15 lutego 2021

W dniu 9 lutego 2021 r. odbyło się kolejne posiedzenie Krajowego Zarządu PZD pod przewodnictwem Prezesa PZD. Posiedzenie odbywało się w trybie on-line. 

Po intensywnych pracach i konsultacjach Krajowy Zarząd PZD przyjął wytyczne dla zarządów i komisji rewizyjnych ROD w sprawie przeprowadzenia walnych zebrań sprawozdawczych ROD w 2021 r. Ponadto przyjął również wytyczne do sporządzenia sprawozdań finansowych ROD i okręgów PZD za 2020 oraz wytyczne do opracowania preliminarzy finansowych ROD i okręgów PZD na rok 2021 (szerzej na ten temat Komunikacie KZ z dnia 9 lutego 2021 r.).

Krajowy Zarząd PZD zajął się tematem realizacji zadań inwestycyjno-remontowych  w ROD w 2021 roku. W podjętej w tej sprawie uchwale  nr 22/2021 upoważnił zarządy ROD do występowania w bieżącym roku z wnioskami i zawierania umów dotyczących wsparcia finansowego przyznawanego w ramach dotacji z budżetów gmin przed uzyskaniem zgody walnego zebrania/konferencji delegatów na realizację zadania inwestycyjnego lub remontowego w ROD w sytuacji, gdy terminy naboru wniosków lub terminy zawarcia umów na dotacje celowe upływają przed  terminem wz/kd.

Krajowy Zarząd PZD po analizie sytuacji prawnej ROD, podjął uchwały w sprawie likwidacji części ROD i regulacji prawnych gruntów ROD. Uchwały dotyczyły ROD „Kolejarz w Chodzieży (Okręg w Pile) oraz ROD im. Konopnickiej w Bierutowie (Okręg we Wrocławiu). Zgodnie ze swoimi kompetencjami Krajowy Zarząd PZD rozpatrzył także odwołania od uchwał okręgowych zarządów: w Legnicy - w sprawie ROD „40-lecia” w Legnicy oraz Toruńsko-Włocławskiego - w sprawie ROD „Kotwica” w Toruniu w obydwu przypadkach pozostawiając w mocy uchwały Okręgowych Zarządów PZD.

Krajowy Zarząd PZD zapoznał się z informacją na temat wdrażania Pracowniczych Planów Kapitałowych w jednostkach organizacyjnych Związku przygotowaną na postawie informacji z okręgów PZD. Po zapoznaniu się ze stopniem zaawansowania działań zwrócił uwagę na to, że ostatecznym terminem uruchomienia PPK dla podmiotów zatrudniających jest 23 kwietnia 2021 r., dlatego też stale będzie monitorował wykonanie obowiązku przez jednostki organizacyjne PZD.

W najbliższym czasie Krajowy Zarząd PZD planuje zorganizowanie narady dla dyrektorów biur i prezesów okręgów PZD, dlatego podczas posiedzenia przedyskutowano ten temat i ustalono tematykę narady. Za najważniejsze sprawy, które należy niezwłocznie omówić z prezesami okręgów i dyrektorami biur uznano wytyczne do przeprowadzenia walnych zebrań w ROD, w tym wytyczne do sporządzenia sprawozdań i preliminarzy finansowych dla ROD i Okręgów, inwestycje w ROD, działania PZD w sprawie opłat wodnych, propozycje PZD do nowelizacji ustawy śmieciowej oraz pracownicze plany kapitałowe. Kolejne narady, jakie są w planach Krajowego Zarządu to narada radców prawnych i dyrektorów biur okręgów oraz inspektorów ds. inwestycji. Narady zaplanowane są na marzec br.

Ponadto Krajowy Zarząd PZD zadecydował o udzieleniu wsparcia finansowego Okręgowemu Zarządowi Podkarpackiemu na wyposażenie w sprzęt techniczny nowych Ośrodków Finansowo -Księgowych w Sanoku i Dębicy.

Na koniec posiedzenia powrócono do bardzo ważnego tematu dla ROD, jakim są działania w sprawie zwrotu zawyżonych opłat wodnych naliczanych rodzinnym ogrodom działkowym oraz stanowiska Wód Polskich. Krajowy Zarząd PZD przyjął pismo do Ministra Infrastruktury dotyczący tego problemu.

ZRS

 

 

Posiedzenie Krajowego Zarządu PZD w dniu 9 lutego 2021 r.

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106