09 czerwca 2023

 

W dniu 06 czerwca 2023 roku w sali konferencyjnej biura Okręgu PZD w Elblągu odbyło się posiedzenie Okręgowej Rady PZD w Elblągu której przewodniczył Zygmunt Wójcik Prezes Okręgu Elbląg PZD w Elblągu. W posiedzeniu oprócz członków Okręgowej Rady uczestniczyli też Ludgarda Kordykiewicz Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Elblągu oraz dwóch nowych kandydatów na członków okręgowej rady.

Prezes Okręgu Zygmunt Wójcik po otwarciu, wyborze członków komisji uchwał i wniosków oraz protokolanta, przedstawił członkom Okręgowej Rady aktualną sytuację w Związku oraz przekazał informacje z odbytych w ostatnim czasie posiedzeń Krajowej Rady PZD oraz narady dyrektorów biur w dniu 26 maja br. gdzie głównym omawianym tematem była realizacja programu grantowego ARiMR pt. „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie rodzinnych ogrodów działkowych”.

Temat prowadził Prezes PZD - Eugeniusz Kondracki, który podkreślił, że KZ PZD opracował dobry system prawno-organizacyjny, dzięki czemu ROD mogły przystąpić do programu i realizować granty oraz dzięki temu mogą skutecznie poprawić swój stan infrastruktury i wizerunek w społecznościach lokalnych dzięki nowym realizacjom. Ponadto omówił zadania jakie Prezes PZD postawił do realizacji Okręgom PZD oraz dyrektorom biur Okręgów PZD m.in. w zakresie kontroli ROD prowadzonych przez Okręgowe Zarządy, utrzymania i powoływania Ośrodków Finansowo – księgowych, budowy siedzib dla zarządów ROD, realizacji zadań oświatowych ciążących na Zarządach ROD, Zarządach Okręgowych, instruktorów SSI, rozpatrywaniu skarg i zażaleń a także roli i zadań OZ w zakresie funkcjonowania zarządów komisarycznych oraz szereg innych ważnych tematów mających wpływ na rozwój ROD i funkcjonowanie naszego związku.

W kolejnej etapie posiedzenia Główna księgowa biura okręgu Pani Bożena Raszkowska przedstawiła zbiorcze sprawozdanie finansowe ROD Okręgu PZD w Elblągu za 2022 rok oraz protokół z badania zbiorczych preliminarzy finansowych ROD Okręgu PZD w Elblągu na 2023 rok

Następnie Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD Ludgarda Kordykiewicz przedstawiła członkom Okręgowej Rady protokół z badania zbiorczego sprawozdania finansowego ROD Okręgu PZD w Elblągu za 2022 rok oraz protokół z badania zbiorczych preliminarzy finansowych na 2023 rok. Poinformowała, że Okręgowa Komisja Rewizyjna PZD postawiła wnioski do Okręgowej Rady PZD w Elblągu o przyjęcie, zatwierdzenie i uchwalenie przedstawionych sprawozdań, które w dalszej części posiedzenia zostały przyjęte i zatwierdzone przez obecnych członków jednomyślnie poprzez podjęcie stosownych uchwał.

Prezes Okręgu w kolejnej odsłonie posiedzenia przedstawił informacje z odbytych Walnych Zebrań w Okręgu Elbląskim PZD w 2023 roku. Podkreślił, że Walne zebrania odbyły się we wszystkich Rodzinnych Ogrodach Działkowych, ostatnie w dniu 27 maja br. Do dnia dzisiejszego powołany przez OZ zespół dokonał oceny dokumentacji z ¾ ROD, co daje na dzisiaj dość pozytywny obraz ich przebiegu z uwagi m.in. na fakt, że wszystkie zebrania zostały obsłużone przez przedstawicieli OR, OZ i pracowników biura okręgu.

Następnie z uwagi na rezygnacje oraz naturalne ubytki w składzie Okręgowej Rady PZD w Elblągu Prezes Okręgu przedstawił nowych kandydatów na jej członków, których dwóch zaproszono na posiedzenie a mianowicie Prezesa Zarządu ROD Społem Pana Jerzego Łukasika oraz Prezesa Zarządu ROD Moniuszki Pana Tomasza Głebickiego. Ponadto przedstawił zebranym kandydatów na wakujące funkcje w radzie a mianowicie dotychczasowego Wiceprezesa Okręgu Pana Wiesława Wiśniewskiego na Pierwszego Wiceprezesa Okręgu PZD oraz dotychczasowego członka Okręgowej Rady Pana Stanisława Ocalewicza na Wiceprezesa okręgu.

