21 grudnia 2018

14 grud­nia od­by­ło się ostatnie posiedzenie Okręgowego Zarządu PZD  w Elblągu. Po jego zakończeniu odbyło się  uroczyste spotkanie opłatkowe     z członkami rady okręgu, władzami samorządowymi, przedstawicielami policji oraz osób wspierających nasz okręg w bieżącym funkcjonowaniu.

Posiedzenie Okręgowego Zarządu otwo­rzył Pierwszy Wicepre­zes Okręgu Zygmunt Wójcik, który ser­decz­nie po­wi­tał przy­by­łych człon­ków Za­rzą­du,                   Ko­mi­sji Re­wi­zyj­nej w osobie p. sekretarza Joanny Trznadel oraz przedstawicieli Kolegium Prezesów miasta Elbląga i Powiatu Elbląskiego. Prowadzący omówił i przedstawił m.in. aktualną sytuację   w naszym stowarzyszeniu ogrodowym               i Okręgu oraz najważniejsze sprawy wynikające z ostatniego posiedzenia KR PZD m.in.  dotyczące udziału naszych przedstawicieli w wyborach samorządowych 2018, podsumowanie  inwestycji   w 2018 roku, stan wdrażania programu DGCS i  przepisów RODO oraz realizacji programu budowy siedzib, sprawy związane z OFK oraz zasady postępowania w zakresie rozliczeń PIT, wytyczane do pracy kolegiów i kampanii sprawozdawczo-wyborczej w 2019.     W podsumowaniu podjęto szereg uchwał regulujących stan zagospodarowania ogrodów związany z aktualizacją bądź wykonaniem planów zagospodarowania, kolejnego etapu wdrażania wytycznych RODO oraz bieżące sprawy organizacyjne.  Na zakończenie  posiedzenia poszerzonego o członków okręgowej komisji rewizyjnej, przedstawicieli komisji problemowych,  zaproszeni przedstawiciele Policji przedstawili nam Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa  oraz przykłady zgłaszanych sytuacji. Pokazali jak wygląda internetowe zgłoszenie i co dzieje się z nim później. Wyświetlono prewencyjne            filmy nt. bezpieczeństwa osób starszych oraz korzystania z aplikacji dotyczącej Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, która jest dostępna na stronie www.elblag.policja.gov.pl po  wybraniu zakładki dotyczącej mapy
Pokazano na nich m.in. mechanizm oszustw. Gościem spotkania był Paweł Rodziewicz Miejski Rzecznik Konsumentów. Opowiedział on o przypadkach podpisywania niekorzystnych umów, z których trudno się wycofać, a które obarczone są zobowiązaniami finansowymi. Rzecznik mówił także o różnego rodzaju prezentacjach towarów, które są skierowane do osób starszych, a które  w dużej większości są działaniem socjotechnicznym. Osoby biorące udział                  w spotkaniu, namawiane są, aby zakupiły prezentowane "atrakcyjne" produkty. Ustalono, że takie spotkania będzie kontynuowane  na najbliższych naradach informacyjno-szkoleniowych z przedstawicielami ROD Okręgu. 

***

Po zakończeniu posiedzenia uczestnicy przeszli na główną salę  naszej siedziby, gdzie  odbyło się uroczyste spotkanie opłatkowe na które oprócz wyżej wymienionych za­pro­sze­ni zo­sta­li wszyscy członkowie rady okręgu, parlamentarzyści, władze samorządowe, przedstawicie policji, członkowie komisji problemowych oraz osoby  wspierające nasz okręg w bieżącym funkcjonowaniu. Gospodarz tego uroczystego spotkania I Wiceprezes Okręgu    Zygmunt Wójcik w swoim wystąpieniu powiedział, że w tej sprawie Okręg zwrócił się  już prawie do wszystkich samorządów, rad powiatowych, miejskich i gminnych z prośbą o wsparcie  w zakresie inwestycyjnym , zapewnienia siedzib dla ogrodów, które ich na dzisiaj nie posiadają. Spo­tka­nie upły­nę­ło w miłej i ser­decz­nej at­mos­fe­rze.

W swoim wystąpieniu poruszył wiele istotnych tematów społecznych a także złożył nam życzenia świąteczne i noworoczne.

Uczestnicy  pod­kre­śla­li, że takie spo­tka­nia będą kontynuowane na różnych szczeblach celem współdziałania  w rozwiązywaniu obopólnych problemów oraz integracji środowisk. W imieniu nieobecnych, którzy nie mogli dzisiaj                 do nas przybyć  otrzymaliśmy zapewnienia drogą listowną bądź telefoniczną,                że  są otwarci na współpracę i pomoc dla naszego stowarzyszenia ogrodowego.

 

Gospodarz spotkania w imieniu Prezesa Okręgu p. Antoniego DALAKA – mieszkańca Braniewa, który z powodu pobytu w szpitalu  nie może być                            tu z nami, członków Okręgowej Rady  i Okręgowej Komisji Rewizyjnej                        oraz w imieniu własnym złożył  wszystkim przybyłym najserdeczniejsze życzenia.

