04 marca 2024

 

W dniu 01 marca 2024 roku w Sali Domu Działkowca ROD Kosynierów Gdyńskich w Elblągu Zarządu PZD w Elblągu odbyło się posiedzenie Okręgowej Rady PZD w Elblągu. W posiedzeniu wzięli udział również Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej Ludgarda Kordykiewicz i jej Zastępca Jana Wątroba.

Na początku uczczono minutą ciszy zmarłego w ostatnim okresie czasu b. Prezesa OZ PZD w Elblągu Bolesław MIKOŁAJCZYK, b. członka Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców, b. Prezesa Okręgowego Zarządu PZD w Elblągu, wieloletniego działkowca ROD „Bratek” w Elblągu.

Posiedzeniu Okręgowej Rady Przewodniczył Prezes Okręgu PZD w Elblągu p. Zygmunt Wójcik, który omówił w swoim wystąpieniu bieżącą sytuację w PZD oraz w Okręgu zwracając szczególną uwagę na wątki poruszone przez Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego podczas posiedzenia Rady Krajowej PZD w dniu 08.02.2024 roku w Warszawie dotyczące m.in. konieczności nowelizacji rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie projektu planu ogólnego gminy, dokumentowania prac planistycznych w zakresie tego planu oraz wydawania z niego wypisów i wyrysów, planowanej reformy przestrzennej Związku, przygotowania i organizacji kampanii walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych w rodzinnych ogrodach działkowych w 2024 r., podsumowaniem działalności oświatowej PZD w 2023 oraz szeregiem innych ważnych tematów organizacyjnych.

 

Następnie Główna Księgowa Bożena Raszkowska, przedstawiła sprawozdanie finansowe Okręgu za 2023 rok oraz preliminarze finansowe na 2024 rok, a Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Ludgarda Kordykiewicz przedstawiła protokół z oceny rocznej działalności statutowej i finansowej Okręgu PZD Elbląg.

 

W kolejnej części posiedzenia Prezes Okręgu omówił najważniejsze tematy mające wpływ na nasze działania w najbliższym czasie, w tym m.in. dotyczące:

- podsumowania organizacji Walnych Zebrań Sprawozdawczych w ROD w 2023 roku ;

- podsumowania szkoleń ogólnych dla osób funkcyjnych ROD Okręgu przeprowadzonych w dniu 23.02.2024r. zapowiadając kolejną naradę szkoleniową głównie dla potencjalnych przewodniczących walnych zebrań na przełomie marzec/kwiecień br.

- stanowiska członków OZ, Prezesów Zarządów i Przewodniczących ogrodowych komisji rewizyjnych podjętego na naradzie szkoleniowo - instruktażowej w przedmiocie konieczności nowelizacji rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie projektu planu ogólnego gminy, dokumentowania prac planistycznych w zakresie tego planu oraz wydawania z niego wypisów i wyrysów i skierowanego do Ministra Rozwoju i Technologii rządu RP;

- pozyskiwania w 2024 roku funduszy ze środków zewnętrznych na realizację zadań inwestycyjnych w ROD przy wsparciu podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych;

 

Po dyskusji związanej w szczególności ze stanem zarządzania ogrodami, organizacji walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych w 2024 roku, działalności komisji problemowych i kolegiów Prezesów, szkoleń nowych działkowców oraz innych spraw organizacyjnych związanych m.in. z trwającym remontem siedziby OZ, Okręgowa Rada przystąpiła do podjęcia i zatwierdzenia uchwałami wymaganych sprawozdań merytorycznych i finansowych ROD Okręgu w tym m.in.:

- w sprawie zatwierdzenie sprawozdania z wykonania Planu Pracy Okręgowego Zarządu PZD w Elblągu

- w sprawie zatwierdzenia rocznego Planu Pracy Okręgu PZD w Elblągu na 2024 rok

- w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2023 rok

- w sprawie przyjęcia preliminarzy na 2024 rok

Na zakończenie Prezes Okręgu podziękował za udział i złożył wszystkim członkom Okręgowej Rady życzenia z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych życząc wytrwałości w pracy na rzecz naszego stowarzyszenia.

 

Tekst i zdjęcia: Z. Wójcik , S. Sokalski

 

 

Posiedzenie Okręgowej Rady PZD w Elblągu

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106