16 czerwca 2024

 

W dniu 11 czerwca 2024 roku odbyło się posiedzenie Okręgowej Rady PZD      w Elblągu

Otwarcia posiedzenia dokonał Prezes Okręgu Pan Zygmunt Wójcik przywitał wszystkich zebranych oraz  gościa z ramienia KZ PZD Pana Piotra Gadzikowskiego, który jest Skarbnikiem Krajowego Zarządu PZD.

Podczas posiedzenia Rady została przedstawiona aktualna sytuacja w naszym Związku i w okręgu.

Pan Piotr Gadzikowski, przedstawił członkom Okręgowej Rady PZD sytuację   w naszym Związku, zwracając szczególną uwagę na zadania oświatowe       dla okręgów i ROD oraz zagrożenia wynikające z rozporządzenia do ustawy    o planach ogólnych gmin  oraz na  działania w tym zakresie prowadzone      przez Krajowy Zarząd na czele z Prezesem PZD Panem Eugeniuszem Kondrackim

Następnie Prezes okręgu przedstawił sytuację w okręgu oraz omówił stan  przygotowania gmin do realizacji planów ogólnych i stwierdził, że na dzień dzisiejszy tylko gmina miasto Elbląg  ogłosiła rozpoczęcie prac. Pozostałe gminy  są na etapie podejmowania uchwał lub oczekują na środki na realizację tych planów. Na dzień posiedzenia w Elblągu zarządy i działkowcy złożyli ponad 50 wniosków dla których OZ PZD przygotował gotowe formularze  z danymi gruntowymi.

W kolejnej etapie posiedzenia Główna księgowa biura okręgu Pani Bożena Raszkowska przedstawiła zbiorcze sprawozdanie finansowe ROD Okręgu PZD w Elblągu za 2023 rok oraz protokół z badania zbiorczych preliminarzy finansowych ROD Okręgu PZD w Elblągu na 2024 rok. Natomiast  Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD Ludgarda Kordykiewicz przedstawiła członkom Okręgowej Rady protokół z badania zbiorczego sprawozdania finansowego ROD Okręgu PZD w Elblągu za 2023rok oraz protokół z badania zbiorczych preliminarzy finansowych na 2024 rok. Poinformowała, że Okręgowa Komisja Rewizyjna PZD postawiła wnioski             do Okręgowej Rady PZD w Elblągu o przyjęcie, zatwierdzenie i uchwalenie przedstawionych sprawozdań, które w dalszej części posiedzenia zostały przyjęte i zatwierdzone przez obecnych członków jednomyślnie poprzez podjęcie stosownych uchwał.

Prezes Okręgu w kolejnej odsłonie posiedzenia przedstawił informacje  z odbytych Walnych Zebrań Sprawozdawczo-Wyborczych w Okręgu Elbląskim PZD w 2024 roku. Podkreślił, że Walne zebrania odbyły się w 75 Rodzinnych Ogrodach Działkowych, ostatnie powtórzone odbędzie się w dniu 20 czerwca br.  Do dnia dzisiejszego powołany przez OZ zespół dokonał oceny dokumentacji    z 85% ROD, co daje na dzisiaj pozytywny obraz ich przebiegu z uwagi  m.in. na fakt, że wszystkie zebrania zostały obsłużone przez przedstawicieli       OR, OZ  i pracowników biura okręgu.

Na wniosek Komisji Uchwał i Wniosków podjęto cztery uchwały Okręgowej Rady PZD w tym m.in.:

  1. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Rodzinnych Ogrodów Działkowych Okręgu PZD  w Elblągu za 2023 rok,
  2. w sprawie zatwierdzenia preliminarzy finansowych  Rodzinnych Ogrodów Działkowych PZD  w Elblągu na rok 2024
  3. w sprawie terminu i porządku okręgowego zjazdu delegatów PZD                              w Elblągu  w 2024 roku
  4. w sprawie podsumowania  Walnych Zebrań Sprawozdawczo-Wyborczych   w Okręgu PZD Elbląg w 2024 roku

Omówiona została również działalność szkoleniowa i oświatowa okręgu   w szczególności program działania w zakresie wykonania zadań oświatowych Okręgu na rok 2024, kontrola w OZ PZD  w dniach 21-23 maja br., oraz stan    w  zakresie remontu siedziby Okręgu. Frekwencja na posiedzeniu była na poziomie blisko 75 %.

Na zakończenie posiedzenia Okręgowej Rady PZD w Elblągu Prezes Okręgu podziękował przedstawicielowi KZ PZD oraz wszystkim działaczom OR PZD   za udział i społeczną pracę na rzecz Związku i okręgu.

Tekst Z.W.

 

Posiedzenie Okręgowej Rady PZD w Elblągu

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106