06 czerwca 2019

W dniu 30.05.2019 roku obradowała Okręgowa Rada PZD w Elblągu. Posiedzenie rozpoczęło się od uczczenia minutą ciszy  zmarłego w dniu 29 maja 2019 roku Prezesa Okręgu PZD Elbląg w Elblągu Antoniego Dalaka.

Posiedzeniu przewodniczył Zygmunt Wójcik I Wiceprezes Okręgu PZD w Elblągu. W posiedzeniu uczestniczył Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej Zbigniew ŻYLUK. Jednostkę Krajową reprezentowała p. Mariola Kobylińska - Kierownik Wydziału Gospodarki Gruntami. Obrady były poświęcone głównie omówienie aktualnej sytuacji w stowarzyszeniu, w ROD i w Okręgu, ocenie przebiegu kampanii walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych w rodzinnych ogrodach działkowych, zatwierdzeniem zbiorczego sprawozdania finansowego ROD za 2018 rok i przyjęciu zbiorczego preliminarza wydatków ogrodów na 2019 rok oraz korekty do sprawozdania i preliminarzy Okręgu.                         

Aktualną sytuację w Związku omówili: I Wiceprezes Okręgu oraz przedstawiciel Jednostki Krajowej p. Mariola Kobylińska. Zebranym przedstawione  zostały zagadnienia związane m.in. z nowelizacją ustawy o nieruchomościach,  utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ROD w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz założenia zmian jakie są obecnie planowane w tym plany miejscowe w stosunku do ROD naszego Okręgu oraz zagrożenia wynikające z planowanych zmian w prawie budowlanym,    ze szczególnym zwróceniem uwagi na konsekwencje uproszczenia procedury legalizacji samowoli budowlanych.

Zbiorcze sprawozdanie finansowe ROD za 2018 rok oraz zbiorczy preliminarz ROD na 2019 r. przedstawiła Bożena Raszkowska Główna Księgowa Okręgu. Stanowisko Okręgowej Komisji Rewizyjnej dotyczące oceny zbiorczego sprawozdania finansowego ROD za 2018 oraz zbiorczego preliminarza ROD na 2019 r odczytał jej Przewodniczący Zbigniew ŻYLUK.

Następnie I Wiceprezes Okręgu zapoznał zebranych z oceną kampanii sprawozdawczo-wyborczej w Rodzinnych Ogrodach Działkowych na terenie Okręgu Elbląg. Zebrania odbyły się we wszystkich ogrodach Okręgu. Jedno z  zebrań należało powtórzyć, gdyż nie udało się od razu wyłonić nowych władz ogrodu. Okręg w najbliższym czasie zorganizuje spotkania i narady szkoleniowe dla nowo wybranych organów ROD. Ponadto poinformował o przygotowanej przez Okręg analizie funkcjonowania małych ogrodów poniżej 100 działek, wskazując tu na działania zmierzające do potrzeby ich łączenia celem poprawy ich efektywności funkcjonowania.

W kolejnej odsłonie posiedzenia Okręgowa Rada ustaliła  termin Okręgowego Zjazdu Delegatów PZD w Elblągu. Członkowie Okręgowej Rady wzięli udział dyskusji na tematy zawarte w porządku posiedzenia Okręgowej Rady. Komisja Uchwał i Wniosków przedstawiła  projekty  uchwał, które zostały uchwalone  przez członków Okręgowej Rady.

Na zakończenie obrad I Wiceprezes Okręgu podziękował uczestniczącym za efektywną pracę mijającej kadencji w tym  w szczególności podkreślił wkład pracy i wysiłku na rzecz rozwoju naszego Okręgu przez zmarłego Prezesa Okręgu Antoniego DALAKA.                     

Zygmunt Wójcik

Dyrektor Biura Okręgu

Elbląskiego PZD w Elblągu

 

 

Posiedzenie Okręgowej Rady PZD w Elblągu

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106