Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106         

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

Ogłoszenia 

Okręgu Elbląg

Działkowcy walczą o swoje prawa

Publikujemy nowelizację Regulaminu ROD

Regulamin ROD jest podstawowym dokumentem obowiązującym w ogrodach działkowych. Normuje m. in. zagadnienia dotyczące funkcjonowanie ogrodu, jego zagospodarowanie, zasady użytkowania działki, a także odnosi się do kwestii porządkowych. Co więcej, dokument ten obowiązuje nie tylko działkowców, ale każdą osobę przebywającą na terenie ogrodu.

W dniu 28 czerwca br. Krajowa Rada PZD uchwaliła nowelizację Regulaminu ROD. Ta zmiana była przede wszystkim podyktowana koniecznością  dostosowania regulaminu ROD do nowych zapisów statutowych, wprowadzających szereg rozwiązań, które należało włączyć w obieg prawa związkowego. Nowelizacja nie polegała jednak tylko na dostosowaniu regulaminu do statutu, ale obejmowała również korektę niektórych przepisów w stworzenie optymalnych warunków do korzystania z działek i funkcjonowania ogrodów.

Dlatego też zachęcamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się ze znowelizowanym regulaminem ROD, którego treść przedstawiamy poniżej. Publikujemy również uchwałę Krajowej Rady PZD o zmianie regulaminu ROD, która dokładnie określa poszczególne zmiany, które wprowadzono do tego ważnego dokumentu. 

Jednocześnie informujemy, że przyjęta nowelizacja regulaminu ROD zacznie obowiązywać w swojej zasadniczej części od 1 stycznia 2019 roku.

 

TT

  

UCHWAŁA Nr 3/XXII/2018

Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców

z dnia 28 czerwca 2018 r.

 

w sprawie zmiany Regulaminu Rodzinnego Ogrodu Działkowego

 

        

Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców, działając na podstawie § 55 ust. 2 i § 130 pkt 5  statutu PZD, postanawia co następuje:

 

§ 1

W Regulaminie Rodzinnego Ogrodu Działkowego uchwalonym w dniu  1 października 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

 

1)    użytą w różnych przypadkach nazwę „okręgowy zarząd” zastępuje się użytą w odpowiednich przypadkach nazwą "okręgowa rada";

 

2)    użytą w różnych przypadkach nazwę „prezydium okręgowego zarządu” zastępuje się użytą w odpowiednich przypadkach nazwą "okręgowy zarząd";

 

3)    użytą w różnych przypadkach nazwę „Prezydium Krajowej Rady” zastępuje się użytą w odpowiednich przypadkach nazwą "Krajowy Zarząd";

 

4)    § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

 • ROD powinien posiadać nazwę uchwaloną przez walne zebranie i nadaną przez okręgową radę PZD.

5)     § 9 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

2) uczestniczenia w szkoleniach organizowanych przez zarząd ROD lub okręgowy zarząd PZD na zasadach określonych w przepisach wydanych przez właściwe statutowo organy PZD,

 

6)    § 9 ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

4) niezwłocznie przywrócić stan zgodny z regulaminem na działce, terenie ogólnym lub w infrastrukturze ogrodowej w razie naruszenia zasad wynikających z regulaminu,

 

7)    § 9 ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

6) uiszczać opłaty ogrodowe uchwalone przez uprawnione statutem organy PZD w terminach przez nie ustalonych, a w przypadku opóźnienia - wraz z obowiązującymi odsetkami ustawowymi,

 

8)    § 17 - 20 otrzymują brzmienie:

 

§ 17

 • Zarząd ROD może wypowiedzieć umowę dzierżawy działkowej, nie później niż na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego, jeżeli działkowiec:

1)  pomimo pisemnego upomnienia nadal korzysta z działki lub altany w sposób sprzeczny z przepisami ustawy lub regulaminem, niszczy infrastrukturę ogrodową albo wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi ogrodowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych działek lub

2)  wybudował, nadbudował lub rozbudował na terenie działki altanę lub inny obiekt z naruszeniem przepisów prawa stwierdzonym przez właściwy organ administracji publicznej,

3)  jest w zwłoce z zapłatą opłat ogrodowych lub opłat związanych z utrzymaniem działki na rzecz stowarzyszenia ogrodowego za korzystanie z działki co najmniej przez 6 miesięcy pomimo uprzedzenia go na piśmie o zamiarze wypowiedzenia umowy i wyznaczenia dodatkowego, miesięcznego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności, lub

4)  oddał działkę lub jej część osobie trzeciej do płatnego lub bezpłatnego używania.

