03 kwietnia 2019

Polski Związek Działkowców Stowarzyszenia Ogrodowe w Warszawie RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY » BROWAR«

82-300 Elbląg.                         

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROBOTY BUDOWLANE

I: ZAMAWIAJĄCY

Zarząd Rodzinnych Ogródków Działkowych „Browar" w Elblągu ul. Okrężna

II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Budowa wewnętrznej instalacji energetycznej Rodzinnych Ogródków Działkowych

  1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ORAZ WIELKOŚCI LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana, polegająca na budowie wewnętrznej instalacji energetycznej

  1. TERMIN WYKONANIA: 2019r, III: PROCEDURA
  1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: pisemny przetarg nieograniczony.
  2. KRYTERIA OCENY OFERT • A. cena-100%
  3. INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  1. Specyfikację warunków zamówienia można uzyskać pod numerem telefonu: +48 510 697 509
 
  1. Termin składania ofert upływa w dniu 27.04.2019, miejsce składania ofert: do uzgodnienia pod numerem telefonu: +48 510 697 509

(Zastrzegamy sobie prawo wyboru oferenta lub odstąpienie od przetargu bez podania przyczyny).

V

 

 

 

 

 

 

 

 

.

PRZETARG OGŁOSZENIE

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106