07 sierpnia 2023

 

 

Polski Związek Działkowców

Rodzinny Ogród Działkowy SZAROTKA w Elblągu

 

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony

na budowę wewnętrznej sieci energetycznej do zasilania działek

 

Dane kontaktowe zamawiającego:

Zarząd Rodzinnych Ogrodów Działkowych SZAROTKA w Elblągu

82-300 Elbląg ul. Działkowa

NIP - 5782592252

Regon - 007015915-32124

Bank i nr konta: Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Pasłęku O/Elbląg ul. Zacisze14-16

17 8297 0008 0002 9102 2000 0010

 

CEL ZAMÓWIENIA:

Celem zamówienia jest budowa sieci elektroenergetycznej dla potrzeb ogródków działkowych wraz z niezbędnymi pomiarami i odbiorami przy zastosowaniu certyfikowanych materiałów oraz przedstawieniu dokumentacji odbiorczo-powykonawczej.

 

OGÓLNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

Wymagane wniesienie wadium w wysokości 5.000 tys. złotych do dnia 16 sierpnia 2023 r.

W przetargu mogą brać udział Wykonawcy, którzy złożą, w terminie kompletne i ważne oferty wymagane przez Zamawiającego oraz wykażą, że spełniają następujące warunki:

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

2. Posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac budowy sieci elektroenergetycznej o przedmiotowym zakresie.

3. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz zasobami zdolnymi do wykonania zamówienia

4. Są w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację zamówienia.

 

Wykonawca przedstawi aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności o gospodarczej. Dokument należy dołączyć do złożonej oferty.

Nie dopuszcza się realizacji robót objętych umową przez inne podmioty niż wybrany wykonawca.

Wybrany wykonawca, w trakcie prowadzonych robót (szczególnie ziemnych) zobowiązany będzie do zabezpieczenia istniejącej infrastruktury ogrodowej ze szczególnym uwzględnieniem istniejącej sieci wodociągowej, łącznie z indywidualnymi przyłączami wodnymi do poszczególnych działek.

 

Dokumentacja powykonawcza winna być wykonana w trzech egzemplarzach.

Prace powinny być wykonane w zakresie objętym umową najpóźniej do dnia 30 listopada 2023 r. lub terminu uzgodnionego z Zarządem ROD ze względu na nieprzewidziane warunki atmosferyczne.

 

Gwarancja Wykonawcy na wykonane prace : 36 miesięcy od dokonania odbioru robót.

Płatność po zakończeniu i odbiorze prac z 14-dniowym terminem płatności.

Wszelkie koszty związane z pozyskaniem materiałów, sprzętu i robocizny pokrywa wykonawca.

 

ZAKRES ROBÓT:

Szczegółowy zakres robót określa kosztorys z 17.04.2023 r. oraz przedmiar robót.

Dokumentacja dostępna jest w siedzibie ROD Szarotka po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod numerem telefonu 602 450 572 lub 514 263 551.

Wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z kompletem pomiarów elektrycznych.

 

Termin realizacji: Rozpoczęcie robót – 1 września 2023 r.

Zakończenie robót potwierdzone protokołem odbioru – 30 listopada 2023 r.

 

Kryteria decydujące o wyborze oferty:

- cena brutto,

- warunki gwarancji,

- posiadane doświadczenie i rekomendacje w realizacji podobnych inwestycji,

- termin wykonania robót potwierdzający podaną datę w terminie realizacji.

 

TERMIN SKŁADANIA ofert przetargowych - do dnia 16 sierpnia 2023 r. do godz. 15:00

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 17 sierpnia 2023 r.

Wybór i ogłoszenie wykonawcy 18 sierpnia 2023 r. w siedzibie zarządu ROD Szarotka.

 

Miejsce składania ofert:

Pisemne oferty w zamkniętej kopercie z napisem "Budowa sieci energetycznej" Zarząd Rodzinnych Ogrodów Działkowych Szarotka w Elblągu ul. Działkowa, należy składać w siedzibie organizatora przetargu po uprzednim kontakcie telefonicznym 602 450 572.

Z dokumentacją zamówienia można zapoznać się w siedzibie Zamawiającego tj. biuro Zarządu ROD po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym terminu i celu spotkania.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert w dowolnym etapie postępowania oraz jego unieważnienia bez podania przyczyn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Polski Związek Działkowców
 R O D SZAROTKA w Elblągu ogłasza pisemny przetarg nieograniczony
 na budowę wewnętrznej sieci energetycznej do zasilania działek

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106