 • Szczegółowe zasady oraz tryb wypowiadania umowy dzierżawy działkowej określa statut PZD.

 

§ 18

 • Zarząd ROD przyjmuje od działkowców wszystkie wpłaty na konto bankowe. Zarząd ROD podaje do wiadomości działkowców numer konta bankowego ROD.
 • W uzasadnionych przypadkach osoba upoważniona przez zarząd ROD (kasjer) może osobiście przyjmować od działkowców wpłaty. Kasjerem nie może być członek komisji rewizyjnej ROD, członek zarządu ROD pełniący funkcję prezesa, wiceprezesa oraz sekretarza, ani osoba prowadząca księgowość ROD.
 • Kasjer wydaje wpłacającemu pokwitowanie imienne z wyszczególnieniem daty, tytułu i wysokości wpłaty. Każdy rodzaj opłaty wyodrębnia się na pokwitowaniu. Pokwitowanie wydaje się na drukach obowiązujących w PZD, które stanowią dokumenty ścisłego zarachowania.

 

§ 19

1.  W przypadku nie opłacenia opłat ogrodowych w ustalonym przez walne zebranie ROD terminach, zarząd ROD obowiązany jest naliczać odsetki ustawowe za opóźnienie licząc od dnia następnego po ustalonym terminie.

2.  Jeżeli dzień oznaczony jako termin wpłaty jest dniem ustawowo wolnym od pracy, termin upływa dnia następnego.

3.  Za dzień wpłaty uznaje się datę wpływu środków na konto ROD albo datę wpłaty w kasie ROD.

 

§ 20

 • W przypadku opóźnienia wpłaty opłat ogrodowych, zarząd ROD wzywa na piśmie działkowca do dokonania wpłaty należności w oznaczonym terminie informując jednocześnie, że niewykonanie wezwania (w całości lub części) zagrożone jest sankcjami przewidzianymi w ustawie.
 • Pisemne wezwanie, o którym mowa w ust.1 doręcza się działkowcowi bezpośrednio za pokwitowaniem lub za pośrednictwem poczty za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Koszty wezwania obciążają działkowca.
 • W razie niewykonania wezwania, o którym mowa w ust. 1, zarząd ROD może w odpowiednim trybie wytoczyć powództwo o zapłatę należności do właściwego sądu powszechnego.

 

9)    § 23 otrzymuje brzmienie:

Zarząd organizuje w ROD imprezy kulturalne i integracyjne, a w szczególności dzień działkowca, inicjuje współpracę z domami kultury oraz innymi placówkami i organizacjami pozarządowymi o celach społecznych.

 

10)           § 24 otrzymuje brzmienie:

Działalność kontrolną w ROD prowadzi komisja rewizyjna ROD. Zadania komisji rewizyjnej ROD określa statut PZD.

 

11)           § 29 ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:

 • Zmiany w planie zagospodarowania ROD dokonuje okręgowy zarząd PZD w formie aneksu do planu, obejmującego obszar ROD, którego zmiana dotyczy.
 • Zmiany w planie zagospodarowania ROD nie mogą powodować zwiększenia powierzchni działki poza normę określoną w ustawie.

 

12)           § 34 otrzymuje brzmienie:

 • Zarząd ROD zobowiązany jest zapewnić drożność ciągów komunikacyjnych (alejek i dróg ogrodowych).
 • Zabrania się zwężania ciągów komunikacyjnych (alejek i dróg ogrodowych), zwłaszcza poprzez nieuprawnione sadzenie drzew, krzewów lub innych roślin.

 

13)            § 36 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

2)    działkowca - w odniesieniu do jego działki (z zastrzeżeniem § 67 pkt 3);

14)            § 41 otrzymuje brzmienie:

Z uwzględnieniem warunków określonych w przepisach powszechnie obowiązujących oraz w regulaminie, działka może być wyposażona w następujące urządzenia: