01 listopada 2021

W dniu 28.10.2021 roku z inicjatywy Okręgu Elbląskiego odbyło się spotkanie Prezesa Okręgu PZD w Elblągu z Burmistrzem Braniewa Tomaszem Sielickim, mające na celu omówienia i wyjaśnienia istotnych spraw dla bytu i funkcjonowania ogrodów zlokalizowanych na terenie Braniewa w tym m.in. związanych z obchodami 40 lecia PZD w ramach Okręgowych Dni Działkowca 2021 planowanych w listopadzie, regulacji gruntów zajmowanych przez ogrody zlokalizowane na terenie Braniewa, wspólnych inicjatyw w zakresie promocji na linii OZ PZD - lokalne ogrody - miasto Braniewo oraz wsparcia infrastruktury ogrodów działkowych.

W spotkaniu uczestniczyli:

- Tomasz Sielicki – Burmistrz Braniewa

- Zygmunt Wójcik - Prezes Okręgu PZD w Elblągu

- Stanisław Kania - Prezes ROD Katarzynki w Braniewie

Pan Tomasz Sielicki Burmistrz Braniewa stwierdził, że zarówno on jak i Rada Miejska zawsze starali się wspierać istnienie i rozwój ogrodnictwa działkowego Braniewie, doceniając wpływ ogrodów na ochronę środowiska oraz zaspokojenie wypoczynkowych rekreacyjnych potrzeb mieszkańców gminy. Stwierdził też, że zarówno on jak i władze gminy dostrzegają problemy trzech ogrodów działkowych i w miarę możliwości będą je uwzględniać w nowym budżecie gminy lub przy wykonywaniu innych zadań gminnych zbieżnych z terenami lokalizacji rodzinnych ogrodów. W dalszej części spotkania rozmawiano o bieżącej sytuacji działkowców i ogrodów na terenie gminy, potrzebach inwestycyjnych, stanie dróg dojazdowych, przepustów a przede wszystkim o rozwoju miejscowych ROD w zakresie m.in. regulacji gruntów zajmowanych przez ogrody oraz o zamiarze przekazania przez gminę terenów obecnego ogrodu miejskiego graniczącego z ROD Katarzynki. Prezes Okręgu podziękował za dotychczasowe wsparcie udzielane przez gminę w latach poprzednich w zakresie infrastrukturalnym ROD, wnosząc o uwzględnienie bieżących potrzeb ROD w latach następnych w szczególności zaś dotyczących modernizacji infrastruktury w tym m.in. polepszenia estetyki ogrodzeń zewnętrznych ogrodów, wjazdów do ROD od strony placów i ulic miasta. Przedstawił również stanowisko w zakresie stanu gruntów gminnych zajmowanych przez trzy nasze ogrody zlokalizowane na terenie miasta, które obecnie nie w pełni zaspokajają potrzeby mieszkańców gminy, dlatego ze względu na rosnące zapotrzebowanie, widzielibyśmy ich dalszy rozwój.

Pan Burmistrz Tomasz Sielicki stwierdził, że gmina nie ma dzisiaj i w najbliższej przyszłości zamiarów likwidacyjnych w stosunku do zajmowanych terenów przez nasze ogrody (tzn. ROD Katarzynki, Polder i Marianówka), podtrzymuje swoje decyzje w zakresie dalszego nieodpłatnego udostępniania pomieszczenia na ich bieżące potrzeby, widzi też wiele zbieżnych spraw w zakresie bieżącego wsparcia m.in. naprawy lub poprawy stanu dróg dojazdowych do ogrodów a najważniejsze wyraża wolę regulacji stanu gruntów zajmowanych przez nasze ROD na rzecz PZD wraz z przekazaniem dodatkowych gruntów zajmowanych obecnie przez ogród miejski. Spotkanie upłynęło w przyjaznej atmosferze, umówiono się na kolejne rozmowy w zakresie rozwiązywania bieżących spraw i regulacji gruntów a także udziału Pana Burmistrza w najbliższych okręgowych obchodach dni działkowca w ramach 40 lecia PZD.

Po zakończeniu spotkania Prezes Okręgu PZD w Elblągu p. Zygmunt Wójcik wraz Prezesem ROD Katarzynki w Braniewie p. Stanisław Kanią oraz z przedstawicielami Burmistrza Braniewa reprezentowanego przez Kierownika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Architektury i Ochrony Środowiska p. Sławomira Dzierżyńskiego oraz podinspektora p. Arkadiusza Wójcika udali się na pierwszą wizję lokalną w terenie.

Podczas wizji wskazano i omówiono aspekty zamierzonej regulacji mającej na celu przekazanie dla PZD, różnych części gruntów zajmowanych przez nasze ogrody a także przekazanie obszaru terenu ogrodu miejskiego graniczącego z ROD Katarzynki wraz z wsparciem procesu geodezyjnego, co w znaczny sposób poprawiłoby nasze zasoby oraz możliwości w zakresie terenów na nowe działki, drogi, aleje i miejsca parkingowe ,itp. W dalszej części wizji wziął również udział geodeta p. Jacek Markowski.


 

Z uwagi na potrzebę dogłębnego zaznajomienia się z ustaleniami oraz odniesienia się wszystkich stron do proponowanych regulacji i przekazania gruntów, umówiono się na kolejne spotkanie na przełomie listopada i grudnia br.

To był długi i pracowity dzień ale niezwykle ważny dla naszego środowiska oraz dla wspólnie zamierzonych celów na linii OZ PZD – ROD - miasto Braniewo.

 

Tekst : Stanisław Kania, Zygmunt Wójcik

Zdjęcia: Agata Widzicka, Zygmunt Wójcik

 

 

 

Spotkanie z Burmistrzem Braniewa

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106