01 kwietnia 2022

Okręg PZD w Elblągu informuje, że Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego ogłosił drugą edycję konkursu pn. Granty Marszałka Województwa dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych” w 2022 roku. Konkurs ma na celu wsparcie poprawy infrastruktury technicznej i rekreacyjnej Rodzinnych Ogrodów Działkowych (ROD) prowadzonych  przez wszystkie Stowarzyszenia Ogrodowe poprzez udzielanie ze środków własnych budżetu Województwa wsparcia finansowego dla jednostek samorządu terytorialnego (JST) z terenu województwa warmińsko-mazurskiego, realizującym zadania własne o charakterze bieżącym lub inwestycyjnym istotnych dla społeczności danego ROD. Promowanie tego typu działań, poprzez udzielenie wsparcia na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej, związanej z zaspokajaniem socjalnych, wypoczynkowych i rekreacyjnych potrzeb społeczeństwa, a zwłaszcza rodzin z dziećmi, emerytów, rencistów i niepełnosprawnych, przyczynia się do kształtowania warunków dla prowadzenia aktywnego i zdrowego trybu życia, ochrony środowiska i przyrody, a także do efektywnego wykorzystania potencjałów obszarów zielonych

Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego przeznaczył w 2022 roku na ten cel łącznie 300 tysięcy zł,

Gmina może złożyć jeden wniosek na kilka zadań dotyczących Rodzinnych Ogrodów Działkowych w obrębie danej gminy. Maksymalna wysokość pomocy finansowej na zadanie nie może przekroczyć kwoty 15 000,00 zł, przy czym udział dotacji nie może być wyższy niż 50% kosztów kwalifikowalnych w realizacji zadania przez Samorząd. Udział własny gminy                 i Stowarzyszenia Ogrodowego prowadzącego ROD w realizacji zadania powinien wynosić ogółem co najmniej 50% kosztów kwalifikowalnych zadania (przy zachowaniu co najmniej 10% wkładu własnego Gminy) i musi być określony we wniosku o udzielenie pomocy finansowej.

Zgłoszenia będą przyjmowane  do 29 kwietnia 2022 roku.

Apelujemy do  wszystkich rodzinnych ogrodów działkowych naszego okręgu do jak najszerszego udziału  w tym  konkursie.

Więcej informacji oraz regulamin wraz z załącznikami znajduje się na stronie internetowej: https://warmia.mazury.pl/obszary-wiejskie/aktualnosci/7357-marszalkowskie-granty-na-rodzinne-ogrody-dzialkowe

Poniżej publikujemy linki do niezbędnych dokumentów związanych z konkursem

 

Załączniki

Treść aktu

Załączniki

 

PILNE ! „Granty Marszałka Województwa dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych” w 2022 roku - Termin składania wniosków do gminy do 15.04.2022r. włącznie

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106