09 marca 2023

 

Okręg PZD w Elblągu informuje, że Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego ogłosił trzecią edycję konkursu pn. „Granty Marszałka Województwa dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych” w 2023 roku. Konkurs ma na celu wsparcie poprawy infrastruktury technicznej i rekreacyjnej Rodzinnych Ogrodów Działkowych (ROD) prowadzonych przez wszystkie Stowarzyszenia Ogrodowe poprzez udzielanie ze środków własnych budżetu Województwa wsparcia finansowego dla jednostek samorządu terytorialnego (JST) z terenu województwa warmińsko-mazurskiego, realizującym zadania własne o charakterze bieżącym lub inwestycyjnym istotnych dla społeczności danego ROD. Promowanie tego typu działań, poprzez udzielenie wsparcia na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej, związanej z zaspokajaniem socjalnych, wypoczynkowych i rekreacyjnych potrzeb społeczeństwa, a zwłaszcza rodzin z dziećmi, emerytów, rencistów i niepełnosprawnych, przyczynia się do kształtowania warunków dla prowadzenia aktywnego i zdrowego trybu życia, ochrony środowiska i przyrody, a także do efektywnego wykorzystania potencjałów obszarów zielonych

Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego przeznaczył w 2023 roku na ten cel łącznie 300 tysięcy zł,

Gmina może złożyć jeden wniosek na kilka zadań dotyczących Rodzinnych Ogrodów Działkowych w obrębie danej gminy.

Maksymalna wysokość pomocy finansowej na zadanie nie może przekroczyć kwoty 25 tys. zł, przy czym udział dotacji nie może być wyższy niż 50 proc. kosztów kwalifikowalnych w realizacji zadania przez samorząd.

Udział własny gminy i Stowarzyszenia Ogrodowego prowadzącego ROD w realizacji zadania powinien wynosić ogółem co najmniej 50 proc. kosztów kwalifikowalnych zadania (przy zachowaniu co najmniej 10 proc. wkładu własnego gminy) i musi być określony we wniosku o udzielenie pomocy finansowej.

Poszczególne kwoty pomocy finansowej zostaną przyznane uchwałą sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego.

Zgłoszenia przyjmowane są do 31 marca 2023 roku.

Informujemy, że warunkiem przystąpienia ogrodu do konkursu jest podjęcie przez najbliższe Walne Zebranie ROD stosownej uchwały o realizacji konkretnej inwestycji w której to treści powinny być określone : temat zadania inwestycyjnego bądź remontu lub modernizacji , udział własny składający się z wpłat działkowców i udziału własnego ogrodu oraz uzgodniony później z gminą wkład gminy razem zamykający się kwotą 25 tys. zł, przy czym udział gminy i ROD ma stanowić nie mniej niż 50 proc. kosztów kwalifikowalnych w realizacji zadania przez samorząd. Wynika z tego , że Zarząd ROD przed Walnym Zebraniem powinien opracować projekt danej inwestycji wraz z wnioskiem Zarządu ogrodu , który potem powinien być przyjęty głosami większości działkowców na Walnym Zebraniu na podstawie uchwały..

W związku z powyższym prosimy wszystkich chętnych o przygotowanie swoich propozycji na najbliższe szkolenie organów funkcyjnych, które będą się odbywać w dniach 16 do 22 marca br.


 

Apelujemy do wszystkich rodzinnych ogrodów działkowych naszego okręgu do jak najszerszego udziału w tym konkursie.

Więcej informacji oraz regulamin wraz z załącznikami znajduje się na stronie internetowej naszego okręgu oraz na https://warmia.mazury.pl/obszary-wiejskie/aktualnosci/8272-ochrona-i-rozwoj-owadow-zapylajacych-dotacje

DO POBRANIA:
- Regulamin konkursu
- Wzór umowy
- Procedura zmiany umowy
- Formularz wniosku
- Wzór sprawozdania


lub na stronie

https://bip.warmia.mazury.pl/akty/15758/uchwala-w-sprawie-zatwierdzenia-regulaminu-i-ogloszenia-konkursu-pn.-granty-marszalka-wojewodztwa-dla-rodzinnych-ogrodow-dzialkowych-w-2022-roku.html

PILNE!!!
Trzecia edycja konkursu pn. „Granty Marszałka Województwa dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych” w 2023 roku. Zgłoszenia przyjmowane są do 31 marca 2023 roku.

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106