07 kwietnia 2022

 

 

PILNE!

 

Otwarty konkurs na udzielenie w 2022 roku dotacji celowych z budżetu Miasta Elbląg dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych położonych na terenie Gminy Miasto Elbląg . Ostateczny termin składania wniosków do UM Elbląga do 16.05.2022 roku

 

Prezydent Elbląga ogłasza otwarty konkurs na udzielenie w 2022 roku dotacji celowych z budżetu Miasta Elbląg dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych położonych na terenie Gminy Miasto Elbląg .  Na naszą prośbę z uwagi  na  kampanię sprawozdawczą  w naszych ogrodach Prezydent przedłużył termin składania wniosków do 16 maja 2022 roku. W wypadku odbycia walnego Zebrania i podjęcia właściwej uchwały w sprawie inwestycji i remonty wszystkie ogrody zlokalizowane  w Elblągu mogą wziąć udział w tym konkursie po złożeniu  dokumentów , które można sobie wydrukować  ze strony

http://um-elblag.samorzady.pl/art/id/68292  

 

 

Nadmieniamy jednocześnie, że każdy nasz ROD może przystąpić    do konkursu też przed walnym zebraniem, jeżeli spełni niżej wymagane dodatkowe warunki zawarte w uchwale KZ PZD a mianowicie:

 

  1. otwartym konkursie na udzielenie dotacji dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych położonych na terenie Elbląga mogą wziąć udział   ogrody, które spełniają poniżej opisane zasady zawarte w uchwale w sprawie realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych w ROD w 2022 roku przy wsparciu                       od podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych. Krajowy Zarząd PZD na mocy tej uchwały upoważnił Zarządy ROD do składania wniosków i podpisywania umów o dotacje celowe przed uzyskaniem zgody Z/KD na realizację zadania inwestycyjnego lub remontowego w ROD w sytuacji gdy terminy naboru wniosków lub terminy zawarcia umów na dotacje celowe upływają przed terminem zebrania. Taka możliwość występuje tylko w przypadku spełnienia łącznie następujących przesłanek które spełniają łącznie wymienione w niniejszej uchwale przesłanki, tj.: dysponują własnymi środkami w kwocie, która w połączeniu z dotacją, pozwoli na sfinansowanie zadnia oraz brak złożenia wniosku lub zawarcia umowy o dotację przed Z/KD w 2022 r. spowoduje utratę możliwości jej uzyskania.

Podkreślić należy, iż uchwała Zarządu ROD winna wskazywać: zakres zadania, sposób i termin wykonania zadania, przewidywany koszt wykonania zadania (kosztorys inwestorski) oraz źródła finansowania, w tym wysokość przyznanej dotacji celowej. Ponadto podjęcie takiej uchwały powinno być również poprzedzone uzyskaniem pozytywnej opinii komisji rewizyjnej ROD. Przed podpisaniem umowy na dotację celową, Zarząd ROD zobowiązany jest przedstawić OZ PZD dokumenty poświadczające spełnienie ww. przesłanek.  W przypadku zakończenia zadania realizowanego na podstawie takiej uchwały, Zarządu ROD zobowiązany jest do przedstawienia stosownej informacji       na najbliższym WZ/KD.

Rozwiązanie to ma służyć zabezpieczeniu działkowców przez zbyt pochopnym dysponowaniem i wydatkowaniem środków oraz zaciąganiem zobowiązań inwestycyjnych przez Zarządy ROD.

Z uwagi na powyższe zwracamy się z apelem do wszystkich ROD zlokalizowanych w Elblągu o pilne przeanalizowanie         ww warunków przystąpienia do konkursu. Przed podjęciem decyzji o przystąpieniu do konkursu Zarząd ROD jest zobowiązany powiadomić  i uzyskać opinię pozytywną ogrodowej Komisji Rewizyjnej                             oraz Okręgowego Zarządu PZD w Elblągu.

 

 

Dodatkowe informacje na temat dokumentów i ich wypełniania można uzyskać pod adresem :

 

Radosław Drożdżyński

Departament Gospodarki Miasta

tel. +48 55 239 31 61

mail: radoslaw.drozdzynski@umelblag.pl

Otwarty konkurs na udzielenie w 2022 roku dotacji celowych z budżetu Miasta Elbląg dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych położonych na terenie Gminy Miasto Elbląg 

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106