30 sierpnia 2022

 

W Krakowie działa 85 rodzinnych ogrodów działkowych, które zajmują powierzchnię ponad 361 ha. Ich użytkownikom dają wytchnienie i możliwość hobbystycznego uprawiania ziemi, zaś same ogrody zwiększają zasób terenów zielonych w mieście. Część z nich ma jednak nieuregulowany stan prawny gruntów, którymi zarządza. Z przedstawicielami ROD-ów od maja spotyka się Przewodniczący Rady Miasta Krakowa Rafał Komarewicz.

Rodzinne ogrody działkowe prowadzone są w większości przez Stowarzyszenie Ogrodowe Polski Związek Działkowców z siedzibą w Warszawie. Zdecydowana większość ogrodów położona jest na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa. Część z nich zlokalizowana została na terenach należących do osób fizycznych, osób prawnych lub pozostających we współwłasności Gminy Miejskiej Kraków i Skarbu Państwa z podmiotami prywatnymi.

- W maju spotkałem się z przedstawicielami ROD w Krakowie. Rozmawialiśmy o wielu problemach, z którymi borykają się działkowcy. Najczęściej poruszany był temat nieuregulowanych tytułów prawnych do gruntów zagospodarowanych przez ROD - mówi Rafał Komarewicz, Przewodniczący Rady Miasta Krakowa.

Podstawowym aktem prawnym w zakresie prowadzenia i funkcjonowania ROD-ów jest ustawa z 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych. Zgodnie z jej zapisami rodzinne ogrody działkowe są urządzeniami użyteczności publicznej, służącymi zaspokajaniu wypoczynkowych, rekreacyjnych i innych potrzeb socjalnych członków społeczności lokalnych poprzez zapewnienie im powszechnego dostępu do ROD oraz działek dających możliwość prowadzenia upraw ogrodniczych na własne potrzeby, a także podniesieniu standardów ekologicznych otoczenia. Ustawa ta umożliwiła również stowarzyszeniom ogrodowym regulację tytułów prawnych do nieruchomości od lat zajmowanych przez rodzinne ogrody działkowe.

- Na mocy obowiązujących uprzednio ustaw o pracowniczych i rodzinnych ogrodach działkowych uregulowano tytuły prawne Polskiego Związku Działkowców do 8 rodzinnych ogrodów działkowych. W odniesieniu do kolejnych 75 ogrodów, prowadzące je stowarzyszenia ogrodowe złożyły łącznie 79 wniosków o stwierdzenie nabycia prawa użytkowania zajmowanych terenów. Wnioski objęły 8 ROD-ów w Śródmieściu, 29 w Krowodrzy, 13 w Podgórzu oraz 25 w Nowej Hucie - mówi Zofia Kuryśko, zastępca dyrektora Wydziału Skarbu UMK.

Na podstawie obecnie obowiązującej ustawy wydano kilkadziesiąt decyzji administracyjnych o stwierdzeniu nabycia przez stowarzyszenia ogrodowe prawa użytkowania gruntów obejmujących 33 rodzinne ogrody działkowe w całości i 6 rodzinnych ogrodów działkowych w części. Łączna suma powierzchni rodzinnych ogrodów działkowych, w odniesieniu do których stowarzyszenia ogrodowe legitymują się tytułem prawnym do zajmowanych gruntów, wynosi ponad 164 ha.

W Wydziale Skarbu Miasta prowadzonych jest 38 postępowań w sprawie wydania decyzji stwierdzających nabycie przez stowarzyszenia ogrodowe prawa użytkowania gruntów odnoszących się do 32 ogrodów w całości i 6 ogrodów w części. W przypadku 35 rodzinnych ogrodów działkowych stowarzyszenia ogrodowe nie posiadają tytułu prawnego do zajmowanych przez nie nieruchomości. Przyczyny braku regulacji prawa do gruntu są zróżnicowane, m.in.: lokalizacja ogrodu na terenach stanowiących własność lub pozostających w użytkowaniu wieczystym osób prywatnych, położenie ogrodu na gruntach, które mają nieuregulowany stan własności, toczące się wobec nich postępowania komunalizacyjne, uwłaszczeniowe, rewindykacyjne i postępowania o zwrot nieruchomości wywłaszczonej, podziały geodezyjne działek ewidencyjnych częściowo zajętych pod ogród, a w przypadku trzech ogrodów - nie-złożenie wniosku o regulację tytułu prawnego do gruntu.

- Postępowania związane z uregulowaniem stanu prawnego rodzinnych ogrodów działkowych prowadzone przez Wydział Skarbu są niezwykle czasochłonne i drobiazgowe, a stan prawny gruntów części ROD-ów jest bardzo skomplikowany. To

Rafała Komarewicza z przedstawicielami naprawdę trudna sytuacja dla zarządów ROD-ów i działkowiczów, ponieważ brak regulacji prawnych wyklucza ogrody z możliwości starania się o dotacje celowe ze środków budżetu miasta. To wszystko sprawia, że znaczna część krakowskich ROD-ów nie może być rozwijana ani modernizowana - brakuje pieniędzy na remont alejek ogrodowych, świetlicy czy domu działkowca. Ludzie, którzy wkładają serce w zarządzanie ogródkami działkowymi czują się bezsilni. Rozmowy z nimi utwierdziły mnie w przekonaniu, że kwestie prawne trzeba uregulować - postaram się zrobić, co mogę, aby pomóc i rozwiązać problem - mówi Rafał Komarewicz, Przewodniczący Rady Miasta Krakowa.            (MK)

źródło: Dziennik Polski

 

Rada Miasta Krakowa: uregulować stan prawny

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106