12 listopada 2020

 

 

 

PAN  MATEUSZ MORAWIECKI

                    PREMIER RP                                            

 

                                                              SZANOWNY   PANIE  PREMIERZE

  Odstępstwo pobierania  opłat za pobór wody z własnych studni na terenie rodzinnych ogrodów działkowych przez  WODY POLSKIE

 Prawo wodne, jak i wydane na jego podstawie przepisy rozporządzenia w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne nie zdefiniowały pojęcia celów rolniczych, którym posługują się przywołane  przepisy ustalające preferencyjną stawkę jednostkową opłaty zmiennej za usługi wodne za pobór wód podziemnych pobieranych w takim celu i na potrzeby nawadniania gruntów i upraw.

Rodzinne ogrody działkowe stanowią tereny zielone i podlegają ochronie przewidzianej w przepisach o ochronie gruntów rolnych i leśnych, a także w przepisach dotyczących ochrony przyrody i ochrony środowiska. Grunty, na których funkcjonują ogrody działkowe, zakwalifikowanych są w ewidencji gruntów, jako użytki rolne.

Rolnictwo to dziedzina gospodarki obejmująca uprawę ziemi i roślin.

Ogrody działkowe służą zaspokajaniu potrzeb działkowców i ich  rodzin w zakresie m.in. prowadzenia upraw ogrodniczych, przez które należy rozumieć uprawę warzyw (ogórki, pomidory, marchew, buraki, fasola, rzodkiewka itd.), zioła, drzewa owocowe, krzewy i rośliny ozdobne.

Tym samym z uwagi na ustawową funkcję działki ogrodowej, zużycie wody w rodzinnych ogrodach działkowych następuje w celu nawadniania upraw, w związku z czym należy zakwalifikować nawadniania upraw przez rodzinne ogrody działkowe, jako nawadniania na cel rolniczy.

Dodać należy, że  pobór wody nie powoduje obniżenia jej jakości, ani nie wiąże się z koniecznością poniesienia przez państwo dodatkowych kosztów związanych z poborem, gdyż woda ta nie jest uzdatniana, a więc nie powstają wody z popłuczyn , a wykorzystanie wody w celu nawadniania upraw pozytywnie wpływa na środowisko, zapobiegając degradacji gleby.

Woda pobierana przez działkowca nie nadaje się do spożycia. Faktycznie nie nadaje się do żadnego innego celu niż podlewanie upraw. Oznacza to, że woda pobierana przez rodzinne ogrody działkowe pobierana jest na potrzeby nawadniania gruntów i upraw.

Pobór wód podziemnych dokonywany przez rodzinne ogrody działkowe, co do zasady powinien być uznany za pobór na cele rolnicze, bo służy realizacji działalności ogrodniczej- stanowiącej jeden z rodzajów działalności rolniczej.

Skoro zaś prowadzenie działalności rolniczej nie wymaga posiadania statusu rolnika, to z faktu, iż takiego statusu nie mają użytkownicy ogrodów w rodzinnych ogrodach działkowych, nie wynika, by wody podziemne pobierane w tych ogrodach co do zasady nie mogły być uznane że są  wykorzystywane na cele rolnicze.

Pobór wód do "celów rolniczych" to pobór, który ma służyć szeroko rozumianemu rolnictwu obejmującemu także ogrodnictwo, a więc uprawę warzyw, owoców, kwiatów i roślin ozdobnych.

Dla potrzeb niniejszej sprawy koniecznym jest także uznanie znaczenia pojęcia ogrodnictwa, które oznacza w języku polskim gałąź gospodarki rolnej obejmującą warzywnictwo, sadownictwo, kwiaciarstwo itp. oraz umiejętność zakładania i prowadzenia ogrodów.

PANIE  PREMIERZE

Wadliwe i obowiązujące  prawo wodne spowoduje napływ tysiące spraw do rozpatrzenia w sadach w Polsce.

Mniej kosztownym jest poprawienie obowiązującego Prawa Wodnego które reguluje dotychczas, nieuzasadnione i wymuszone  opłaty wodne w rodzinnych ogrodach działkowych za pobór wody do celów  rolniczych.

W świetle powyższego zwracam się z prośbą o korektę

 

Szczecin 2020-11-08                        Z wyrazami szacunku i poważania pozostają                          Otrzymują:                                                      

Premier                                                             inż. Józef  Romanowski    

Marszałek Sejmu

Wody Polskie

Prezes PZD

OZ PZD               

 

 

Pismo do Pana Mateusza Morawieckiego Premiera RP w sprawie odstępstw pobierania opłat za pobór wody z własnych studni na terenie rodzinnych ogrodów działkowych przez WODY POLSKIE

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106