10 czerwca 2022

W dniu 07 czerwca 2022 roku w siedzibie Okręgowego Zarządu PZD w Elblągu odbyło się  posiedzenie Okręgowej Rady PZD  w Elblągu w trybie hybrydowym.

Posiedzeniu Okręgowej Rady Przewodniczył Prezes Okręgu  p. Zygmunt Wójcik, który omówił  w swoim wystąpieniu  bieżącą sytuacji  w PZD oraz w Okręgu  PZD w Elblągu. Następnie Główna księgowa, Bożena Raszkowska, przedstawiła sprawozdanie finansowe  ROD Okręgu za 2021 rok   oraz preliminarze finansowe na 2022 rok a Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Ludgarda Kordykiewicz przedstawiła protokół  z oceny rocznej działalności statutowej i finansowej ROD Okręgu Elbląg.

 

W kolejnej części posiedzenia Prezes Okręgu omówił najważniejsze tematy mające wpływ  na nasze działania w najbliższym czasie,   w tym m.in.:

- podsumowanie  dotychczasowych szkoleń ogólnych oraz DGCS dla osób funkcyjnych z ROD Okręgu prowadzone od stycznia br. oraz planowane na koniec czerwca  kolejne szkolenie  z DGCS;

- planowane w okresie 13-14.06.2022r..szkolenia dla przedstawicieli Zarządów ROD Okręgu , którzy zgłosili swój akces do ewentualnego udziału w konkursie grantowym ARiMR;

- pozyskiwania funduszy ze środków zewnętrznych na realizację zadań inwestycyjnych  w ROD ze szczególnym wskazaniem uruchomionej procedury pozwalającej na uzyskanie grantu Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz ARiMR;

- podsumowanie organizacji Walnych Zebrań Sprawozdawczych w ROD                              w bieżącym roku oraz wyniki  częściowej oceny dokumentacji WZ                             przez powołaną do tego celu komisję ;

- stan roszczeń do gruntów ROD oraz realizacji art. 75 i 76 Ustawy o ROD w szczególności  w  nawiązaniu do trwających negocjacji technicznych                                z samorządem elbląskimi  i braniewskim w tym sprawa ewentualnej likwidacji części terenów 2  ROD na przebudowę ulicy 13 Pułku Przeciwlotniczego      w Elblągu

 

Po dyskusji związanej w szczególności ze stanem zarządzania ogrodami, podsumowaniem organizacji  walnych zebrań oraz innych spraw organizacyjnych związanych m.in. z przeniesieniem  siedziby OZ, Okręgowa Rada przystąpiła do podjęcia  i zatwierdzenia uchwałami wymaganych sprawozdań merytorycznych i finansowych ROD Okręgu  w tym m.in.:

- w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2021 rok

- w sprawie przyjęcia preliminarzy  na 2022rok

Przyjęto również  dwie uchwały organizacyjne regulujące skład Okręgowej Rady PZD w Elblągu.

 

Na zakończenie Okręgowa Rada omówiła  realizację celów zawartych   w stanowisku podjętym  w dnu 15 marca br. w sprawie pomocy uchodźcom    z Ukrainy"  nawiązującego  do wcześniejszego apelu OZ PZD w Elblągu do działkowców   i zarządów ROD w sprawie pomocy dla uchodźców    z Ukrainy”   z dnia 03 marca 2022 roku. Oceniono, że pomimo upływu czasu pomoc ta nadal trwa i rozwija się na wszystkich szczeblach naszego stowarzyszenia. Także po raz kolejny  Prezes Okręgu podziękował wszystkim tym, którzy nadal czynnie działają w grupach pomocowych w Elblągu,    lub współdziałają osobiście ze związkami i innymi organizacjami na rzecz uchodźców lub w udzielają pomocy  w wymiarze finansowym i materialnym.

 

Autor: Z. Wójcik

 

 

Posiedzenie Okręgowej Rady PZD w Elblągu 

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106