15 czerwca 2018

Zgodnie z harmonogramem narad i posiedzeń przedstawionym na stronie OZ PZD  w Elblągu www.elblag.pzd.pl w dniu 29 maja 2018 roku rozpoczął się cykl posiedzeń   i  narad szkoleniowo-instruktażowych dla osób funkcyjnych ROD Okręgu Elbląskiego. 28 maja 2018 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Okręgowego. 29 maja 2018 roku w szkoleniu uczestniczyli Prezesi Zarządów ROD z Elbląga podzieleni na dwie mniejsze grupy. 30 maja posiedzenie miała Okręgowa Rada PZD w Elblągu  a po jej zakończeniu przeprowadzono szkolenie dla Prezesów ROD, którzy są członkami OZ i OR. Miejscem posiedzeń i szkoleń była siedziba Biura OZ w Elblągu przy ulicy Kościuszki 106

Wszystkie ww posiedzenia i narady obejmowały bardzo obszerną problematykę m.in. poruszaną na naradzie Prezesów i Dyrektorów Biur w Warszawie w tym m.in. ocena  walnych zebrań sprawozdawczych, wdrożenie wytycznych w sprawie ochrony danych osobowych, ochrona danych osobowych w ROD w świetle podjętych przez KR PZD uchwał o budowie nowych obiektów w ROD oraz modernizacji istniejącej infrastruktury jako istotnego elementu dla założeń Programu Rozwoju ROD, kolegia Prezesów i ich rola w prawidłowym funkcjonowaniu ROD i Okręgu, wolne tereny  i wolne działki, zamieszkiwanie i budownictwo ponadnormatywne w ROD oraz stan wdrażania Programu DGCS. Posiedzenie Okręgowego Zarządu oraz Okręgowej Rady prowadził Prezes Antoni Dalak z  I Wiceprezesem Zygmuntem Wójcikiem,  Przewodniczącym Okręgowej komisji Rewizyjnej kol. Zbigniewem Żylukiem oraz p.cz. głównej księgowej   p. B. Raszkowską, Sekretarzem OZ, kol. R. Pawlukowską , przedstawicielem komisji ugodowej                      B . Rościszewską a także z przedstawicielami komisji ds. odznaczeń S. Ocalewiczem.                   

Na posiedzeniach OZ i OR głównymi tematami były sprawy wdrożenia wytycznych ochrony danych osobowych oraz programu budowy siedzib Zarządów ROD oraz remont siedziby okręgu z uwzględnieniem zabezpieczenia potrzeb tych zarządów, które takowych siedzib nie posiadają. W kontekście bezpieczeństwa ogrodów I Wiceprezes OZ oraz Wiceprezes W. Wiśniewski poruszyli podstawowe zalecenia dotyczące przestrzegania porządku   i bezpieczeństwa na terenach ogrodów, przestrzegania bhp, głównie zaś chodzi        o wyposażenie infrastruktury ogrodowej w niezbędne atrybuty bezpieczeństwa  i ppoż.     oraz przeglądy wykonane przez uprawnione do tego osoby.

Podczas posiedzenia OZ podjęto szereg uchwał o powołaniu kolegiów Prezesów , wdrożenia wytycznych ds. ochrony danych osobowych, program budowy siedzib oraz założenia do programu rozwoju ROD na terenie okręgu. Natomiast podczas posiedzenia Okręgowej Rady podsumowano walne zebrania sprawozdawcze a następnie po ocenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej zatwierdzono sprawozdania i preliminarze zbiorcze ROD. Należy tutaj nadmienić, że dalszą  konsekwencją przyjęcia ramowych decyzji w zakresie ochrony danych osobowych , budowy siedzib oraz powołania kolegiów ww posiedzeń okręgu będą kolejne spotkania  z kolegiami, szkolenia instruktażowe dla komisji rewizyjnych ROD, instruktorów SSI,  oraz przedstawicieli OZ i ROD, którzy nabyli programy DGCS.

Sumując, cały cykl szkoleń prowadzonych przez OZ Elbląg zakończy się w dniu 26 czerwca podsumowaniem na posiedzeniu Okręgowego zarządu   oraz wypracowaniem wniosków dla członka okręgu  na posiedzenie KR PZD.

 

Dyrektor Biura OZ PZD w Elblągu

Zygmunt Wójcik

 

 

Posiedzenia Okręgowego Zarządu, Okręgowej Rady oraz narady szkoleniowo-instruktażowe ROD okręgu elbląskiego

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106