12 kwietnia 2018

Okręgowy zarząd PZD w Elblągu informuje, że Rodzinne ogrody działkowe mogą uzyskać z budżetu Miasta Elbląg dotację celową na dofinansowanie zadań związanych z ich rozwojem po spełnieniu warunków, które obowiązują  w naszym stowarzyszeniu m.in. w sprawie zasad prowadzenia inwestycji   i remontów (Uchwała NR 14/III/2015 KR PZD z dnia 1 października 2015 r. w sprawie zasad prowadzenia inwestycji i remontów w rodzinnych ogrodach działkowych w Polskim Związku Działkowców)

Dotacja może być przeznaczona w szczególności na budowę nowej   lub modernizację istniejącej infrastruktury ogrodowej (m.in. sieci wodociągowej, energetycznej, rowów melioracyjnych, drenaży, miejsc postojowych, ogrodzeń zewnętrznych) pod warunkiem, że przedsięwzięcie będzie wpływać na poprawę warunków do korzystania z ROD przez działkowców lub zwiększać dostępność społeczności lokalnej do ROD.

Warunkiem wystąpienia o ww dotację jest zgłoszenie przez Zarząd ROD wniosku na walne zebranie o podjęciu realizacji danej inwestycj czy modernizacji infrastruktury ogrodowej zgodnie z zasadami, które opracował i przekazał na Walne Zebrania Okręgowy Zarząd PZD    w Elblągu. W związku  z tym, że  w prawie każdym prawie przypadku zachodzi konieczność  przekroczenie  tzw. zwykłego zarządu, Zarząd ROD, który chce skorzystać z tej możliwości jest obowiązany do wystąpienia   z wnioskiem do Okręgowego Zarządu o zgodę na jego przekroczenie. 

Termin składania wniosków do UM Elbląg upływa z dniem 30 maja       2018 roku .

Poniżej załączamy  linki do dokumentów obowiązujących w konkursie.

 

 

 Można je pobrać również na stronie: http://um-elblag.samorzady.pl/art/id/49055

 

Dyrektor Biura Okręgu Elbląg

Zygmunt Wójcik

 

 

ogłoszenie Ogłoszenie o konkursie.pdf    
regulamin Regulamin udzielania dotacji dla ROD.pdf    
z1_regulamin zał. Nr 1 do Regulaminu wzór oferty.doc    
z2_regulamin zał. Nr 2 do Regulaminu karta oceny oferty.doc    
z3_regulamin zał. Nr 3 do Regulaminu wzór umowy.doc    
z1_umowa zał. Nr 1 do Umowy sprawozadanie.doc    
z2_umowa zał. Nr 2 do Umowy oświadczenie.doc    
Otwarty konkurs na udzielenie w 2018r. dotacji celowych z budżetu Miasta Elbląg dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych położonych na terenie Gminy Miasto Elbląg.

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106