uroczyste otwarcia sfinansowanych z grantu z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa inwestycji pn. Utworzenie parku ekologiczno - edukacyjnego oraz otwarcie siedziby zarządu sfinansowane ze środków ROD i krajowych PZD na terenie ROD "Spółdzielca" w Elblągu. Otwarcie powyższych inwestycji połączono z obchodami Dnia Działkowca.

 

 

Plac spotkań działkowców, ciągi komunikacyjne, monitoring, oświetlenie ciągów komunikacyjnych, ławkostoły, tematyczne tablice edukacyjne, ławki oraz modernizacja alejek ogrodowych, tworzenie i odnowienie zieleni, remiza dla ptaków i owadów, skupiska roślin nektarowo-owocodajnych a także wyposażenie działek w budki lęgowe dla ptaków oraz hoteliki dla owadów zapylających kosztowały łącznie  prawie 100 tysięcy złotych.

Zarząd ROD zaprosił na tą  uroczystości, Prezydenta Miasta Elbląga, przedstawicieli Olsztyńskiego Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  wraz  z reporterami telewizji Kopernik  z Olsztyna , władze okręgowe, wykonawców firma Kalina z Elbląga i działkowców. W imieniu nieobecnego Prezydenta Elbląga List dziękczynny od odczytał Pan Wiceprezes Zarządu Zenon Urbaniak. Ze strony Okręgu PZD w uroczystościach wziął udział Prezes Okręgu - Pan Zygmunt Wójcik wraz  z Główna księgową  biura – Panią Bożeną Raszkowską.

 

 

Wiceprezes Zarządu Zenon Urbaniak zaprosił gości do uroczystego przecięcia wstęgi w osobach Prezesa Okręgu PZD w Elblagu Prezesa Zarządu ROD Spółdzielca oraz przedstawiciela OR ARiMR w Olsztynie. Następnie    Wiceprezes Zarządu Zenon Urbaniak,  przedstawił licznie przybyłym działkowcom  oraz gosciom krotką historie ogrodu oraz proces rozbudowy infrastuktury ogrodowej wraz pozyskiwaniem środków. Następnie przekazał głos Prezesowi Okręgu PZD w Elblągu, który w krótkim wystąpieniu omówił dotychczasowe dokonania ogrodu zwizane z rozbudową infrastuktury ogrodowej i  pozyskiwaniem na te inwestycje środków z UM Elbląg, Krajowego Zarządu PZD oraz z konkursu grantowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwracając uwagę zebranych na stanowisko Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie finalizacji programu grantowego „ Rozwój Zielonej Infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych ” oraz roli struktur Związku w jego wykonaniu w tym cytuję ” Na szczególne docenienie zasługuje wysiłek włożony przez społecznie działające zarządy ponad 500 ROD-ów realizujących projekt oraz wszystkie osoby czynnie zaangażowane po stronie Związku, dzięki którym ROD-y w sposób dobry i sprawny realizują projekt grantowy, przyczyniając się do sukcesu całego programu” – koniec cytatu

Prezes Okręgu PZD w Elblągu - Pan Zygmunt Wójcik  przekazał na ręce Pana Zbigniewa Sałka Prezesa zarządu  gratulacje i podziękowania za wkład w rozwój ogrodu i udział w projekcie. Podkreślił, iż ten niewątpliwy sukces jest zasługą wszystkich struktur Polskiego Związku Działkowców, zarówno władz PZD na czele z Prezesem Związku – Eugeniuszem Kondrackim- który zainicjował współpracę z ARiMR, jak i struktur okręgowych, które włączyły się w promocje projektu, a zwłaszcza zarządu ROD, który go zrealizował. Przekazał pozdrowienia i gratulacje od Prezesa Związku skierowane  do uczestników Krajowych Dni Działkowca 2023 roku.

 

 

Następnie za niewątpliwe zasługi uhonorował najbardziej zasłużonych dla ROD i realizacji projektu grantowego srebrnymi odznakami „Zasłużony Działkowiec„ nadanymi przez Okręgowy Zarząd PZD w Elblągu w tym Prezesa Zarządu  Zbigniewa Sałka , Wiceprezesa Zarządu  Zenona Urbaniaka i Skarbnika Zarządu  Grażynę Boś a następnie wręczył dla Zarządu ogrodu i działkowców oraz dla kierownictwa i pracowników  OR ARiMR Olsztyn  okazjonalne podziękowania za zaangażowanie    i współpracę   w realizacji projektu pt. „ Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie rodzinnych ogrodów działkowych” przyczyniając się tym samym do końcowego wizerunku i jego szczególnej roli w wymiarze przyrodniczym w formie pięknego grawertonu.

 

 

W podsumowaniu swego wystąpienia Prezes Okręgu zwrócił się do przedstawicieli OR ARiMR  by tak jak do tej pory wspierali rodzinne ogrody działkowe, oraz myśleli o kolejnych projektach , które mogłyby wspierać rozwój naszych ROD.

Następnie głos zabrali goście z OR ARiMR Olsztyn. W imieniu kierownictwa oddziału regionalnego ARiMR wystąpiła Pani Elżbieta Radzka – Radzyńska.    Podziękowała za ciepłe przyjecie oraz zaznaczyła, że projekt wykonano bardzo ładnie,  dzięki temu ogród nabrał nowych barw i stał się piękniejszy wzbogacony w bioróżnorodności. Sumując, życzyła nam kolejnych inwestycji i ogólnego rozwoju.

 

 

W trakcie uroczystości uhonorowano kilkunastu działkowców ogrodu odznaczeniami , dyplomami i nagrodami rzeczowymi w postaci sekatorów - za zaangażowanie, pomoc i osiągnięcia mające znaczenie dla ROD. Po części oficjalnej zaproszono zgromadzonych na poczęstunek przy muzyce. Goście i działkowcy żywo dyskutowali , biesiadowali w nowej siedzibie zarządu oraz w wiacie usytuowanej w centralnej części utworzonego parku do późnych godzin wieczornych.

Tekst i zdjęcia Z.W.; Z.U.

 

Uroczyste przecięcie wstęgi do parku ekologiczno - edukacyjnego w ROD Spółdzielca w Elblągu

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106