08 lipca 2019

W dniach 1- 4 lipca 2019 r. odbyły się w Sejmie RP prace dotyczące projektu nowelizacji ustawy o otrzymaniu czystości i porządku w gminach (druk 3495). W dniu 1  i 2 lipca 2019 r. ww. projekt ustawy rozpatrywała podkomisja nadzwyczajna, a w dniu 3 i 4 lipca 2019r . - Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. W pracach komisji sejmowych uczestniczyli przedstawiciele Polskiego Związku Działkowców: p. Izabela Ożegalska – Sekretarz PZD oraz p. Monika Pilzak – prawnik z Biura Prawnego PZD.

Prace nad ww. projektem nowelizacji były trudne i intensywne, a dyskusje burzliwe. Głos zabierali przedstawiciele różnych środowisk oraz strona samorządowa. Zajmowane były odmienne stanowiska oraz zgłaszane przeciwstawne postulaty.

W dyskusji wypowiedzieli się również przedstawiciele PZD.

W zakresie spraw dotyczących ROD:

  • kwestionowane było wprowadzenie dla nieruchomości niezamieszkałych, w tym ROD możliwości dobrowolnego wejścia i wyjścia z gminnego systemu odbioru odpadów komunalnych. W tym zakresie najwięcej głos zabierał: z-ca Prezydenta Bydgoszczy, przedstawiciel UM w Gdańsku, poseł R. Wilczyński (PO-KO), którzy wnosili o wykreślenie powyższego zapisu i proponowali, aby w przypadku, gdy gmina/miasto postanowi o objęciu nieruchomości niezamieszkałych gminnym systemem odbioru odpadów komunalnych, właściciele nieruchomości niezamieszkałych (w tym ROD) nie mieli możliwości decydowania, czy przystąpić do tego systemu czy też nie. To samo dotyczy wyjścia w systemu. Ten system powinien być wówczas obowiązkowy.

W tej sprawie głos zabrał przedstawiciel PZD, który wskazał, że dla ROD korzystniejsze są umowy z prywatnymi firmami odbierającymi śmieci, zwłaszcza pod katem finansowym. Wobec powyższego powinna zostać postawiona ROD możliwość decydowania, czy ROD chcą wywozić śmieci korzystając z systemu gminnego, czy z ofert prywatnych firm. Propozycja PZD została przyjęta przez komisje i poprawiona w ten sposób, że przystąpienie przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, w tym ROD do systemu gminnego będzie odbywało się na podstawie ich pisemnej zgody.

  • Została zgłoszona przez posła R. Wilczyńskiego (PO-KO) propozycja, żeby ww. przepisy prawne wymagające zgody właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, w tym ROD na przystąpienie do systemu gminnego weszły w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. Propozycja ta nie została uwzględniona przez komisje.
  • podważana była wysokość maksymalnych stawek opłat za wywóz odpadów dla nieruchomości niezamieszkałych. Poseł  R. Wilczyński (PO-KO) proponował, aby te stawki były trzykrotnie wyższe niż zakładane w projekcie ustawy. Przedstawiciel PZD kategorycznie sprzeciwił się tej propozycji. Wskazywał, że zaproponowane stawki opłat tj. 54,17 zł za pojemnik 1100 litrów oraz 16,63 zł za worek 120 litrów, występują w wielu gminach i są akceptowane przez środowisko działkowców. W związku z czym PZD, proponuje zachowanie ich na dotychczasowym poziomie. Propozycja PZD została uwzględniona przez komisje.
  • Zaproponowano podwyższenie „kary” za niedopełnienia przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych i zamieszkałych obowiązku segregacji śmieci z dwukrotności do czterokrotności opłaty za wywóz odpadów oraz wprowadzenie minimalnej „kary” w wysokości dwukrotności. Postulaty w tej sprawie zgłaszali przedstawiciele samorządu. Przedstawiciel PZD oprotestował tą propozycję, wskazując, że wprowadzenie obowiązku w zakresie segregacji śmieci jest nowością dla mieszkańców oraz działkowców. W ROD, które liczą po kilkadziesiąt działek, segregacja jest bardzo utrudniono (niż w przypadku innych nieruchomości). Wobec czego, przedstawiciel PZD zaproponował utrzymanie dwukrotności „kary”, ewentualnie rozważenie w przyszłości podniesienia tej wysokości. Niestety, stanowisko PZD nie spotkało się ze zrozumieniem Ministerstwa Środowiska i komisji. W związku z tym, ostatecznie MŚ wniosło poprawkę przyjętą przez komisje, że w przypadku braku segregacji odpadów, gmina/miasto będzie nakładało na mieszkańców i właścicieli nieruchomości niezamieszkałych (w tym ROD) opłatę w wysokości co najmniej dwukrotności, a maksymalnie czterokrotności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 Pozostałe zapisy projektu ustawy dotyczące ROD pozostały bez zmian.

Przyjęty przez komisje projekt nowelizacji ustawy śmieciowej będzie teraz procedowany przez Sejm RP (odbędzie się III czytanie). O podjętej przez Sejm RP decyzji w sprawie projektu oraz ostatecznie uchwalonych zmianach, będziemy na bieżąco informować ROD i działkowców.

 

Krajowy Zarząd

Polskiego Związku Działkowców

Warszawa, dnia 4 lipca 2019 r.

 

 

Projekt nowelizacji ustawy śmieciowej przyjęty przez komisje sejmowe

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106