Na wniosek Komisji Uchwał i Wniosków podjęto osiem uchwał Okręgowej Rady Pomorskiej PZD w tym m.in.:

  1. w sprawie zatwierdzenia zbiorczego zestawienia preliminarzy finansowych na 2023 rok Rodzinnych Ogrodów Działkowych Okręgu Elbląg PZD w Elblągu,

  2. w sprawie zatwierdzenia zbiorczego zestawienia bilansów i sprawozdań finansowych za 2022 rok Rodzinnych Ogrodów Działkowych Okręgu Elbląg PZD w Elblągu,

  3. w sprawie powołania członka Okręgowej Rady pełniącego funkcję Wiceprezesa na funkcję Pierwszego Wiceprezesa Okręgu Polskiego Związku Działkowców w Elblągu

  4. w sprawie wyboru członka Okręgowej Rady na funkcję Wiceprezesa Okręgu Polskiego Związku Działkowców w Elblągu

  5. w sprawie dokooptowania do składu Okręgowej Rady Polskiego Związku Działkowców w Elblągu Pana Jerzego Łukasika

  6. w sprawie dokooptowania do składu Okręgowej Rady Polskiego Związku Działkowców w Elblągu Pana Tomasza Głębickiego;

 

Podjęto również dwie uchwały regulujące plan preliminarz OZ PZD na 2023 rok uchwalony przez Okręgowa Radę w dniu 15 marca 2023 roku.

 

Na zakończenie tak pracowitego posiedzenia Zygmunt Wójcik Prezes Okręgu w obecności Przewodniczącej Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Elblągu oraz nowych członków rady uhonorowali odznaczeniami związkowymi i tak ;

 

- Za zasługi dla PZD -Tomasz Mizerski – członek Okręgowej Rady- Wiceprezes

Zarządu ROD „Truso” w Elblągu

- Złotą odznaką „Zasłużony Działkowiec” Jerzy Łukasik – nowy członek

Okręgowej Rady - Prezes Zarządu ROD „Społem w Elblągu

- Srebrna odznaką „Zasłużony Działkowiec” – członek Okręgowej Rady

Prezes Zarządu ROD „Modrzewina w Elblągu

Kolejnym punktem posiedzenia było dyskusja oraz omówienie spraw różnych. W czasie dyskusji członkowie Okręgowej Rady podkreślali, że podstawowy problem, który się pojawił się ze strony urzędów po walnych zebraniach to nowe wyższe koszty odpadów komunalnych co zapewne będzie poważnym problemem, gdyż w wielu wypadkach ustalone opłaty na zebraniach mogą nie wystarczyć na ich pokrycie, słyszymy też o wyższych kosztach wody i innych mediów. Mówiono też o suszy, która w znaczący sposób dotyka nasz region i może wpłynąć negatywnie na uprawy i plony. Wszyscy czekamy na deszcz, którego nie ma. Mówiono też o zarządzaniu ogrodami, szkoleniu nowych działkowców, które rozpoczęto w maju br., o braku chętnych na wolne wakaty pracowników biurze okręgu m.in. instruktora ds. ogrodniczych, inspektora ds. inwestycji a także o rezygnacjach po walnych zebraniach w niektórych ROD okręgu, wskutek tego OZ PZD powołał już pierwszy zarząd komisaryczny w jednym z ogrodów w Braniewie.

Frekwencja na posiedzeniu była na poziomie blisko 80%.

Prezes Okręgu Pan Zygmunt Wójcik podziękował wszystkim obecnym życząc wytrwałości w pracy społecznej, jednocześnie zapraszając do bardziej wydajnej współpracy z OZ PZD w zakresie funkcjonowania komisji problemowych oraz kolegiów Prezesów.

Tekst i zdjęcia: Z.Wójcik, R. Pawlukowska, R. Mikołajczyk

 

Posiedzenie Okręgowej Rady PZD w Elblągu

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106