18 sierpnia 2021

W dniu 30 lipca br. Krajowy Zarząd PZD obradował zdalnie na swoim kolejnym posiedzeniu, któremu przewodniczył Prezes PZD Eugeniusz Kondracki. W posiedzeniu uczestniczyła Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD.

Dwa pierwsze omawiane tematy dotyczyły spraw finansowych. Po szczegółowym zreferowaniu przez Główną Księgową JK PZD Mirosławę Marks, Krajowy Zarząd przyjął preliminarze finansowe Okręgów PZD na 2021 rok. Następnie Główna Księgowa omówiła  podsumowanie tematu funkcjonowania ośrodków finansowo-księgowych na podstawie informacji przekazanych przez OZ. Prezes PZD podkreślił, że  jest to bardzo ważny temat, gdyż  Krajowy Zarząd PZD w roku 2019 mając na względzie fakt, że ośrodki finansowo-księgowe gwarantują zgodne z przepisami ogólnymi i związkowymi prowadzenie księgowości ROD, a ponadto nie obciążają tak kieszeni działkowców, jak biura rachunkowe podjął uchwałę, która zobowiązuje ROD do przystąpienia do OFK do końca roku 2021. Wiele ROD nie przeniosło jeszcze swojej księgowości do OFK, dlatego Krajowy Zarząd PZD postanowił, że ten temat będzie kontynuowany na posiedzeniu KR PZD, które odbędzie się 10 sierpnia 2021 r. Wówczas także zostaną podjęte dalsze decyzje dotyczące niezbędnych działań.

W ślad za tematem działalności medialnej okręgów PZD podejmowanym na ostatnim posiedzeniu KZ PZD, omówiono działalność medialną ROD. Podsumowanie będące oceną prowadzonych przez zarządy ROD stron internetowych przedstawiła Lidia Sosnowska z Działu Medialnego KR PZD. Krajowy Zarząd PZD ocenił, że ilość i jakość stron internetowych prowadzonych przez zarządy ROD jest niewystarczająca, a biorąc pod uwagę, że obecnie internet jest podstawowym przekaźnikiem informacji, warto zachęcać ROD do tworzenia i prowadzenia stron internetowych. Ten temat również będzie przedmiotem obrad X posiedzenia Krajowej Rady PZD.

KZ zajął się tematem rozliczania majątku na działce po śmierci działkowca. Uznał, że zarządy ROD nie zawsze wiedzą, jaka powinna być ich rola w rozliczeniach z tytułu majątku na działce, zwłaszcza po śmierci działkowca i jak ww. rozliczenia powinny wyglądać w zależności od tego, gdy prawo do działki jest przyznawane osobie bliskiej albo osobie obcej. Nie zawsze również wiedzą, jak postąpić, gdy nie są znani spadkobiercy zmarłego. W związku z tym Krajowy Zarząd PZD wydał wytyczne dotyczące rozliczania majątku na działce po śmierci działkowca. Opisują one podstawowe zasady związane z udziałem zarządów ROD w procedurze rozliczania nasadzeń i naniesień, stanowiących własność zmarłego działkowca.

Krajowy Zarząd PZD w następstwie omawianych na poprzednim posiedzdeniu wyników kontroli przeprowadzonych przez zespoły KKR w Okręgu Podkarpackim PZD oraz w ROD im. Zofii Urbanowskiej w Koninie oraz szczegółowej analizy protokołów z kontroli, wydał zalecenia dla OZ Podkarpackiego oraz w Kaliszu.

Krajowy Zarząd PZD podjął uchwały w sprawach zmian w Rejestrze ROD KR PZD w związku z zastosowaniem specustawy drogowej przy likwidacji części ROD „Hutnik” w Gostyniu, ROD ”50-lecia ZZK” w Ełku oraz ROD „Sona” w Ciechanowie. Ponadto stwierdził faktyczną likwidację części ROD „Kolejarz” w Nysie.

Zgodnie z posiadanymi kompetencjami, Krajowy Zarząd PZD rozpatrzył odwołanie od uchwały OZ o odwołaniu zarządu ROD „Solidarność” w Mielcu, decydując o uchyleniu uchwały  i przekazaniu do ponownego rozpatrzenia.

Krajowy Zarząd PZD wydał także wytyczne dotyczące nadawania Medalu z okazji 40-lecia PZD, który będzie przyznawany  tym działaczom, którzy dążyli do powstania Związku i zorganizowania jego struktur.

 

ZRS

 

 

Posiedzenie Krajowego Zarządu PZD w dniu 30 lipca br.

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106