10 czerwca 2021

Szczegóły oraz regulamin udzielania dotacji znajdują się w załącznikach:

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA ROD DO  KONKURSU

 

W otwartym konkursie na udzielenie dotacji  dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych położonych na terenie Elbląga mogą wziąć udział  tylko i wyłącznie ogrody, które spełniają poniżej opisane zasady zawarte   w uchwale Nr 29/2021 KZ PZD w Warszawie z dnia 9 lutego 2021 w sprawie inwestycji i remontów w ROD w 2021 roku   ze środków zewnętrznych.                          

Krajowy Zarząd PZD  w Warszawie, upoważnił zarządy ROD do występowania z wnioskami i zawierania umów dotyczących wsparcia finansowego przyznawanego w ramach dotacji celowych  z budżetu gmin przed uzyskaniem zgody walnego zebrania/konferencji delegatów na realizację inwestycji,    w sytuacji gdy terminy naboru wniosków lub terminy zawarcia umów na dotacje celowe upływają przed terminem zebrania.   Taka możliwość występuje tylko  w przypadku spełnienia łącznie następujących przesłanek:

  1. dotacja celowa z budżetu gminy wynosi co najmniej 50 % wartości zadania ogółem, a brak złożenia wniosku i zawarcia umowy z gminą spowoduje utratę możliwości uzyskania tych środków w 2021 roku.

  2. zarząd ROD posiada pozostałe zgromadzone środki własne na realizację zadania, a opóźnienie w jego realizacji może narazić ROD na szkodę,

  3. w 2020 roku w ROD nie mogło odbyć się zebranie, na którym winna zostać podjęta uchwała w sprawie realizacji zadania.

Ponadto, uchwała przewiduje sytuację w której konieczne jest rozpoczęcie robót z uwagi na przyznane środki zewnętrzne, przed uchwałą walnego zebrania. Przewidziane zostały jednak specjalne mechanizmy (m.in. opinia komisji rewizyjnej, uchwała zarządu ROD, uchwała OZ PZD, pełna kontrola przez OZ PZD), które mają chronić środki działkowców przed pochopnym dysponowaniem i wydatkowaniem przez zarządy ROD.

Krajowy Zarząd PZD w swojej decyzji zaznacza, iż realizacja zadania                           przed podjęciem uchwały przez walne zebranie jest możliwa tylko i wyłącznie, gdy ogród otrzymał co najmniej 50% środków z gminy, posiada pozostałe środki na Funduszu Rozwoju ROD i nie mógł z powodów epidemicznych odbyć walnego zebrania w 2020 roku. W pozostałych sytuacjach zarząd ROD musi powstrzymać się z zadaniami inwestycyjno – remontowymi do czasu zwołania walnego zebrania.

Ponadto nadmieniamy, że z uwagi na ograniczenia epidemiczne  w naszych ROD nie odbyły się jeszcze w tym roku żadne walne zebrania  i nadal nie jest możliwe ich przeprowadzenie, mówi o tym: Komunikat Krajowego Zarząd Polskiego Związku Działkowców z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie: „ możliwości odbycia walnych zebrań sprawozdawczych (konferencji delegatów)               w ROD  na podstawie aktualnych regulacji prawnych związanych z pandemią” znajdujący się pod adresem :

http://pzd.pl/artykuly/25350/188/Komunikat-Krajowego-Zarzad-Polskiego-Zwiazku-Dzialkowcow-z-dnia-28-maja-2021-roku-w-sprawie-mozliwosci-odbycia-walnych-zebran-sprawozdawczych-konferencji-delegatow-w-ROD-na-podstawie-aktualnych-regulacji-prawnych-zwiazanych-z-pandemia.html

Z uwagi na  powyższe  zwracamy się z apelem do wszystkich ROD zlokalizowanych w Elblągu  o pilne przeanalizowanie ww warunków   przystąpienia do konkursu. Przed  podjęciem  decyzji o przystąpieniu  do  konkursu Zarząd ROD jest zobowiązany powiadomić i uzyskać opinię pozytywną ogrodowej Komisji Rewizyjnej oraz Okręgowego Zarządu PZD w Elblągu.

 

Załączniki :

OGŁOSZENIE
REGULAMIN UDZIELANIA DOTACJI

 

 

Pilne!!!
Informacja dla ROD z Elbląga
Prezydent Elbląga ogłasza:
Dotacje dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106