05 kwietnia 2022

 

 

ZAMAWIAJĄCY:

Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie ogrodowe w Warszawie

Rodzinny Ogród Działkowy Bratek w Elblągu

ul. Kościuszki 106

82-300 Elbląg

NIP   578 259 39 49

REGON 070159150-03771

  

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

 

Budowa budynku gospodarczego z przeznaczeniem na funkcję biura siedziby Zarządu ROD BRATEK w Elblągu.

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA OBEJMUJE:

 

Przedmiotem zamówienia jest budowa wolnostojącego, niepodpiwniczonego budynku gospodarczego o konstrukcji drewnianej z przeznaczeniem na funkcję siedziby biura Zarządu  na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego BRATEK  ul. Fromborska b/n w Elblągu.

 

OGÓLNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Wykonawca przedstawi aktualny odpis  z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej. Dokument należy dołączyć do złożonej oferty.

Koszt zakupu materiałów po stronie Zamawiającego.

Roboty zamienne mogą być  realizowane wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności, poprzedzonej uzasadnionym pismem przez Wykonawcę zakresu robót zamiennych. Uzasadnienie zmian: zapewnienie prawidłowej realizacji przedmiotu umowy,                    z uwzględnieniem  optymalnych parametrów technicznych i jakościowych robót.

Dokumentacja powykonawcza winna być wykonana w trzech egzemplarzach. Prace powinny być wykonane w zakresie objętym umową najpóźniej do  końca roku 2022 lub terminu uzgodnionego         z Zarządem ROD ze względu na  nieprzewidziane warunki atmosferyczne.

Gwarancja na wykonane prace -  60 miesięcy od dnia dokonania odbioru robót.

Płatność po zakończeniu i odbiorze prac z 14 dniowym terminem płatności.

 

TERMIN WYKONANIA: 2022 rok

KRYTERIA OCENY OFERT: CENA - 100%

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

Ofertę należy zgłosić w formie listownej w siedzibie organizatora przetargu po uprzednim kontakcie telefonicznym 510 - 136 - 682 na adres: Polski Związek Działkowców Rodzinny Ogród Działkowy Bratek ul. Kościuszki 106 82-300 Elbląg   

 

Specyfikację warunków zamówienia  można uzyskać pod nr tel. 510 136 682  - Prezes Zarządu Teresa Gromadzka.

Termin składania ofert:  do  20 kwietnia 2022 r  do godz.11.00.

 

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo zmiany lub odwołania ogłoszenia o przetargu bez podania przyczyny.

Polski Związek Działkowców
Rodzinny Ogród Działkowy BRATEK w Elblągu
  OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106