14 września 2023

 

                                                                                 Elbląg, dnia 14.09.2023 roku

 

 

 

POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW

OKRĘGOWY ZARZĄD PZD W ELBLĄGU

 

 

ogłasza  pisemny przetarg nieograniczony

 

 

 1.               Polski  Związek  Działkowców, stowarzyszenie ogrodowe    w Warszawie; 

      Okręgowy Zarząd PZD w Elblągu;   82-300 Elbląg ul. Kościuszki 106;            NIP 578-000-94-90; Regon – 007015915-00404;

    Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy KRS 0000293886;  

    e-mail: elblag@pzd.pl , tel. (55) 233-81-06;

         Bank i nr konta: Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy z siedzibą                      w Pasłęku O/Elbląg ul. Zacisze  14-16 ;

    Konto: 21 8313 0009 5200 3008 2000 0010

 

 1. Przedmiot przetargu

 

 1. Nazwa przetargu: Remont siedziby biura okręgu PZD w Elblągu:                       

    82-300 Elbląg ul. Kościuszki 106;

 

2. Zakres zamówienia obejmuje:

 

 1. Rozbiórkę i wykonanie nowych schodów wejściowych do budynku PZD   w Elblągu przy ul. Kościuszki 106;
 2. Malowanie pomieszczeń przejściowych, pracowniczych, socjalnych                         i sanitarnych (ok. 650 m2);
 3. Uszczelnienie dachów, poddasza budynku głównego i przyległego;
 4. Inne roboty towarzyszące, zabezpieczające i poprawiające bezpieczeństwo budynku i pracowników oraz osób korzystających  z usług biura okręgu                 i Ośrodka Finansowo-Księgowego wymienione w kosztorysie.

 

 1. Ogólne warunki zamówienia:

 

W przetargu mogą brać udział Wykonawcy, którzy złożą, w terminie kompletne  i ważne oferty wymagane przez Zamawiającego oraz wykażą, że spełniają następujące warunki:

 

 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności                                lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
 2. Posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac budowlanych,  również  w obiektach objętych prawną ochroną konserwatorską,   poprzez wpis  do rejestru zabytków lub ewidencji zabytków na podstawie przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami  (Dz. U. 2020 r.,   poz. 282 z późń. zm.).
 3. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz zasobami  zdolnymi do wykonania zamówienia.
 4. Są w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację zamówienia.
 5. Wykonawca przedstawi aktualny wypis z właściwego rejestru                                   lub z centralnej ewidencji informacji o działalności o gospodarczej. Dokument należy dołączyć do złożonej oferty.
 6. Nie dopuszcza się realizacji robót objętych umową przez inne podmioty niż wybrany wykonawca.
 7. Wybrany wykonawca, w trakcie prowadzonych robót (szczególnie ziemnych) zobowiązany będzie do zabezpieczenia istniejącej infrastruktury  ze szczególnym uwzględnieniem istniejącej sieci elektrycznych, wodno-ściekowych, komputerowych, internetowych i itp. łącznie z indywidualnymi przyłączami wodnymi, elektrycznymi , komunikacji elektronicznej  do budynku biura okręgu.
 8. Wykonawca posiada aktualne na dzień zawarcia i przez cały okres obowiązywania umowy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej                     w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą na kwotę nie mniejszą niż 25.000 zł brutto.
 9. Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia: 7 dni roboczych od podpisania umowy. Zakończenie robót potwierdzone protokołem odbioru                                   – 30 listopada 2023 roku lub w terminie uzgodnionym   z Okręgowym Zarządem PZD w Elblągu ze względu na nieprzewidziane warunki atmosferyczne.
 10. Gwarancja Wykonawcy na wykonane prace : 36 miesięcy od dokonania

       odbioru robót.

 1.  Płatność po zakończeniu i odbiorze prac z 14-dniowym terminem płatności   od doręczenia faktury.
 2.  Wszelkie koszty materiałowe, sprzętu i robocizny, koszty transportu pokrywa wykonawca.

 

 1. Zakres robót:

Zakres przedmiotu zamówienia został określony w kosztorysie inwestorskim będącym do wglądu  siedzibie OZ PZD w Elblągu. Kontakt  telefoniczny             

sekretariat biura OZ PZD w Elblągu pod tel. (55) 233 81 06 w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach r. od godz. 8,00 do 16,00

 

 1. Kryteria ważności oferty:

Oferta jest ważna, jeżeli:

 a) jest kompletna,

b) została złożona w formie, w miejscu i terminie przewidzianym w ogłoszeniu  o przetargu,

c) treść oferty jest zgodna z warunkami zamówienia określonymi                       w ogłoszeniu  o przetargu,

d) została podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli,

e) została złożona przez oferenta, który dla danego przetargu złożył jedną ofertę.

 

 1. Termin i miejsce składania ofert przetargowych :

Pisemne oferty w zamkniętej kopercie z napisem " Remont siedziby biura okręgu PZD w Elblągu ", ul. Kościuszki 106 należy składać w siedzibie organizatora przetargu w terminie do  26 września 2023 r włącznie. Biuro okręgu czynne w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach                            od godz. 8,00 do 16,00.  

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 27 września 2023 roku

Wybór  wykonawcy i ogłoszenie wyniku nastąpi 28 września 2023 roku   w siedzibie OZ PZD  w Elblągu ul. Kościuszki 106

  

 1. Inne istotne postanowienia dotyczące warunków realizacji zamówienia  pn.”Remont siedziby biura okręgu PZD w Elblągu”

 

Zaleca się, aby Wykonawca przed złożeniem oferty zapoznał się  ze stanem  obiektu po uprzednim telefonicznym kontakcie z sekretariatem biura                                  – nr tel. 55 233 81 06.

 

Zamawiający nie uwzględni oferty wykonawcy nie spełniającej warunków udziału w procedurze określonych w pkt. V ogłoszenia.

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji ceny złożonych ofert. 

 

W niniejszej procedurze nie mają zastosowania przepisy ustawy                            z dnia  11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert w dowolnym etapie postępowania oraz jego unieważnienia  bez podania przyczyn.

 

POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW
OKRĘGOWY ZARZĄD PZD W ELBLĄGU
ogłasza pisemny przetarg nieograniczony

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106