  1. życzenia powiedział m.in. „ Każdy z nas musi w końcu zatrzymać się, choć na chwilę, odetchnąć. Współczesny, nieustanny pościg    z pewnością jest nieunikniony. Mam nadzieję, że  w kolejnym roku znajdą Państwo, choć trochę czasu na taką ,,ucieczkę” od codzienności i prawdziwy odpoczynek. Jest takie powiedzenie: ,,Naucz się zatrzymywać, bo inaczej nic wartościowego cię nie dogoni”. Skorzystajmy z tej mądrości. Jednym z przesądów (dla niektórych-zwyczajów) wigilijnych jest wkładanie karpiej łuski do portfela. Zapewnić ma to dostatek w nadchodzącym roku. I właśnie tego wszystkim  życzę. Tradycją są również życzenia rodzinnej atmosfery. To jedne z najbardziej z familijnych świąt; moment, w którym spotkamy się nawet z dalekimi kuzynami, przyjeżdżają do nas bliscy zza mórz    i oceanów. Wierzę, że tak będzie waszych rodzinach                    i w te święta. Pamiętajmy jednak - nie tylko w Boże Narodzenie - o tych z nas, którzy są samotni. Choćby  o ludziach starszych, samotnych a takich na naszych ogrodach oraz w lokalnych społecznościach jest coraz więcej. Serdecznie pozdrawiam i składam życzenia wszelkiej pomyślności-nie tylko w okresie świątecznym. Bądźmy dla siebie mili, szczerzy. Szanujmy się i opiekujmy się słabszymi. Jednak nie zapomnijmy, że można być dobrym tylko w Boże Narodzenie. Właśnie tego-dobroci i serca dla innych przez cały rok życzę nam wszystkim.”- koniec cytatu.

 

Jak wszyscy wiemy – powiedział w dalszej części -  najważniejszym wydarzeniem Wieczoru Wigilijnego, jest dzielenie się opłatkiem. Ten prosty zwyczaj wypełniony jest wieloma znaczeniami. Do jednego stołu zasiadają razem pogodzeni lub szukający zgody. Dzieląc się opłatkiem składamy sobie życzenia: dobra duchowego i materialnego. Dobro materialne symbolizuje materia opłatka - chleb. Oby go nam i naszym bliźnim nigdy nie zabrakło, obyśmy umieli dzielić go z potrzebującymi!.                   

 


 

Nie zapomnijmy też o bezdomnych , którzy często bezradni  lub opuszczeni przez innych szukają schronienia również na naszych ogrodach. Nie zapomnijmy o nich bo idą mrozy, powiadommy stosowne służby aby ta zima była dla nich lepsza aby nikt z nich nie został sam w obliczu zagrożenia. Jak stwierdził, wszystkie dostępne informacje, w jaki sposób pomagać są na naszej stronie internetowej elbląg.pzd.pl   oraz na stronach ośrodków pomocy naszego       i innych miast gdzie są zlokalizowane nasze ogrody.

Głos zabrali również nasi goście m.in. nasz znamienity przyjaciel  Wójt Gminy Elbląg Pan Zygmunt Tucholski. W swoim słowie podkreślił wartość wykonywanej pracy przez działkowców i osoby funkcyjne  naszego środowiska na rzecz społeczności lokalnych   oraz duchową więź z nami. Wyraził również wsparcie dla potrzeb rodzinnych ogrodów działkowych nawiązując do tego,  że w pewnym sensie sam jest jak działkowiec, gdyż posiada swoją prywatną działkę, gdzie tak popularnie rzecz biorąc „ładuje akumulatory” po pracy                               i rozumie tą wartość jaką niesie z sobą ten wysiłek, który podzielają wszyscy działkowcy zaangażowani w tworzenie ich przyjaznego kącika dla zdrowia , odpoczynku regeneracji sił witalnych.  

Na zakończenie złożył nam życzenia, zdrowia, pomyślności i wytrwałości                       w uprawianiu i utrzymaniu w estetyce swoich małych poletek

 
W kolejnej odsłonie I Wiceprezes Okręgu PZD w Elblągu przekazał wszystkim życzenia zdrowych, spokojnych i radosnych świąt i radosnego Nowego Roku 2019! Następnie podzielono się opłatkiem  oraz złożono sobie
życzenia świąteczne  i noworoczne . Potem „czym chata bogata” raczono  się  przygotowanymi przez biuro OZ oraz  panie z komisji socjalnej skromnymi darami świątecznej strawy ! Po zakończeniu  spotkania stwierdziliśmy                           z zadowoleniem, że był to kolejny udany dzień w którym zrealizowaliśmy  kilka niezwykle ważnych celów dla naszego środowiska.

Tekst i zdjęcia: Z.W.

 

 

Posiedzenie Okręgowego Zarządu połączone z uroczystym spotkaniem opłatkowym z udziałem władz samorządowych w Okręgu Elbląskim  

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106