26 stycznia 2021

Wszelkie cięcia drzew muszą być wykonywane zgodnie ze sztuką ogrodniczą i nie mogą prowadzić do zamierania tych roślin. W przypadku drzew, które mają 20-30 m. wysokości (tak jak wspomniano w zapytaniu) niemożliwe jest wykonanie cięcia ograniczającego ich wysokość bez trwałego ich uszkodzenia prowadzącego do stopniowego zamierania rośliny. 

Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku ze zmianami z 11 maja 2017 roku określa dla jakich drzew potrzebne jest uzyskanie pozwolenia na ich wycinkę. 

Są to drzewa, których obwód pnia mierzony na wysokości 5 cm przekracza:

a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego

b) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

c) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew;

Jeżeli działkowiec wykona cięcie takiego drzewa, które doprowadzi do jego zamierania będzie ponosił za to odpowiedzialność prawną i finansową. 

Aby ograniczyć ilość cienia rzucanego przez wysokie drzewa, można wykonać cięcie dolnych gałęzi. Należy tutaj pamiętać o artykule 87a wspomnianej wcześniej ustawy o ochronie przyrody:

"2. Prace w obrębie korony drzewa nie mogą prowadzić do usunięcia gałęziw wymiarze przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym okresierozwoju drzewa, chyba że mają na celu:1) usunięcie gałęzi obumarłych lub nadłamanych;2) utrzymywanie uformowanego kształtu korony drzewa;3) wykonanie specjalistycznego zabiegu w celu przywróceniu statyki drzewa.3. Zabieg, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, wykonuje się na podstawiedokumentacji, w tym dokumentacji fotograficznej, wskazującej na koniecznośćprzeprowadzenia takiego zabiegu. Dokumentację przechowuje się przez okres 5 latod końca roku, w którym wykonano zabieg.4. Usunięcie gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony, która rozwinęłasię w całym okresie rozwoju drzewa, w celu innym niż określony w ust. 2, stanowiuszkodzenie drzewa.5. Usunięcie gałęzi w wymiarze przekraczającym 50% korony, która rozwinęłasię w całym okresie rozwoju drzewa, w celu innym niż określony w ust. 2, stanowizniszczenie drzewa."

Jeżeli działkowiec ma obawy związane z ryzykiem wywrócenia drzewa w trakcie wichur, należy złożyć wniosek o wycinkę takiego drzewa do urzędu gminy, lub departamentu ochrony środowiska urzędu miejskiego (robi to działkowiec jeżeli drzewo rośnie na jego działce, lub zarząd ROD jeżeli drzewo rośnie na terenie ogólnym ROD).

Większość urzędów wymaga dołączenia do wniosku:

- kopii umowy dzierżawy działkowej lub innego dokumentu potwierdzającego prawo do użytkowania działki w ROD

- schematycznej mapy przedstawiającej lokalizację działki i drzewa

- w niektórych przypadkach wymagane jest również pismo z Okręgowego Zarządu PZD informujące o wyrażeniu zgody przez OZ PZD na ubieganie się przez działkowca o pozwolenie na wycinkę drzewa. 

Po złożeniu takiego wniosku, przedstawiciele właściwego urzędu skontaktują się z działkowcem aby umówić termin wizji lokalnej. Podczas takiego spotkania urzędnicy ocenią stan zdrowotny drzewa i udzielą ewentualnych wskazówek odnośnie podcinania gałęzi lub skracania wysokości drzewa zgodnie ze sztuką ogrodniczą. 

Okręgowy Zarząd Podlaski PZDinstruktor ds. ogrodnictwainż. arch. kraj. Filip Roman

 

 

Przycinanie wysokich drzew w ogrodach

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106