15 grudnia 2023

 

 

12 grudnia 2023 r. obradowała Okręgowa Rada PZD w Elblągu, która zarazem była okazją na zakończenie posiedzenia do wyróżnienia odznaczeniami związkowymi oraz nagrodzenia laureatów konkursów okręgowych „ Najładniejszy ogród roku 2023” oraz „Najlepsza działka roku 2023”.

 

Posiedzenie otworzył Prezes Okręgu Pan Zygmunt Wójcik witając członków okręgowej rady oraz Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Okręgu Panią Ludgarda Kordykiewicz wraz z Wiceprzewodniczącym Janem Wątrobą. Następnie zaakceptowano porządek obrad i wybór członków Komisji Uchwał i Wniosków.

 

W swoim wystąpieniu Prezes Okręgu szczególny nacisk położył na zagrożenia wyartykułowane przez Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego podczas ostatniego posiedzenia Krajowej Rady dla ROD okręgu i całego naszego stowarzyszenia związane z planowanymi rozwiązaniami przez Ministra Rozwoju i Technologii, który w projekcie rozporządzenia w sprawie sposobu przygotowania projektu planu ogólnego gminy, tworzy warunki do pozbawienia ogrodów możliwości ich ujawniania w przyszłych planach zagospodarowania przestrzennego i nie uwzględnia postulatów PZD. Ponadto w nawiązaniu do obchodów jubileuszu 10 lecia Ustawy o ROD zapoznał uczestników posiedzenia z treścią stanowiska Prezesów Zarządów ROD i Przewodniczących ogrodowych komisji Rewizyjnych sformułowanego podczas narady szkoleniowo – instruktażowej wynikających z projektu rozporządzenia, które pozbawia nas prawa reprezentacji w większości stref dla istnienia tam ROD, co stanowi podstawę do likwidacji wielu ROD. Następnie Główna Księgowa Pani Bożena Raszkowska podsumowała zakończenie konkursu Rozwój zielonej infrastruktury przez wsparcie ROD oraz uzyskanych efektów w tym zakresie wskazując na osiągnięte rezultaty a zarazem przestrzegając nad utrzymaniem tych realizacji w okresie najbliższych 5 lat przez uczestniczące w nim ROD-y.

W kolejnej odsłonie omówiono wstępne założenia reformy przestrzennej PZD na poziomie jednostek terenowych – okręgów poruszone na ostatnim posiedzeniu Krajowej Rady oraz zadania związane z kampanią sprawozdawczo - wyborczą w 2024 roku.

 

W kolejnej odsłonie Prezes Okręgu podsumował mijający rok i stwierdził, że pomimo szczupłych kadr w biurze okręgu, dzięki wsparciu Jednostki Krajowej oraz współdziałania z zarządami ROD, w większości udało się zrealizować zaplanowane zadania, a które przede wszystkim dotyczyły:

 

- realizacji zadań wynikających z celów nakreślonych przez Krajowy i Okręgowy Zjazd PZD;

- przeprowadzenia kampanii sprawozdawczej we wszystkich ROD Okręgu;

- prowadzenia inwestycji i remontów ROD okręgu oraz trudności w zakresie ich realizacji wynikających m.in. z problemów funkcjonalnych oraz drastycznego wzrostu cen i usług;

- pozyskiwania i rozliczania grantów ARiMR i Marszałka Województwa Warmińsko - Mazurskiego oraz innego wsparcia publicznego przez nasze RODy - kontroli w ROD i ich wpływu na funkcjonowanie ROD;

-realizacji zadań oświatowych w tym szkoleń nowych działkowców oraz przeprowadzenia przeglądu wybranych ROD i działek;

- problemów z obsadą składu zarządów, komisji rewizyjnych w niektórych ogrodach;

- bezpieczeństwem w ROD w świetle ostatnich wypadków na terenie naszych ROD w kontekście nie przestrzegania prawa przez działkowców;

- remontu siedziby biura okręgu i związanych z tym trudności funkcjonalnych;

 

W ramach ożywionej dyskusji dyskutowano nad wyżej wymienionymi sprawami a także omówiono wstępne założenia na do planu na 2024 rok ze wskazaniem zmian w przepisach dotyczących prowadzenia inwestycji i remontów i awarii w ROD naszego stowarzyszenia oraz na tematy bieżące.

 

Po wyczerpaniu porządku obrad i przyjęciu, uchwał oraz stanowisk zamknięto podstawowa cześć posiedzenia. Jedna z podjętych uchwal dotyczyła uzupełnienia składu Okręgowej Rady PZD w Elblągu o nowego członka a mianowicie Pana Daniela Walendziaka Prezesa Zarządu ROD „Zielony Zakątek” w Elblągu, zarazem laureata II miejsca w okręgowy konkursie najlepsza działka roku 2023 którego ROD zdobył I miejsce w konkursie na „Najładniejszy ROD roku 2023.

 

W kolejnej jego części Prezes Okręgu przywitał przybyłych na nasze posiedzenie gości w osobach wyróżnionych odznaczeniami związkowymi oraz laureatów konkursów okręgowych „ Najładniejszy ogród roku 2023” oraz „Najlepsza działka roku 2023” i stwierdził, że z uwagi nieorganizowanie okręgowych Dni Działkowca, dzisiejsze posiedzenie jest właściwym miejscem ich nagrodzenia. I tak:

I miejsce i tytuł „Najlepszy ROD Roku 2023” na szczeblu okręgu Elbląg otrzymał : ROD Zielony Zakątek w Elblągu; II miejsce ROD Kopernika w Elblągu , III miejsce ROD Komunalik w Elblągu.

I miejsce i tytuł „Najładniejsza działka roku 2023„ na szczeblu okręgu Elbląg zajęła Dorota Lewandowska – działka nr 85 w ROD Kopernika w Elblągu, II miejsce Daniel Walendzik – działka nr 43 ROD Zielony Zakątek w Elblągu oraz III miejsce Jacek Nawrocki – działka nr 26 ROD Komunalnik w Elblągu.

Laureaci obydwu konkursów otrzymali dyplomy, nagrody pieniężne oraz komplet wydawnictw związkowych;

 

Na zakończenie Prezes Okręgu złożył wszystkim obecnym świąteczne życzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku 2024.

 

Tekst i zdjęcia. Z. Wójcik, S. Sokalski.

Posiedzenie Okręgowej Rady PZD w Elblągu

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106