11 lipca 2022

 

 

W dniu 07 lipca 2022 roku w siedzibie UM Braniewa miało miejsce spotkanie Prezesa Okręgu Elbląskiego PZD Pana Zygmunta Wójcika z Burmistrzem Braniewa Panem Tomaszem Sielickim. W trakcie spotkania została omówiona współpraca Okręgowego Zarządu z władzami Braniewa a wśród tematów poruszano sprawy dotyczące finansowania przez Gminę Braniewo zadań inwestycyjno-remontowych w rodzinnych ogrodach działkowych Braniewa, wspólne inwestycje dla społeczności lokalnej, sprawy gruntowe, otwarcie ogrodów na potrzeby społeczności lokalnej oraz inne płaszczyzny współpracy. Spotkanie, przebiegało w dobrej atmosferze zrozumienia dla roli i znaczenia ogrodnictwa działkowego. Uzgodniono potrzebę dalszych kontaktów i spotkań. Burmistrz Braniewa Pan Tomasz Sielicki nadal podtrzymuje podjętą 3 lata temu decyzję o przekazaniu pomieszczenia na potrzeby posiedzeń miejscowych zarządów i komisji ogrodów siedziby z zasobów miasta.

Po zakończeniu spotkania w udostępnionej przez Pana Burmistrza sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Braniewie Prezes Okręgu Elbląskiego PZD Pan Zygmunt Wójcika wraz z Główną Księgową biura p. Bożeną Raszkowską, Wiceprzewodniczącą Okręgowej Komisji Rewizyjnej p. Katarzyną Górską oraz przedstawicielem Okręgowej Komisji ds. Inwestycji i gruntów oraz rozwoju ROD p. Stefanem Sokalskim przeprowadzili naradę szkoleniowo - informacyjną z osobami funkcyjnymi 5 ROD z Fromborka (1), z Braniewa (3) i Pieniężna (1). Podczas narady omówiono zasady współpracy z samorządami w kontekście zmian osobowych w składzie Kolegiów Prezesów ROD oraz przeprowadzono szkolenie w zakresie statutowym, merytorycznym, inwestycji i remontów, dotacji w tym grantów Marszałka oraz ARiMR, opłat ogrodowych w tym zasady ustalanie opłat dla działkowców w roku nabycia działki a także podsumowano i przekazano szkolonym uwagi do oceny ich dokumentacji z Walnych Zebrań za rok 2022.

Ponadto w tym samym dniu zespół kontrolny powołany uchwałą OZ PZD w Elblągu pod przewodnictwem Wiceprezesa Okręgu p. Jacaka Nawrockiego przeprowadził kontrolę funkcjonowania jednego z miejscowych ogrodów w Braniewie. Po zakończeniu narady Prezes Okręgu wraz z p. Piotrem Żakiem/geodetą oraz przedstawicielami ogrodu przeprowadzili wizję lokalną w zakresie oceny poprawności wykonywania planu zagospodarowania miejscowego ogrodu oraz ocenę zasadności złożenia wniosku o dotację grantową w konkursie AR i MR.

Z.W.

Spotkanie z Burmistrzem Braniewa oraz narada z przedstawicielami ogrodów Okręgu Elbląg

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106