11 stycznia 2022

 

Rodzinne Ogrody Działkowe przy realizacji zadań inwestycyjno- remontowych od lat korzystają ze wsparcia finansowego PZD, m.in. z nisko oprocentowanych pożyczek z Funduszu Samopomocowego, czy dotacji od jednostek organizacyjnych Związku.

Pomoc finansowa PZD dla ogrodów przeznaczana jest wyłącznie na budowę i modernizację infrastruktury w ROD lub remonty, w tym na usuwanie zniszczeń w infrastrukturze ogólnoogrodowej powstałych w wyniku nieprzewidzianych zdarzeń losowych.

Środki z Funduszy związkowych

Jedną z form pomocy finansowej dla ROD jest pożyczka z Funduszu Samopomocowego PZD. Tylko w 2021 roku Krajowy Zarząd PZD udzielił pożyczek dla 24 ogrodów na łączną kwotę 1 106 590 zł. Fundusz Samopomocowy jest funduszem celowym, którego środki są przeznaczane wyłącznie na udzielanie pożyczek wewnątrzorganizacyjnych, na rzecz ROD prowadzonych przez Związek.

Rodzinne Ogrody Działkowe w 2021 roku otrzymały również ogromne wsparcie finansowe w postaci dotacji z Funduszu Rozwoju ROD. Z tej formy pomocy skorzystało nawet 378 ROD, które otrzymały od PZD w sumie kwotę 3 350 618 zł.

Kolejną formą pomocy finansowej jest dotacja z funduszu przeznaczonego na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w ROD. W 2021 roku udało się pomóc w odbudowie zniszczonej infrastruktury w czterech ROD na łączną kwotę prawie 33 tys. zł. Każdy ogród, który ucierpiał wskutek klęski żywiołowej (powodzi, czy też wichury) mógł liczyć na taką pomoc.

W ramach kontynuacji w 2021 roku Programu budowy siedzib dla zarządów ROD, Krajowy Zarząd PZD przekazał kolejnym sześciu ROD dotacje w wysokości 60 000 zł, aby mogły one prawidłowo i efektywnie wykonywać swoje obowiązki.

Oczywiście zarówno pożyczki z Funduszu Samopomocowego PZD, jak i dotacje z Funduszu Rozwoju PZD, czy też Funduszu przeznaczonego na budowę siedzib udzielane są zgodnie z ściśle określonymi kryteriami, a także na podstawie odpowiednich wniosków Zarządów ROD, pozytywnie zaopiniowanych przez Okręgowe Zarządy PZD.

Wsparcie także ze strony samorządów

Ponadto, dzięki aktywności wszystkich struktur Związku ogrody mogą liczyć na pomoc finansową ze środków zewnętrznych. Środki jakimi dysponuje PZD są ograniczone, jednakże zapis art. 17 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych daje podstawy do ubiegania się o dofinansowanie z różnych programów samorządowych.

Praktyka pokazuje, że ścieżki te są coraz częściej wykorzystywane przez Zarządy ROD. Tylko w pierwszym półroczu 2021 roku ze środków zewnętrznych dotację uzyskało 390 ROD, na kwotę łączną 6 398 147 zł. W późniejszym terminie poinformujemy również o środkach zewnętrznych otrzymanych w ciągu z całego roku.

Dokonywana przez Związek analiza realizacji inwestycji i remontów również wskazuje wzrost udziału dofinansowania zewnętrznego. W 2017 r. środki zewnętrzne stanowiły 3 % wartości zadań, zaś w 2020 r. już 10 %. Świadczy to, o coraz większym docenianiu roli Rodzinnych Ogrodów Działkowych przez społeczności lokalne. A jednocześnie pokazuje  konieczność aktywnego starania się ośrodki z funduszy samorządowych wszystkich struktur PZD, w tym samych Zarządów ROD ubiegających się o takie dofinansowanie.

W Rodzinnych Ogrodach Działkowych nadal jest dużo do zrobienia. Konieczne jest przeprowadzenie remontów i modernizacji istniejącej infrastruktury w wielu ROD. W planach są również zupełnie nowe inwestycje, na które również potrzebne są ogromne fundusze. Wymienione powyżej kwoty pokazują, że Zarządy ROD oraz działkowcy mogą liczyć na pomoc finansową Związku. Tak będzie także w 2022 roku.  

 

Sandra Dużmańska

 

Pomoc finansowa PZD dla ROD w 2021 roku - 05.01.2022

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106